GÜNCEL MEVZUAT
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381) - MuhasebeTR

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381).

6 Şubat 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30324

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 314)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 381)

MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nin açıklama kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “A-Maddenin uygulanacağı mera, yaylak ve kışlaklar” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yerleşik alan içinde kalan ancak üzerinde yapılaşma olmayan parseller de bu kapsamda değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “C-Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri hakkında yapılacak işlemler” başlıklı bölümünün “b) Devredilebilecek kişiler” başlıklı alt bölümünde geçen “yapı sahibi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve bölümün sonuna başlığıyla birlikte aşağıdaki alt bölüm eklenmiştir.

e) Maddenin dördüncü fıkrası gereğince yapılacak uygulama

Maddenin birinci fıkrasında nitelikleri belirtilen taşınmazları belediyeler, il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bedeli karşılığında satın alan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile bunların kanuni ve akdi haleflerinden bedel istenilmeyecektir.

Bu taşınmazlar hakkında dava açılmayacak, devam eden davalardan vazgeçilecek, açılan davalar sonucunda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda infaz edilmeyen kararlar uygulanmayacaktır.

Kesinleşen kararlar gereğince doğrudan tapuda Hazine adına tescil edilen veya mera özel siciline yazılan fakat daha sonra bu Kanun hükümlerine göre meralık vasfı değiştirilerek Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan, Hazinece herhangi bir tasarrufa konu edilmeyen ve halen tapuda Hazine adına kayıtlı olanların tapuları da talep etmeleri halinde bedelsiz olarak önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına devredilecektir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “Ç-Maddenin üçüncü fıkrası gereğince yapılacak uygulama” başlıklı bölümünün birinci fıkrasında geçen “Hazine adına tescil edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşınmazlar ile doğrudan Hazine adına tesciline karar verilen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

(06.02.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
  2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
  3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM