GÜNCEL MEVZUAT
Harclar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:54) - MuhasebeTR

Harclar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:54)

26 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26738

 

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 54)

 

             492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

 

"......

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

 

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz."

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

             Bakanlığımızca 2007 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiş ve (377) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

 

             Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve (52) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

 

             Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

 

             Tebliğ olunur.

 

——————————

(1) 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 
Devamı İçin Tıklayınız

(26.12.2007)

GÜNDEM