GÜNCEL MEVZUAT
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:3) - MuhasebeTR

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:3)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:3).

26 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26738

 

Maliye Bakanlığından:

 

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3)

 

             Özel iletişim vergisi uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

             13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

 

             Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon lira), 2 Seri No'lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği2 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu3 hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2007 yılı için 26,00 YTL olarak belirlenmişti.

 

             17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 377 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2007 yılı için %7,2 olarak tespit edilmiştir.

 

             Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2008 tarihinden itibaren 27,80 YTL olarak uygulanacaktır.

 

             Tebliğ olunur.

 

——————————

1  23/07/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2  20/12/2006 tarihli ve  26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3  10/01/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(26.12.2007)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
  2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
  3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM