GÜNCEL MEVZUAT
2017 Yılı GMSİ Beyanlarında Götürü Gider Oranı %15 Olarak Uygulanıyor - MuhasebeTR

2017 Yılı GMSİ Beyanlarında Götürü Gider Oranı %15 Olarak Uygulanıyor

ÖZET

:

300 seri No’lu GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’nde 7061 sayılı Yasayla gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25'i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranının   %15'e düşürülmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14’üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “%25’ini” ibaresi “%15’ini” şeklinde değiştirilmiştir.  1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren maddenin son hali aşağıdaki gibi olmuştur.

 

Giderler: Madde 74 – (Değişik birinci fıkra: 24/12/1980-2361/51 md.) Safi iradın bulunması için, 21 inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir.

Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %15'ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

 

Bu değişikliğe ilişkin olarak 14 Aralık 2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi  Gazetede  yayımlanan 300 seri No’lu GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’nde  açıklama yapılmıştır.  Tebliğde yer alan düzenlemeye ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir.

 

Örnek 1: Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir

Buna göre; Bayan (A)’nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

Örnek 2: Bay (B), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan Bay (C)’ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay (B), gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

 

Buna göre; Bay (B)’nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır[1]:

Saygılarımızla…

[1] Bu örnekte, 3.900 TL istisnadan yararlanılmasının nedeni aşağıda yer alan düzenlemedir.

Gayrimenkuller ve Haklarda

Madde 21

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (296 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılı için) 3.900 TL. 1.500.000.000 lirası gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı kanunun 5.maddesiyle değişen ibare;1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılatlara uygulanmak üzere Yürürlük 15.06.2012)istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tut  bu istisnadan faydalanamazlar.

(15.12.2017)

GÜNDEM