GÜNCEL MEVZUAT
Yol ve Yemek Paralarının İadesi - MuhasebeTR

Yol ve Yemek Paralarının İadesi

Yol ve Yemek Paralarının İadesi.

 

ÖZET

:

İşverenlerce sigortalılara ödenen “yol paraları” ile “yemek paraları” nın sigorta primi kesintisine tabi tutulmaması gerektiği yönünde mahkemelere başvurarak aldıkları işveren primlerinin iadesi kararlarına istinaden, işveren primlerinin iade edilebilmesi için  öncelikle  yol ve yemek paralarına ilişkin   işçi/ işveren hisselerinin iptaline ilişkin  iptal prim belgelerinin  düzenlenmesi, daha sonra iptal edilen yol ve yemek paralarından  işveren hissesine ilişkin tutarın  iadesinin yapılması, buna karşın sigortalı hissesinin  emanete alınarak  sigortalı tarafından iadesine ilişkin karar getirilmediği sürece iade işleminin yapılmaması   gerektiği konusunda Sosyal Güvenlik Kurumunca 04.08.2017 tarih 4117055 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.   

 

 

YOL VE YEMEK PARALARININ İADE İŞLEMLERİ

 

Özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 01.10.20008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin işverenlerce sigortalılara ödenen “yol paraları” ile “yemek paraları”nın sigorta primi kesintisine tabi tutulmaması gerektiği hususunda Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatlar yapılmakta olup, Sosyal Güvenlik Kurumunca yol paralarının yolluk kavramı içine girmemesi ya da başka bir ifade ile görev yolluğu olarak ödenmemiş olması ve yemek paralarının da günlük asgari ücretin %6 sının sigorta priminden muaf olması nedeniyle bu tutarı geçen kısmının prime tabi tutulması gerektiği şeklinde  verilen cevaplar üzerine SGK aleyhine  İş Mahkemeleri nezdinde davalar açılmaktadır.

 

Mahkemelerce yardım mahiyetindeki ödemelerin nakit olarak yapılmış olmasının ödemenin mahiyetini değiştirmediği gerekçesiyle davalar işverenler lehine neticelenmekte, ayrıca Yargıtay’ca da söz konusu kararlar onaylanmaktadır.

 

 

 

Mahkeme kararlarına istinaden davacı veya vekilince müracaat edilerek prim iadesinin yapılması istendiğinde, iptal prim belgeleri verilmeden işveren prim iadesi yapılmaktaydı.

 

Yapılan düzenlemeyle, “yol paraları” ile “yemek paraları” prim iadesine ilişkin mahkeme kararına ait iptal prim belgelerinin, mahkeme kararının infazı için gerekli olan 30 gün içinde işverenlerden istenilmesi, verilmemesi halinde resen düzenlenerek iptal ve iade işleminin yapılarak iptal edilen yol ve yemek paralarından işveren hissesine ilişkin tutarın iadesinin yapılması uygulaması getirilmiştir. Ayrıca iptal prim belgelerinden kaynaklanan sigortalı hissesinin iade edilebilmesi için aynen işverenlerde olduğu gibi mahkemeden karar getirilmesi gerektiğine, karar getirildiği tarihine kadar iptal edilen prim tutarının emanet hesaplarda takip edilmesine karar verilmiştir.    

           

Saygılarımızla…          

(23.08.2017)

GÜNDEM