GÜNCEL MEVZUAT
Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2017/10543) - MuhasebeTR

Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2017/10543)

 17 Ağustos 2017
Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30157 

Karar Sayısı : 2017/10543
Ekli “Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 5/6/2017 tarihli ve 61331 sayılı yazısı üzerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1– 5/5/2015 tarihli ve 2015/7695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Doğum Yardımı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Başvuru yerlerince DYS’ye girilen başvuruların kaydedilmesini müteakip ödemeler ilgili ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar il müdürü tarafından onaylanarak hak sahipliği belirlenir.
(3) İl müdürü tarafından onaylanan başvurulara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarının yer aldığı ödeme listeleri Bakanlıkça DYS aracılığıyla birleştirilir ve bu liste ödeme emri belgesine bağlanarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yazıyla veya elektronik ortamda gönderilir.
(4) Ödemeler, Bakanlıkça belirlenen tarihlerde, Bakanlık tarafından yapılır.
(5) Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş veya banka tarafından iade edilmiş tutarlar, emanet hesaplarına alınır ve ilgilinin talebi üzerine buradan ödenir.”

MADDE 2
– Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ödeme yapan” ibaresi “ilgili” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3
– Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İade ödemeleri
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmiş ancak iadeye ilişkin başvuru yapılmamış veya başvurulan DYS’ye girilmemiş olanlara ilişkin tutarlar defterdarlıklar tarafından Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne hesaben aktarılır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmesi gereken tutarlar, aracılık yapan kuruluş tarafından doğrudan Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılır.
(3) İadeye ilişkin başvurusu DYS’ye girilmiş ancak işlemleri henüz tamamlanmamış kayıtlara ilişkin işlemler Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından sonuçlandırılır”

MADDE 4
– Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5
– Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(17.08.2017)

GÜNDEM