GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2007/81 (Kurum Alacaklarının Otomatik Olarak İcra Havuzuna Aktarımı, İcra Takip... - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2007/81 (Kurum Alacaklarının Otomatik Olarak İcra Havuzuna Aktarımı, İcra Takip...

SGK Genelgesi 2007/81 (Kurum Alacaklarının Otomatik Olarak İcra Havuzuna Aktarımı, İcra Takip....

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı      :  B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-765118                                                          25/10/2007

Konu   :  Kurum alacaklarının otomatik  olarak icra

               havuzuna aktarımı, İcra Takip  Haciz ve

               Satış Servislerinin yeniden yapılandırılması

 

 

GENELGE

2007 – 81

 

 

   1- KURUM ALACAKLARININ OTOMATİK  OLARAK İCRA HAVUZUNA AKTARIMI

1.1- Genel Açıklamalar       

            Bilindiği üzere, Kurumumuz mevzuatına ilişkin işlemler bilgisayar destekli olarak yürütülmekte olup, 2002 yılı içinde tamamlanan e-Sigorta projesi ile birlikte AS 400 programlarından vazgeçilerek, iş yoğunlukları da göz önüne alınmak suretiyle Ünitelerimizde farklı tarihler itibariyle PC tabanlı merkezi sisteme geçilmiştir.

            Söz konusu proje kapsamında AS 400 programlarındaki veri tabanları PC tabanlı merkezi sisteme aktarılmış, ancak işyeri hesabı cari kartlarındaki hatalı kayıtlar nedeniyle İcra Takip Haciz ve Satış Servislerince yürütülen işlemlerin bilgisayar programları vasıtasıyla takibine, PC tabanlı merkezi sisteme geçilen ve dönüşüm sonrası olarak adlandırılan dönemden itibaren  başlanılmıştır.

            Yine bilindiği üzere, PC tabanlı merkezi sisteme geçilen tarihten önceki, dönüşüm öncesi döneme ait gerek Kurumumuz alacakları, gerekse diğer kanunlarla takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan alacaklar, Sigorta Primleri Servislerince (İşveren Servislerince) işyeri hesabı cari kartları kontrol edilmek suretiyle borç türü bazında borçlu dönem ve tutarların belirlenmesini müteakip, ödeme emri, takip yaprağı ve üst yazı da manuel olarak doldurularak,

            Dönüşüm sonrası döneme ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçları ise, işveren ana menüden 10-2-1 nolu seçenekler  işaretlenmek suretiyle erişilen “BORCUN İCRAYA İNTİKAL İŞLEMİ” menüsü kullanılmak suretiyle borçlu dönemler ekrana getirildikten sonra kullanıcı tarafından seçilen dönemler icra havuzuna aktarılarak,

            İcra Takip Haciz ve Satış Servislerine intikal ettirilmektedir.

            Ancak, söz konusu alacakların İcra Takip Haciz ve Satış Servislerine intikaline ilişkin işlemlerin, zaman zaman alacağın muacceliyet tarihinden (ödenmesi gereken süreden) uzun süre geçtikten sonra yapıldığı, bu süre içerisinde borçlu işyerlerinden bazılarının gayri faal hale geldiği veya biriken borçların yüksek miktarlara ulaşması nedeniyle bu borçların tahsilinde güçlüklerin yaşandığı anlaşıldığından, bu alacakların takip ve tahsilinin hızlandırılması amacıyla, dönüşüm sonrası döneme ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisine ilişkin muaccel borçların Genel Müdürlüğümüzce otomatik olarak SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizin (Devredilen) icra havuzuna atılması uygulamasına başlanılacaktır.

“Otomatik İcra” uygulamasına, 2005/Ocak ve sonraki aylara ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarının aktarılması suretiyle başlanılacak olup, ilk aktarma işlemi  26.11.2007 tarihinde  yapılacaktır.

Takip eden aylarda ise, sigorta prim borçları ile işsizlik sigortası prim borçları düzenli olarak her ayın 25 inci gününü takip eden ilk iş günü içinde, damga vergisi borçları ise Ünitelerimizin iş yoğunlukları göz önüne alınmak suretiyle altı ayda bir bilgisayar programları vasıtasıyla icra havuzuna aktarılacaktır.

 

            Söz konusu uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

1.2- Sigorta Primleri Servislerince Yapılacak İşlemler

            Gerek dönüşüm öncesi döneme ilişkin, gerekse dönüşüm sonrası döneme ilişkin olmakla birlikte 2004/Aralık ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi borçlarından henüz İcra Takip Haciz ve Satış Servislerine intikal etmemiş borçlar “Otomatik İcra” projesi kapsamında olmadığından, bu borçlar, Sigorta Primleri Servislerince en geç 23.11.2007 tarihi mesai saati sonuna kadar İcra Takip Haciz ve Satış Servislerine intikal ettirilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, 2004/Aralık ve önceki dönemlere ilişkin borçlarının yanı sıra 2005/Ocak ve sonraki dönemlere ilişkin borçları da bulanan işverenlerin/aracıların borçlarının aynı ödeme emri ile tebliğ edilmesi uygun olacağından, 2004/Aralık ve öncesi dönüşüm sonrası döneme ilişkin borçları bulunan işverenlerin/aracıların 2005/Ocak ve sonrası dönemlerde de borçlarının bulunması halinde, dönüşüm sonrası tüm borçlar yukarıda belirtilen süre içinde Sigorta Primleri Servislerince icra havuzuna aktarılacaktır.

Buna karşın, Kurumumuza olan borçları yalnızca 2005/Ocak ve sonrası dönemleri kapsayan işyerlerine ilişkin borçlar, Genel Müdürlüğümüzce “Otomatik İcra” programı vasıtasıyla SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizin (Devredilen) icra havuzuna aktarılacaktır.  

YAZININ TÜMÜNÜ BİLGİSAYARINIZA KAYDETMEK İÇİN TIKLAYIN

(25.10.2007)

GÜNDEM