GÜNCEL MEVZUAT
Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği, Sıra No:11 - MuhasebeTR

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği, Sıra No:11

11 Ekim 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26670

 

Maliye Bakanlığından:

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 11)

 

Bilindiği üzere, (8) sıra numaralı “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği” (Bundan sonra “Tebliğ” olarak ifade edilecektir) 15/06/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25/05/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğde aşağıda belirtilen değişiklik ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Tebliğin 12.1.2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce temini zorunlu olmayıp, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar serbest eczanelerden de temin edilebilir.”

2. Tebliğin eki Paket İşlem Fiyat Listesinde (EK–9) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Paket İşlem Fiyat listesinde yer alan “5. ANESTEZİ VE REANİMASYON” işleminin adı “5. YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ” olarak değiştirilmiş ve bu işlem başlığı altında yer alan “P552010” ve “P552020” paket işlem kodları, işlemin adı, açıklamalar ve birim fiyatları ile birlikte listeden çıkarılmıştır.

b) Paket İşlem Fiyat Listesine bu Tebliğe ekli (EK–1) sayılı listede belirtilen işlemler eklenmiştir.

3. Yoğun bakım hizmetleri aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir.

a) Yoğun bakım hastasından hiçbir gerekçeyle ilave ücret alınmayacaktır.

b) Ücretlendirme, Paket İşlem Fiyat Listesinin (EK–9) uygulama ilkeleri doğrultusunda yapılacaktır. Yoğun bakımda yatarken yapılan trakeostomi ve küçük cerrahi girişimler, albumin, enteral ve parenteral beslenme ürünleri fiyata dahil, trombosit, aferez trombosit hariçtir.

c) Her hasta için ayrıntılı epikrizin bir nüshası faturaya eklenecektir.

d) Mekanik ventilatör ihtiyacı olmayan veya üç günden kısa yatan hastalar için haftanın ilk günü dâhil tüm günler  “diğer günler”  üzerinden ücretlendirilir.

e) Hastaneler hasta seçimi yapamaz. Tedavi bitmeden hasta taburcu edilemez.

4. Nükleer tıp radyofarmasötik bedellerinin ödenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

Tebliğ eki Sağlık Kurumları Fiyat Listesinin 8.2 nci bölümünde yer alan “Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi” başlıklı işlemin açıklama bölümünde, kullanılan radyofarmasötiklerin ayrıca fatura edileceği belirtilmiş olmakla birlikte, Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan nükleer tıp görüntüleme ve tedavi işlemlerinde kullanılan radyofarmasötik ajanların faturalandırılmasında ve bedellerinin ödenmesinde tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından radyofarmasötik ajanların faturalandırılması ve bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak 1/9/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 26/9/2007 tarihli ve 2007/73 sayılı Genelge yayımlanmış olup, kamu kurum ve kuruluşları tarafından konuyla ilgili olarak yapılacak ödemelerde de mezkur Genelge ile tespit edilen birim fiyatlar esas alınacaktır.

5. Tebliğin 20.4.1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve Tebliğ eki “Vücut Organ Protez ve Ortezler Listesi”ne; 211.802 kod numarası ve 1.700,00 (Binyediyüz) YTL birim fiyatı ile “Akülü tekerlekli sandalye” ilave edilmiştir.

“Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığının yanında el, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani durumu olduğu veya kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi standart tekerlekli sandalye kullanamayacağı veya kullanması halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, erişkin veya çocuk nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla akülü tekerlekli sandalye verilmesi mümkündür.

Akülü tekerlekli sandalyeler en az; elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, 6–12 derece arası eğimde kullanılabilme imkânı, taşıma için katlanabilir, hız limiti ayarlanabilir, 120 kg taşıma kapasitesinde, elektronik akü şarj cihazlı, tek veya çift akü kutusu ile 24 V akülü özelliklerine haiz olduğu ve ilgili firma tarafından iki yıl garanti, on yıl yedek parça bulunurluk garantisi, teknik destek taahhütnamesi verilmiş olması halinde Tebliğ eki EK–5/C Listesinde belirtilen tutarı aşmamak kaydıyla ödenir.”

6. Tebliğin “Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı 12.1.2. nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “01.01.2008 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

7. Tebliğin “Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmeleri ilkeleri” başlıklı 12.7.27. nci maddesinin “Ç) Human albumin kullanım ilkeleri” bendinde yer alan “Tebliğ yürürlük tarihinden itibaren 120 günlük süre içerisinde” ibaresi “ 01.01.2008 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

8. Tebliğin “ İleri tetkik işlemleri için sevk esasları” başlıklı 18.1. inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “ 01.01.2008 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

9.  Tebliğin “ Tıbbi malzeme temin esasları” başlıklı 20.1. inci maddesinin;

a) 2 nci fıkrasında yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “ 01.01.2008 tarihinden itibaren”,

b) Son fıkrasında yer alan “120 günlük geçiş süresi tamamlanana” ibaresi “01.01.2008 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.

10. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

 

EK - 1 LİSTESİ

(11.10.2007)

GÜNDEM