GÜNCEL MEVZUAT
Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No:TAU/2007-001) - MuhasebeTR

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No:TAU/2007-001)

25 Eylül 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26654

 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından : 

 

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO : TAU / 2007 - 001)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; Ülkemizi yurtdışında temsil edebilecek nitelikteki  müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak üzere yurtdışında; inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi hizmetleri  yapacak  gerçek kişi ve firmalara, "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi"  veya yerine geçen  "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi" verilmesinin usul ve   esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

             Hukuki dayanak          

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  2/j  ve 12/h  ile 30/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1)  Bu Tebliğ’de geçen;

             a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nı,

             b) KHK: 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

             c) Yönetmelik : Yapı,Tesis ve Onarım işleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği’ni,

             ç) Komisyon : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü bünyesinde teşkil edilen ve faaliyet gösteren "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi"  Komisyonunu,

             d) Gerçek kişi : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı  olan kişileri,

             e) Firma : Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri veya bunların teşkil edeceği grupları,

             f) Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi : Yurtdışı taahhütleri için gerçek kişi ve firmalara üç yıl süreli verilecek belgeyi,

             g) Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi : 8’inci maddede belirtilen gruplardaki taban limitlerini aşamayan gerçek kişi ve firmalara  yurtdışında üstlenmiş olduğu taahhütlerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yıl süreli olmak ve taahhüt süresince yenilenmek suretiyle verilecek belgeyi,

             ifade eder.

             Genel esaslar

             MADDE 4 – (1) Yurtdışında, inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi hizmetler yapan veya yapacak olan gerçek kişi ve firmaların "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi " veya yerine geçen  "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi" almaları mecburidir.

             (2) T.C. Kamu kurum ve kuruluşlarının, T.C. Gerçek kişi ve firmalarından, müteahhitlik işleri ile ilgili yurtdışı hizmeti vermeleri aşamasında "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" veya yerine geçen  "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi " ni istemeleri mecburidir.

             Komisyonun görev ve yetkileri

             MADDE 5 – (1) Komisyon ;Gerçek kişi ve firmaların yurt içinde ve yurt dışında bitirdikleri işlerin tamamını bu  Tebliğ ve Yönetmelik   hükümleri çerçevesinde inceler ve aşağıdaki görevleri yapar;

             a) "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" veya yerine  geçen  "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi " verilip verilemeyeceğini  ve  verilecek belgenin grup ve tutarını tespit ederek karara bağlamak,

             b) Maddî bir hatanın yapıldığı veya gerçek kişi ve firmanın Bakanlığa ibraz ettiği belgelerin geçersizliğinin sonradan anlaşılması halinde, gerçek kişi ve firmadan adına düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi’ni veya bunun yerine geçen Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesini geri istemek, düzeltmek veya hükümsüz olduğunu karara bağlamak,

             c)Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi veya bunun yerine geçen Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi  isteğinde Bakanlığı yanıltıcı gerçeğe uymayan veya tahrif edilmiş belgeler verdikleri müracaat  sırasında veya sonradan anlaşılanlar ile belgelerini mevzuata aykırı şekilde kullandıkları anlaşılanların belgelerini iptal etmek, (2) yıldan az olmamak üzere süreli veya  süresiz belge verilmemesine karar vermek,

             ç) Kanun ve yönetmeliklerde yazılı ceza hükümleri ile ihalelere katılmaları yurtiçinde ve yurtdışında süreli ve süresiz olarak hükmen yasaklanmış olan firmalara "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" veya bunun yerine geçen  "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi"  verilmemesini, verilmiş olanlarında  iptal edilmesini karara bağlamak.

             (2)  (1)’ inci fıkradaki  kararlar Bakan Onayı ile kesinleşir.

             Denetleme

             MADDE 6 – (1) Bakanlık yetkililerince, "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" veya yerine geçen  "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi" talebinde bulunan  veya belge alan gerçek kişi ve firmaların yurtiçinde ve  yurtdışında üstlenmiş olduğu  taahhütleri ile ilgili belgeler üzerinde ihtiyaç duyulduğunda  mahallinde inceleme ve denetlemede bulunulur.

             Geçerlilik

             MADDE 7 –  (1) "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" verildiği tarihten itibaren (3) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre içinde yapılacak değer artırma  talepleri dikkate  alınır.

             Belge grupları ve taban sınırları

             MADDE 8 – (1) Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi  Grupları   aşağıda belirtilmiştir.

             (a) Yapı, tesis, bakım, onarım işleri,

             (b) Sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri,

             (c) İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri,  

             (ç) Proje, mühendislik, müşavirlik işleri,      

             (2)  Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi taban sınırları aşağıda belirtilmiştir.

             (a) Yapı, tesis, bakım, onarım işleri için 40 milyon ABD Dolarının altında kalan firmalara,

              (b) Sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri için 15 milyon ABD Dolarının altında kalan firmalara,     

             (c) İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri için  5 milyon ABD Dolarının altında kalan firmalara,

             Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi verilmez.

             (3) Proje, mühendislik, müşavirlik işleri için, taban miktarı sınırı aranmaz.

             Belge tutarı

             MADDE 9 – (1) Yurtdışında iş tecrübesi olmayan gerçek kişi ve firmalara verilecek Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi’nin tutarı 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işler için  200 milyon ABD Dolarından fazla olamaz.

             (2) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen işler için, belge miktarı 500 milyon ABD Dolarını geçen firmalara sınırsız (Limitsiz) "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi"  düzenlenir.

             (3) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen işler için belge tutarına bakılmaksızın sınırsız Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi verilir.

             (4) Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi değerlendirmesinde hesaplanan tutarlar, ilgilinin belgeleri gözönünde tutularak tam rakama çıkarılacak şekilde Komisyonun takdiri  ile % 5’ e kadar artırılabilir.

             Yapı, tesis, bakım, onarım işleri

             MADDE 10 – (1) Müteahhitlik Belgesini İş Bitirme Belgelerine istinaden alacak olanlar için aşağıdaki  hususlara  uyulur. 

             a) Gerçek kişi veya firmaların Yönetmelik’de belirtilen işlerden birini  veya birkaçını yurtiçinde taahhütde  bulunarak bitirmiş ve geçici kabûlü yapılmış işlerden birinin geçici kabûl tarihi esas alınarak geriye doğru (5) yıl içinde tamamlanan ve yurtiçi iş bitirme belgesine bağlanan işler toplamının müracaat günündeki ABD Doları karşılığı ile yurtdışında taahhütte bulunarak bitirmiş ve geçici kabûlü yapılan işlerden birinin geçici kabûl tarihi esas alınarak geriye doğru (5) yıl içinde gerçekleştirdiği yurtdışı iş bitirme belgesine bağlanan işlerin  yurtiçi ve yurtdışı ABD Doları toplamının (2) katı alınmak suretiyle Yurtdışı Müteahhitlik Belgesine esas tutar belirlenir.

             b) Yurtiçinde bitirilen 15.983.645.- YTL üzerindeki işler dikkate alınır (2008 yılında ve daha sonraki yıllarda bu miktar Bakanlıkça yayımlanan müteahhitlik karnesi katsayısının çarpımı ile tespit edilir).

             (2) Müteahhitlik belgesini iş bitirme belgeleri ile birlikte iş denetim ve/veya yönetim belgelerine istinaden alacak olanlar için; iş denetim ve/veya yönetim belgelerinden yurtiçi müteahhitlik karnesine esas olan belge tutarının % 10’u alınmak ve müracaat yılının ilk günündeki ABD Doları karşılığı 35 milyon dolar tavanını aşmamak kaydıyla, birinci fıkranın (a) bendinde bulunan miktar ile toplanmak suretiyle Yurtdışı Müteahhitlik Belgesine esas tutar belirlenir.

             Sınaî  ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri

             MADDE 11 – ( 1 ) Gerçek kişi ve firmaların Yönetmelik’ de  belirtilen işlerden birini veya bir kaçını yurtiçinde taahhütte bulunarak bitirmiş ve geçici kabûlü yapılan işlerden birinin geçici kabûl tarihi esas alınarak geriye doğru (5) yıl içinde gerçekleştirdiği yurtiçi iş bitirme belgesine bağlanan işlerin toplam değerini müracaat yılı fiyatlarına tahvil ederek  müracaat günündeki ABD Doları karşılığının (3) katı ile yurtdışında taahhütte bulunarak bitirmiş ve geçici kabûlünü yaptırmış olduğu işlerden birinin geçici kabûl tarihi esas alınarak geriye doğru (5) yıl içinde gerçekleştirdiği yurtdışı iş bitirme belgesine bağlanan işlerin toplam değerinin, ABD Doları karşılığının (2) katının toplamı alınmak suretiyle Yurtdışı Müteahhitlik Belgesine esas tutar belirlenir.

             İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri

             MADDE 12 – (1) Gerçek kişi ve firmaların yurtiçinde ve yurtdışında taahhütte bulunarak bitirmiş ve geçici kabûlü yapılan işlerin tutarının toplamının başvuru günündeki ABD Dolar karşılığı alınmak suretiyle Yurtdışı Müteahhitlik Belgesine esas tutar belirlenir.

             Proje, mühendislik, müşavirlik işleri

             MADDE 13 – (1) Gerçek kişi ve firmaların; proje, mühendislik, müşavirlik işlerini yapanlardan, meslek odalarından alınan ve faaliyet halinde olduğunu  gösterir belgeleri de  gözönüne alınarak uygun görülenlere  proje, mühendislik, müşavirlik  işleri için  Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi düzenlenir.

         

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

(25.09.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM