GÜNCEL MEVZUAT
Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
1 Nisan 2016 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29671

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığı (Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü)’ndan:
ŞANS OYUNLARI LİSANSININ VERİLMESİ, LİSANSA KONU FAALİYETLERİN
DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“ü) Kontrol: Lisans sözleşmesi imzalanan anonim şirketin sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(2) Lisansa konu şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisi lisans süresince münhasıran lisans sahibine aittir. Lisans sahibi lisansı kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Ancak, lisans sahibi tarafından operatörlük ve destek hizmetlerinin alınması ile lisans sahibinin ortaklık yapısında bu Yönetmelik ve lisans sözleşmesi hükümlerine uygun olarak meydana gelecek değişiklikler lisansın devri olarak değerlendirilmez.
(3) Lisansa konu şans oyunları faaliyetlerinin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.”
“(4) İdare, lisans süresince lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremez.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başında yer alan “Doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöneticilerinin;” ibaresi “Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöneticilerinin;” şeklinde ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması,”
“Söz konusu şartların haiz olunduğuna dair tevsik edici mahiyetteki belgelerin lisans sözleşmesi imzalanmadan önce ibraz edilmesi esastır. Ancak, (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendi ile (d) bendinde sayılan durumlarda olunmadığının tevsikine ilişkin belgeler, yurtdışı faaliyetleri ile ilgili olarak taahhüt verilmesi kaydıyla, Türkiye ve kendi ülkesi için verilir.”
“(5) Lisans sahibi, lisans sözleşmesi süresince İdarenin izni olmaksızın ortaklık yapısını değiştiremez. Lisans sözleşmesi hükümleri uyarınca rehin sonucu gerçekleşenler de dâhil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerindeki pay edinimleri ve devirleri ile söz konusu oranın altında kalsa bile toplamda bu oranın aşılması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay edinimleri ve devirlerinde, devralacak ortağın birinci fıkranın (b) bendinde sayılan nitelikleri taşıması şarttır. İdareden izin alınmadan yapılan pay edinimleri ile devirleri pay defterine kaydolunmaz. İzin sonrasında yapılacak tespitler de dâhil olmak üzere, bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Lisans sözleşmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İdare ve ihale üzerinde kalan şirket arasında imzalanarak yürürlüğe girer.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu fıkrada belirtilen gizleme fiilinin, lisans süresince üçüncü kez tekrarında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın lisans sözleşmesi feshedilerek lisans iptal edilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Taahhüt altına alınan durumların belge ile tevsiki şartı Türkiye ve kendi ülkesi için aranır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bu fıkrada aranılan niteliklerin haiz olunduğuna dair tevsik edici mahiyetteki belgeler ihale dokümanı ile belirlenen süre içinde ibraz edilir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile bu fıkranın (c) bendinde sayılan durumlarda olunmadığının tevsikine ilişkin belgeler, yurtdışı faaliyetleri ile ilgili olarak taahhüt verilmesi kaydıyla, Türkiye ve kendi ülkesi için verilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinin (6) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“3) Lisans süresinin sonunda veya lisans sözleşmesinin bu Yönetmelik veya lisans sözleşmesinde sayılan bir nedenle feshi durumunda, lisansa konu faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürülmesi konusunda İdare veya yeni lisans sahibine karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik kapsamında lisans sahibinin;
a) Şans oyunları sisteminin kurulumuna ilişkin taahhüdünü ihale dokümanı ve lisans sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya İdare tarafından ihale dokümanı hükümlerine göre bildirilecek tarihte faaliyete geçmemesi,
b) Lisans verilmesine esas olan şartları lisans sözleşmesinin yürürlüğü sırasında kaybettiğinin veya bu şartları baştan taşımadığının tespit edilmesi,
c) Lisansı kısmen veya tamamen başkasına devretmesi,
ç) Hileli oyun sistemleri, yazılım, donanım veya usuller kullanması,
d) Hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme kapsamındaki işlemlere fesat karıştırması,
e) Lisans sözleşmesi kapsamındaki faaliyetleriyle ilgili olarak İdareye sahte belge veya teminat sunması veya bunları kullanması,
f) İhale dışı bırakılmayı veya ihaleye katılmamayı gerektiren bir durumda olduğunun ya da ihale sürecine ilişkin yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun lisans sözleşmesi yapıldıktan sonra tespit edilmesi,
g) Lisans süresi içinde, mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, lisansa konu faaliyetlerini tamamen durdurması ve İdare tarafından verilen süre içinde faaliyetine yeniden başlamaması,
ğ) Yukarıda belirtilenlerin dışında idari para cezası uygulamasına konu olan bir fiili, İdare tarafından verilen süre içinde ilgili mevzuata, bu Yönetmeliğe veya lisans sözleşmesi hükümlerine uygun hale getirmemesi üzerine, İdare tarafından üçüncü kez verilecek süre içinde de düzeltmemesi,
hâllerinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek olmaksızın Yönetim Kurulu tarafından lisans sözleşmesi feshedilerek lisans iptal edilir. Lisans sözleşmesinin feshedilmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın İdareye ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verilen kesin teminatlar ve varsa ek kesin teminatlar İdareye ve Özelleştirme Fonuna gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminatlar, lisans sahibinin borcuna mahsup edilemez.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Fesih hâlinde şans oyunları sisteminin kullanım hakkı
MADDE 21 – (1) Lisans sözleşmesinin bu Yönetmelik veya lisans sözleşmesinde sayılan nedenlerle feshi hâlinde; oyunların sürekliliğinin sağlanması amacıyla merkezi oyun sistemi, iletişim ağı, terminaller, donanımlar ve lisans sahibi tarafından temin edilen veya geliştirilen yazılımlar, oynatılan oyunlar dâhil bütün bileşenleriyle şans oyunları sisteminin tamamının işletim ve kullanım hakları İdareye geçer. Lisans sahibi, kalan lisans süresi ile sınırlı olmak üzere yeni lisans sahibinin faaliyete geçiş tarihine kadar bu hakların kullanılmasını engelleyemez. Lisans sahibi bu hakların kullanılması karşılığında İdareden herhangi bir bedel veya hak talebinde bulunamaz.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “oyun bağımlılığının” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasındaki “birden” ibaresi “ikiden” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasının birinci cümlesine “yapıldığı yerler ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “müstakil konumdaki” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesindeki “altmış” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “altmış” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesindeki “bireyin oyun bağımlılığının ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Lisans sahibi, bir takvim yılı içinde elde ettiği hasılatın; %1’ini aşan reklam, sponsorluk ve promosyon harcamalarının %25'ine tekabül eden tutarı izleyen yılın Nisan ayının sonuna kadar İdare hesaplarına yatırmakla yükümlü olup bu tutarları İdare payından mahsup edemez.”
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/10/2008

27025

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/11/2008

27044

2-

25/10/2013

28802

 

(01.04.2016)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM