GÜNCEL MEVZUAT
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

17 Eylül 2007 PAZARTESİ
Resmi Gazete Sayı : 26646

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/2/1990 tarihli ve 20440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan "Bakan" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve "Birlik" tanımının sonuna "(TÜRMOB)" ibaresi eklenmiştir.

             "Bakan: Maliye Bakanı’nı,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  "Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na" ibaresi, "Maliye Bakanlığı'na"; 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanı" ibaresi "Maliye Bakanı"; 23 üncü maddesinde yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın" ibaresi "Maliye Bakanlığı’nın"; 51 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığınca" ibaresi "Maliye Bakanlığınca" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan "mektup" ibaresinden önce gelmek üzere "teyitli e-posta, teyitli faks veya" ibaresi eklenmiştir.

             "Oda yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, eşleri ve kendileri ile ilgili işlerin görüşülmesine ve soruşturmasına katılamazlar."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 – Odanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

             a) Odaya giriş (kayıt) ücreti: Odaya kaydolan her üyeden ve Oda çalışanlar listesine kaydedilecek ortaklık büroları ve şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır.  Kayıt ücreti miktarı memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

             b) Yıllık üye aidatları: Maktu ve nispi olarak iki şekilde tespit olunur ve Nisan ayı sonuna kadar tahsil olunur.

             1) Maktu yıllık aidat: Memur maaşı taban aylığı katsayısının 200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından ödenir.

             2) Nispi yıllık aidat: Yalnızca fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık gelir vergisi beyannamesinden mesleki kazancının %1’ini, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın %1 ini yıllık aidat olarak ödemek zorundadır. Nispi aidatın üst sınırı maktu yıllık aidatın yirmi katını geçemez. Odaya giriş (kayıt) ücreti ile yıllık maktu ve nispi aidatların miktarları ve ödeme zamanları, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (g) bendine göre Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

             c) Yardım ve bağışlar: Odaya ihtiyari olarak bağış yardımda bulunulabilir.

             d) Çeşitli gelirler:

             1) Oda gayrı menkullerinin kira gelirleri, her türlü faiz ve menkul kıymet gelirleri, Oda aracılığıyla üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen ücretlerin % 4’ü ve çeşitli gelirlerdir. Mesleki kimlik belgesi bedeli olarak memur maaşı taban aylığı katsayısının 200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar; Oda mensuplarına dağıtılacak ve bürolarına asmaları zorunlu tasdikli fiyat tarifesi karşılığı olarak, memur maaş taban aylığı katsayısının 100 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar alınır.

             2) Oda için gerekli taşınmaz mal edinimi için oda genel kurulu tarafından belirlenecek katkı payları ile çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kayıtlı şirketlerden alınacak yıllık ödentiler.

             3) Genel Kurulca belirlenecek diğer gelirler.

             4) Kurs ve mesleki eğitim gelirleri."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Odalar kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar."

             "Amaçları dışında faaliyet gösteren odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Maliye Bakanlığı’nın veya bulundukları yer cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır."

             "Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesine veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, odalar, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (e) bendinde yer alan "hazırlamak" ibaresinden önce gelmek üzere "oda saymanı ile birlikte" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Oda saymanının görev ve yetkileri

             MADDE 26/A – Oda saymanın görevleri şunlardır:

             a) Odanın bütçe taslağını oda sekreteri ile birlikte hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

             b) Odanın muhasebe kayıt ve işlemlerinin, kendi gözetiminde düzgün tutulmasını sağlamak.

             c) Gelir ve giderleri usulüne uygun belgelere istinaden kayda aldırmak.

             d) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini, saklanmasını sağlamak.

             e) Bütçe ödenekleri arasındaki aktarma tekliflerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

             f) Dönem sonu mali tablolarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

             g) 29/11/1991 tarihli ve 21066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte belirtilen süre sonunda maktu ve nispi aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

             h) Kâr amaçsız işletmeler muhasebe standardına uygun olarak finansal tabloları hazırlamak."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiştir.

             "d) Kamu haklarından yoksun bulunmamak",

             "e) Affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymiş olmamak."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.    

             "MADDE 31 – Noterden tasdikli genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve üye kayıt defteri, çalışanlar listesi defteri ile gerekli sair tasdiksiz yardımcı defterler, yönetim kurulu sorumluluğunda oda sekreterliğince; noterden tasdikli yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ise yönetim kurulunun sorumluluğunda ve oda saymanının gözetiminde, düzenlenir ve saklanır.

             Gelir ve giderler usulüne uygun belgelere istinaden kayda alınır. Defterlerin elektronik ortamda da tutulması mümkündür."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin (b) bendinde yer alan "bilirkişilik" ibaresinden sonra gelmek üzere "değerleme, derecelendirme" ibareleri eklenmiştir.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

             "Oda üyeliğinden istifa edenler, Birliğe iade edilmek üzere ruhsatlarını ve varsa mühürlerini  odaya teslim etmek zorundadırlar."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (b) bendinin sonuna "veya aslı görülerek ilgili odaca onaylanmış bir örneği" ibaresi ve aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

             "c) Şirket ortaklarının, ortaklık paylarının ve adresinin değişmesi halinde,  konuya ilişkin kararın noterden onaylı nüshası ile kararın yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya ticaret sicilinden alınmış onaylı bir örneği veya aslı görülerek ilgili odaca onaylanmış bir örneği,

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kimlik belgesi alınması ve değiştirilmesi

             MADDE 41 – Meslek mensuplarına bağlı oldukları odalar tarafından kimlik belgesi verilir. İşyerinin başka bir odaya nakli halinde yeni kimlik belgesi verilir ve  eskisi iptal edilir. Meslek unvanından başka nüfus hüviyet cüzdanında belirtilen bilgiler ile iş ve ikamet adreslerini içeren bu kimlik belgesi  oda başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Kimlik belgeleri, tek tip olarak Birlik tarafından bastırılır. İstifa ve diğer sebeplerle meslekten ayrılanlar kimliklerini iptal edilmek üzere odaya teslim eder."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar birinci ve dördüncü fıkralar olarak eklenmiştir.

             "Meslek mensubu gerekli gördüğü takdirde kendisine gelen müşterinin kim olduğunu önceki meslek mensubundan sorup öğrenerek, gerekli görüşmeleri de yaptıktan sonra işi  kabul eder."

             "İş kabulü ve reddi ile ilgili uygulama esasları Birlik tarafından bir mecburi meslek kararı ile belirlenir."

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 44 – Mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları nakil için yeni iş yeri merkezinin bulunduğu oda yönetim kuruluna yazı ile başvurur.  Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensuplarının ikametgah değişikliklerinde nakil suretiyle kayıt yaptırmaları ihtiyaridir.

             İşyeri ve ikametgah değişikliklerinde başvuru yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun kayıtlı olduğu odanın adı, sicil numarası, ruhsatname numarası ve günü, nakletmek istediği oda bölgesi içindeki işyeri ve ikamet adresi bildirilir.  Adres değişikliğinin Odaya bildirilmesi zorunludur."

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Geçici Kurul’a (Birliğe)" ibaresi "Birliğe" olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesinde yer alan "ayrıca" ibaresinden sonra gelmek üzere "nakil gittiği odaya" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde yer alan "Geçici Kurul’a (Birliğe)" ibaresi "Birliğe" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki  ikinci fıkra eklenmiştir.

             "Birlik bu itirazı onbeş gün içinde karara bağlar.  Birliğin vereceği karar kesindir."

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Meslek üye kütüğü, çalışanlar listesi ile çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kaydolma ve silinme

             MADDE 47 – Odada, odaya kayıtlı her meslek mensubunun kaydedildiği meslek mensubu üye kütüğü ile fiilen mesleki faaliyette bulunacakların yazıldığı çalışanlar listesi tutulur. Çalışanlar listesinin ayrı bir bölümüne ortaklık büroları ve şirketler kaydolunur.

             Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden Yönetim Kurulu kararı ile silinir:

             a) Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması.

             b) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş bulunması. 

             c) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması.

             d) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması.

             e) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması.

             f) Mesleki faaliyetine son verdiğinin odaca tespit ve tevsik edilmiş olması.

             Yukarıdaki (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme kararı, gerekçeli olmak zorundadır. Bu karara karşı meslek mensubu odada kayıtlı en son adresine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz edebilir. İtiraz oda kanalıyla yapılır. İtiraz üzerine Birlikçe alınan kararlar, ilgili odaya da bildirilir.

             Meslek mensubu, silme kararı kesinleşinceye kadar mesleğini yapma hakkına sahiptir. Kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamaz. Oda disiplin kurulu, kamu yararı bakımından gerekli gördüğü hallerde, yönetim kurulunun çalışanlar listesinden silme kararı üzerine, meslek mensubunun geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasını yasaklayabilir. Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazılmaya hak kazanır.

             Mesleki şirketlerin, tasfiyesine karar verildiği halde, tasfiye işlemlerinin üç yılda tamamlanmaması veya şirketin üç yıl gayri faal durumda olduğunun tespit edilmesi halinde, bu şirketlere ait kayıtlar yönetim kurulu kararıyla şirketler sicilinden silinir. Üye olmanın hukuki yükümlülüklerini yerine getiren şirketler gayri faal sayılmaz."

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin (d) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Sözleşme ücretinin rakamla ve yazıyla belirtilmesi zorunludur."

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             "Yönerge düzenleme

             EK MADDE 1 – Odalarca, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar için yönergeler düzenlenir.

             a) Oda birimlerinin oluşumu ile bu birimlerce yürütülecek iş ve işlemler.

             b) Oda personelinin niteliği, işe alınmaları, görev ve sorumlulukları, ücret ve sair hakları, çalışma koşulları, görevlerine son verilmesi ve sair hususlara ilişkin usul ve esaslar.

             c) Oda tarafından yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar.

             d) Disiplin kovuşturmaları ile ilgili ön incelemenin usul ve esasları ile kesinleşen disiplin cezalarının uygulanmasının usulü.

             e) Geçici olarak yurt içinde ve yurt dışında başka bir yerde görevlendirileceklere ödenecek harcırahın miktarı, usul ve esasları.

             f) Meslek mensupları ile mükellefler arasındaki çeşitli uyuşmazlıkların tahkim usulü ile çözülmesinin usul ve esasları.

             Odalar, gerekli gördükleri sair hususları da yönergelerle düzenleyebilirler.

             Yukarıda belirtilen hususlar için düzenlenecek yönergeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanarak, sürenin bitimini izleyen ilk genel kurulun onayına sunulur."

             MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetim Kurulları yürütür.

(17.09.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM