GÜNCEL MEVZUAT
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 49) - MuhasebeTR

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 49)

 
8 Ocak 2016 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29587

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (TEMLİK VE VERGİ
BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12)’NİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49)

MADDE 1 – 20/2/2004 tarihli ve 25379 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

(08.01.2016)

GÜNDEM