GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 138) - MuhasebeTR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 138)

 
10 Aralık 2015 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29558

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 138)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş olduğundan, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 224 üncü, 500 üncü, 519 uncu ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.
4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi
MADDE 2 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 89,00 TL olarak uygulanır.
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi
MADDE 3 – (1) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti, ihracat için 7,90 TL, diğer işlemler için 18,95 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti, kamyon başına ihracat için 18,95 TL, diğer işlemler için 30,02 TL olarak uygulanır.
Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;
a) 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 6.041.146,28 TL,
b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 155.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 787.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 787.000,00 TL,
c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.580.711,80 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 553.249,12 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 237.106,77 TL,
ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 89,00 TL,
olarak uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

(10.12.2015)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM