GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden - MuhasebeTR

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden

9 Aralık 2015 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29557


ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2016/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri                                 :  19-20 Mart 2016

* İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi      :  10 Şubat 2016

* Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi                              :  29 Şubat 2016

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 10 Şubat 2016 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

2. Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3. Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması,

gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı ResmiGazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

• Finansal Muhasebe,

• Finansal Tablolar ve Analizi,

• Maliyet Muhasebesi,

• Muhasebe Denetimi,

• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,

8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

9. Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 110,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 770,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 880,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de ödenebilir. Banka bilgileri;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,

• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5.maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

1. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

3. Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

4. Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

8. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan olunur.

11003/1-1

—————

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

2016/1.Dönem YMM Sınav Tarihleri                          :  19-28 Mart 2016

* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi      :  18 Ocak 2016

* Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi      :  29 Şubat 2016

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 18 Ocak 2016 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı,

konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi,

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Noter onaylı Lisans diploması (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için ayrıca, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi),

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirkülerinin noter onaylı örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin SMMM / YMM Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, başvuru sahibinin işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş belgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9. maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda                          yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ders başına 135,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.350,00 TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedeli, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenecektir.

Banka bilgileri;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,

• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 059,

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140,

f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1. fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği http://www.tesmer.org.tr adresinden edinilebilir.)

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 Dikmen / ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

11004/1-1

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2174 dosya no’lu GORDİON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bolu ilinde faaliyet gösteren 1624 dosya no’lu EYLEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kastamonu ilinde faaliyet gösteren 1226 dosya no’lu KASTAMONU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 99 dosya no’lu UZAY Yapı Denetim Ltd. Şti.

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1452 dosya no’lu NORAY Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 444 dosya no’lu SİSMİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 811 dosya no’lu İSKELE Yapı Denetim Ltd. Şti., 713 dosya no’lu YAĞMUR Yapı Denetim Ltd. Şti., 605 dosya no’lu KORDON Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 57 dosya no’lu REHBER Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 04.12.2015 tarih ve 32414 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

11108/1/1-1

—————

İzmir İli, Buca İlçesi, 42642 ada, 9 parsel üzerindeki 762884 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Lütfiye KESER (Denetçi No: 8014, Oda Sicil No: 14050) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 05.11.2015 tarihli ve E.2015/2366 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Lütfiye KESER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 03.12.2015 tarih ve 32400 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11108/2/1-1

—————

Antalya İli, Kemer İlçesi, Göynük Belediyesi, 105 ada, 12 parsel üzerindeki 708557 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Yaşar GÜNEŞ (Denetçi No: 19420, Oda Sicil No: 13156) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 09.10.2015 tarihli ve E.2015/556-K.2015/1401 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptal edilmesine” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yaşar GÜNEŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 03.12.2015 tarihli ve 32401 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11109/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 04.12.2015 tarih ve 32416 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 894 dosya no’lu EMİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Edirne ilinde faaliyet gösteren 1599 dosya nolu BAŞHAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1809 dosya nolu YAZE Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 353 dosya no’lu UZMAN YAPIT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 122 dosya no’lu ÖZ EFELER Yapı Denetim A.Ş.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11109/2/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres         :  Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 MERSİN

Tel              :  0.324 337 41 71 -72 Faks: 0 324 337 41 70

Belge Türü :  HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

RAMAZAN ASLAN-KÖK YAPI OTOMASYON VE ASANSÖR SİSTEMLERİ ŞAHIS

TS 12255

33-HYB-798

05.11.2015

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı İçin Olumsuz

HAYFAVİ AKARYAKIT TİCARET VE NAKLİYELİMİTED ŞİRKETİ-MERSİN OTOGAR ŞUBESİ LTD. ŞTİ.

TS 11939

33-HYB-445

05.11.2015

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı İçin Olumsuz

SÜMERLER OTO TAMİR-AYAN SÜMER

TS 13168

TS 8516

33-HYB-662

19.10.2015

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZ-MUT AKARYAKIT İNŞAAT NAKLİYE GIDA HİZMET TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12663

TS 12820

TS 11939

33-HYB-348

11.11.2015

Firma İsteği

OSMAN ATA

TS 12664-1

33-HYB-284

11.11.2015

Ara Kontrol Olumsuz

SUMAY OTO - İSA KESMEN

TS 12664-1

33-HYB-518

11.11.2015

Ara Kontrol Olumsuz

SEZERLİFT ASANSÖR-ALİ RIZA SEZER

TS 12255

33-HYB-671

11.11.2015

Ara Kontrol Olumsuz

BUDUR OTOMOTİV OTO YEDEK PARÇA BAKIM SERVİSİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047

33-HYB-667

11.11.2015

Ara Kontrol Olumsuz

AKSA ASANSÖR MÜHENDİSLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255

TS EN 13015+A1

33-HYB-291

24.11.2015

Ara Kontrol Olumsuz

ANIL ÇOCUK ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12512

33-HYB-627

24.11.2015

Ara Kontrol Olumsuz

11082/1-1


 


 


 


 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri'nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları'na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Sınıf Eğitimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Genel Astronomi Anabilim Dalında almış olmak, Sınıf Öğretmenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

11066/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doç.

1

1

Pediatrik ortopedi alanında çalışmaları ve deneyimi olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doç.

1

1

Kuran’da ruh ve Kuran’da aile modelleri konularında çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Doç.

1

1

İtikatta Sünnetin Yeri ve Fahreddin er-Razi’de İnsan Fiilleri alanlarında çalışması olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doç.

1

1

19. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı metinlerine yönelik çalışmalar yapmış olmak, Klasik Türk Edebiyatıyla ilgili kavramsal çalışmalar yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri

Biyokimya

Doç.

1

1

Deney hayvanlarında elektrik alan ve x ışınları uygulamalarının antioksidanlar üzerine çalışmalar yapmış olmak, Eczacılık Fakültesinde öğretim üyeliği yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Doç.

1

1

Sınıf öğretmenliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak, okuma yazma öğretimi ve Türkçe öğretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Doç.

1

1

Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında doçent olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Yrd. Doç.

1

1

İlaç tasarımı konusunda doktora yapmış olmak, kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan seçici karbonik anhidraz inhibitörleri ve bunların taşınım sistemleri üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

 

Yrd. Doç.

1

1

Büyükşehirlerde bütünleşme sürecinin etkileri konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yrd. Doç.

1

1

Pedodonti alanında uzmanlık yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Enürezis konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Yrd. Doç.

1

1

Adli Tıp Kurumu alanında tez yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, Çocuk Edebiyatı, Çocuk Dergileri konularında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Matematik Eğitiminde doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

1

1

EEG işaretlerinin analizi ve sınıflandırılması ile ilgili doktora yapmış olmak, Beyin-bilgisayar ara yüzleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, Milli Edebiyat dönemi ve ikinci yeni şiir ile, Milli kimlik ve edebiyat ilişkisi üzerine çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojistik

Yrd. Doç.

1

1

Yakın Kümeler ve Yakınlık Cebirsel Yapılar konularında çalışmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

 

Yrd. Doç.

1

1

Rüzgar türbini tasarımı ve güneş havuzları ile ilgili çalışma yapmış olmak, endüstriyel ürün tasarımında uzman olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç.

3

1

Hadis ve Bağlam, Hadis ilmi konularında kitap yayınlamış olmak.

11083/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25.ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik ve Doktora Belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Yabancı Dil Belgesi, Doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük:  0 322 338 62 85 dahili 105

                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/105

                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

ÜNVANI

DRC.

SAYISI

 

Fen Edebiyat Fak.

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yrd.Doç.

2

1

Yarı Grup Teorisi alanında çalışmaları olmak.

Yeni Türk Dili

Yrd.Doç.

2

1

Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında ve bilgisayar destekli dilbilim alanında yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fak.

Periodontoloji

Yrd.Doç.

3

1

 

Protetik Diş Tedavisi

Yrd.Doç.

3

1

 

Ortodonti

Yrd.Doç.

3

1

 

Eğitim Fak.

Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd.Doç.

3

1

Eğitim Programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak.

Sınıf Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Okuma Eğitimi konusunda Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fak.

İslam Tarihi

Yrd.Doç.

4

1

 

Tefsir

Yrd.Doç.

2

1

 

Kelam

Yrd.Doç.

4

1

 

İslam Hukuku

Yrd.Doç.

3

1

 

Müh-Mim. Fak.

Bilgisayar Yazılımı

Yrd.Doç.

3

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Lisans diplomasına sahip olmak ve Makine Öğrenmesi alanında çalışmaları bulunmak.

Elektrik Makinaları

Yrd.Doç.

3

1

 

Genel Jeoloji

Yrd.Doç.

3

1

Denizel sığ sismik ve jeotermal konularında çalışmaları olmak.

Geoteknik

Yrd.Doç.

3

1

Kohezyonsuz Zeminlerde Düşey Yüklü Kazıklı Radye Temeller Konusunda doktora yapmış ve Zeminlerdeki Gerilme Durumlarının İncelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Otomotiv Mühendisliği

Yrd.Doç.

3

1

 

Biyomedikal Mühendisliği

Yrd.Doç.

3

1

Biyomedikal görüntü, işleme konusunda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Muhasebe

Yrd.Doç.

3

1

Muhasebe Denetimi alanında doktora yapmış olmak.

Finansman

Yrd.Doç.

3

1

Finans alanında doktora yapmış olmak.

Sayısal Yöntemler

Yrd.Doç.

3

1

Sayısal Yöntemler alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yrd.Doç.

3

1

 

İletişim Fak.

Genel Gazetecilik

Yrd.Doç.

3

1

Basın Yayın Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve 
Kişiler arası iletişimde "Duygu" etmeni üzerine çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fak.

Medeni Hukuk

Yrd.Doç.

3

1

 

Kozan İşletme Fak.

İşletme

Yrd.Doç.

4

1

 

Eczacılık Fak.

Farmakoloji

Yrd.Doç.

3

1

 

Tıp Fak.

Biyoistatistik

Yrd.Doç.

2

1

Biyoistatistik alanında doktora yapmış olmak ve eğitim araştırma konusunda deneyimli olmak.

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.

2

1

 

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.

2

1

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

2

1

 

Kardiyoloji

Yrd.Doç.

2

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doç.

2

1

 

Nöroloji

Yrd.Doç.

2

1

Transkranial Doppler Ultrasonografi alanında deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

2

1

 

Tıbbi Genetik

Yrd.Doç.

2

1

 

Ziraat Fak.

Tarım Makinaları

Profesör

1

1

 

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fak.

Ebelik

Doçent

1

1

 

Ebelik

Doçent

1

1

 

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Doçent

1

1

 

 

10850/1-1

(09.12.2015)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM