GÜNCEL MEVZUAT
Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik - MuhasebeTR

Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

 

24 Ağustos 2007 CUMA
Resmi Gazete Sayı : 26623

 

 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE

ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulu sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatlarının kuruluşuna, ruhsat işlemlerine, teşkilat ve yöneticilerine, ana sözleşme değişiklikleri ve hisse devirlerine, sigorta primlerinin tahsiline, ilan ve reklamlarına, birleşme, devir, portföy devri ve tasfiyelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam    

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki teşkilâtlarını kapsar.

             Dayanak  

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar 

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

             b) Hâkim ortak: Bir sigorta şirketi veya reasürans şirketinin yönetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol eden kişiyi,

             c) Kanun: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

             ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

             d) Reasürans şirketi: Türkiye’de kurulmuş reasürans şirketini,

             e) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketini,

             f) Şirket: Sigorta şirketi ve/veya reasürans şirketini,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

             Kuruluş

             MADDE 5 – (1) Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanunundaki hükümlere göre mütüel sigortacılık yapmak üzere kooperatif şeklinde kurulan şirketler, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işlerle iştigal edemez.

             (2) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, şirket kurucusu olmanın gerektirdiği mali güç ve itibar, ilgilinin;

             a) Reel, finansal ve taşınmaz varlıklarına,

             b) Borçlarına ve yükümlülüklerine,

             c) İş planının kapsadığı süre boyunca ortaya çıkması muhtemel zararları finanse edebilme kapasitesine, 

             ç) Vergi borcu bulunup bulunmadığına,

             d) Sosyal güvenlik prim borcu bulunup bulunmadığına,

             e) Son beş yıl içinde kullandığı krediler ve finansman kaynakları dolayısıyla icra takibine uğrayıp uğramadığına,

             f) Mali güç ve itibarı tespit etmeye yönelik Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer hususlara,

             göre değerlendirilir.

             (3) Tüzel kişi kurucunun bir holding bünyesinde faaliyet göstermesi hâlinde, holdingin finansal durumunun sigortacılık faaliyetlerini idame ettirmeye yeterli olup olmadığı ikinci fıkranın (a) ila (c) ve (f) bentlerinde yer alan hususlara göre değerlendirilir.

             (4) Türkiye’de faaliyet gösterecek yabancı sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin şubeleri hakkında birinci ve üçüncü fıkra hükümleri; bunların hâkim ortaklarının sigortacılık faaliyetlerini idame ettirmeye yeterli mali gücünün olup olmadığının tespitinde de ikinci fıkranın (a) ila (c) ve (f) bentleri uygulanır. 

             Yönetim kurulu üyeleri

             MADDE 6 – (1) Şirketlerin yönetim kurulları genel müdür dahil beş kişiden az olamaz. Genel müdür, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Genel müdürde pay sahibi olma şartı aranmaz.

             (2) Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan niteliklere sahip olması gerekir. Yönetim kurulu üyelerinde aranan deneyimin belirlenmesinde ilgili alandaki fiili çalışma süresi esas alınır.

             (3) Yönetim kurulu üyelerinde aranacak itibar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ila (f) bentlerinde sayılan hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.

             (4) Genel Müdür hariç yönetim kurulu üyelerinin seçilmelerinden itibaren veya herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması hâlinde görevlendirilmelerini izleyen on iş günü içinde, aşağıda yer alan belgeler şirket tarafından düzenlenecek bir yazı ekinde Müsteşarlığa gönderilir.

             a) Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri ve Yöneticilerine İlişkin Bilgi ve Beyan Formu (Ek: 1).

             b) Arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesi.

             c) Müflis olmadıklarına ve konkordato ilan etmediklerine ilişkin yetkili makamlardan alınacak belgelerin aslı.

             ç) Son ödeme tarihi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin ilgili kuruluşlardan alınacak belgelerin aslı veya tasdikli örneği.

             d) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda ve hakkında Kanunun 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanan şirketlerde oy hakkının ya da sermayesinin doğrudan veya dolaylı yüzde on ve daha fazla bir oranda veya bu oranın altında olsa bile denetim ve yönetime etkili olabilecek şekilde denetim ve yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi olmadığına ilişkin taahhütname (Ek: 4).

             e) Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti. 

             f) Noter ya da ilgili üniversite/yüksek okul tarafından onaylanmış diploma sureti.

             (5) Görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinin gerekli nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda, Müsteşarlık bu kimselerin görevden alınmasını talep eder. Şirket bu talebi derhal yerine getirmek ve ilgilinin görevden alındığını en geç beş iş günü içinde Müsteşarlığa bildirmek zorundadır.

             (6) Şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösterecek yabancı sigorta şirketleri veya reasürans şirketlerince, açılan şubede yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, şube müdürünün de dahil olduğu en az üç kişilik bir müdürler kurulu kurulur. Müdürler kurulu üyeleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

             Denetçiler

             MADDE 7 – (1) Şirketlerin denetçileri iki kişiden az olamaz. Denetçilerin Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında sayılan niteliklere sahip olması gerekir.

             (2) Denetçilerde aranacak itibar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ila (f) bendlerine göre belirlenir. Denetçilerde aranan deneyimin belirlenmesinde ilgili alandaki fiili çalışma süresi esas alınır.

             (3) Denetçilerin göreve başlamasını izleyen on iş günü içinde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen belgeler şirket tarafından Müsteşarlığa gönderilir. Denetçilerin gerekli nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda, Müsteşarlık bu kimselerin görevden alınmasını talep eder. Şirket, bu talebi derhal yerine getirmek ve ilgilinin görevden alındığını en geç beş iş günü içinde Müsteşarlığa bildirmek zorundadır.

             (4) Yabancı sigorta şirketleri ve yabancı reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubelerinin denetçileri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

             Genel müdür, genel müdür yardımcıları, diğer yöneticiler ve imza yetkisini haiz çalışanlar

             MADDE 8 – (1) Şirket genel müdürlüğüne ve genel müdür yardımcılıklarına atanacakların Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan niteliklere sahip olması gerekir.

             (2) Genel müdür, genel müdür yardımcıları ve diğer yöneticilerde aranacak itibar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ila (f) bendlerinde yer alan hususlara göre değerlendirilir. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarında aranan deneyimin belirlenmesinde ilgili alandaki fiili çalışma süresi esas alınır. 

             (3) Bu kimselere ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen belgeler, yapılacak atamadan önce şirket tarafından Müsteşarlığa gönderilir. Belgelerin eksiksiz biçimde Müsteşarlığa ulaşmasını izleyen on iş günü içinde Müsteşarlıkça olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin ataması yapılabilir.

             (4) Genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak görev yapanların herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları hâlinde şirketçe ve görevden ayrılan kişi tarafından Müsteşarlığa hitaben düzenlenecek bir yazı ile görevden ayrılma nedenlerinin ayrılış tarihinden itibaren on iş günü içinde bildirilmesi zorunludur. 

             (5) Başka unvanla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler de genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlere tâbidir.

             (6) Murahhas üyelerin de genel müdürde aranan şartları taşıması zorunludur.

             (7) Genel müdür ve genel müdür yardımcıları dışındaki şirket çalışanlarından birinci derece imza yetkisini haiz olanların, Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendinde sayılan niteliklere sahip olması gerekir. Şirket, gerekli nitelikleri haiz olduğunu gösterir belgelerle birlikte bu kişilerin güncel listesini Müsteşarlığın denetimine hazır bulundurur.  Söz konusu liste, ilgililerin aranan nitelikleri taşıdıklarına dair şirket genel müdür ve genel müdür yardımcısının beyanını içeren bir yazı ekinde her yılın Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasında Müsteşarlığa gönderilir.

             (8) Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin merkez şube müdürleri ile müdür yardımcıları, Türkiye’de kurulu sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin genel müdür ve genel müdür yardımcısına ilişkin hükümlere tâbidir. Şubenin birinci derece imza yetkisini haiz diğer çalışanları hakkında bu maddenin yedinci fıkrası hükmü uygulanır.

             Yöneticilerin yapamayacağı işler

             MADDE 9 – (1) Şirketin yönetim kurulu üyeleri, denetçileri ile şirket adına imza atmaya yetkili olanlar, görevli oldukları şirketin acenteliğini yapamaz, brokerlik yahut sigorta eksperliği ile iştigal edemez, bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş bulunan şirketlere ortak veya yönetim ve denetim kurulu üyesi olamaz, şirketin faaliyet alanı ile ilgili konularda ücret karşılığı iş ilişkisine giremez. Bu sınırlamalar söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir.

             (2) Yabancı sigorta şirketleri ve yabancı reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubelerinin müdürler kurulu üyeleri, denetçileri ve şube adına imza atmaya yetkili olanlar, görevli oldukları şubenin acenteliğini yapamaz, brokerlik yahut sigorta eksperliği ile iştigal edemez, bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş bulunan şirketlere ortak veya yönetim ve denetim kurulu üyesi olamaz, şirketin faaliyet alanı ile ilgili konularda ücret karşılığı iş ilişkisine giremez. Bu sınırlamalar söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir.

             Bölge müdürlükleri, şubeler ve temsilcilikler

             MADDE 10 – (1) Şirketlerin bölge müdürlükleri ve şube açmak suretiyle yurt içinde teşkilatlanması, yurt dışında şube veya temsilcilik açması ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbesttir. Ancak bu şekilde faaliyete başlanmasını ve faaliyetin sona erdirilmesini müteakip bir ay içinde şirketçe Müsteşarlığa bildirimde bulunulması gerekir.

             (2) Yabancı sigorta şirketleri ve yabancı reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubeleri de birinci fıkra hükmüne tabidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ruhsat

 

             İlk ruhsat başvurusu

             MADDE 11 – (1) Sigorta şirketleri, hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilir.

             (2) Sigorta şirketleri faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşı ve bu branşlar altında verilen teminatlar için Müsteşarlıktan ayrı ayrı ruhsat alabilir. Münhasıran talep edilmediği durumlarda ilgili sigorta branşı için verilmiş olan ruhsat, branş altında yer alan tüm teminatları kapsar.

             (3) Kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesinden ve Ticaret Siciline tescil ve ilân işlemlerinin tamamlanmasından sonra ruhsat başvurusunda bulunan şirket, ruhsat talep edilen sigorta branşları ve verilmek istenen teminatlar için öngörülen sermaye tutarlarına bağlı olarak ödenmiş sermayesini Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır.

             (4) Kuruluş işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesinden, Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasından ve üçüncü fıkrada yer alan sermaye şartının yerine getirilmesinden sonra, ruhsat almak üzere aşağıda yer alan belgelerle birlikte Müsteşarlığa başvurulur.

             a) Ana sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin noter onaylı bir nüshası.

             b) Sermayenin nakden ödendiğine ilişkin belgenin onaylı örneği.

             c) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen içerikte hazırlanacak İş Planı.

             ç) Ruhsat talep edilen branşta sunulacak ürünler, uygulanacak tarifeler, bunların hesaplanma yöntemleri ve poliçe örnekleri.

             d) Kanunun 17 nci maddesi uyarınca tesis edilen teminatlara ilişkin belgelerin tasdikli örnekleri.

             e) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda ve hakkında Kanunun 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanan şirketlerde oy hakkının ya da sermayesinin doğrudan veya dolaylı yüzde on ve daha fazla bir oranda veya bu oranın altında olsa bile denetim ve yönetime etkili olabilecek şekilde denetim ve yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi olmadığına ilişkin olarak kurucular tarafından verilecek taahhütname (Ek: 4).

EKLERİYLE BİRLİKTE TÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

 

(24.08.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM