GÜNCEL MEVZUAT
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53) - MuhasebeTR

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53)

 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29429

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA
İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)
HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 53)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No:146)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının değiştirilen 39V ve D8B paragraflarında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının; 39V ve Ek D’de yer alan D8B paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“39V. TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları D8B paragrafını değiştirmiştir. Bu değişiklik 1/1/2016 tarihi veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 14’ün erken uygulanması durumunda, bu değişiklik söz konusu dönem için uygulanır.”
“D8B. Bazı işletmeler, tarife düzenlemesine bağlı olarak yürüttükleri faaliyetlerde kullanılan ya da daha önce bu faaliyetlerde kullanılmış olan maddi veya maddi olmayan duran varlık kalemlerine sahip olabilir. Bu tür kalemlerin defter değeri, önceki GKGMİ’ye göre belirlenmiş olan ancak TFRS’ler uyarınca aktifleştirme kriterlerini karşılamayan tutarlardan oluşabilir. Bu durumda TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletme, bu tür bir kalemin önceki GKGMİ'ye göre belirlenen TFRS’lere geçiş tarihindeki defter değerini tahmini maliyet olarak kullanmayı seçebilir. Bu muafiyetin bir kaleme uygulanması, tüm kalemlere uygulanmasını gerektirmez. TFRS’lere geçiş tarihinde, bu muafiyetin kullanıldığı her bir kalem TMS 36’ya göre değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Bu Paragraf açısından, faaliyetlerin tarife düzenlemesine bağlı olarak yürütüldüğünden söz edebilmek için bu faaliyetlerin müşterilerden mal veya hizmet karşılığında talep edilebilecek fiyatların belirlenmesiyle ilgili ve tarife düzenleyicisinin (TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları’nda tanımlandığı şekliyle) gözetimine veya onayına tabi bir çerçeveyle yönetilmesi gerekir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

(29.07.2015)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM