GÜNCEL MEVZUAT
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kaynakları ile Kaynaklarının Kullanımına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kaynakları ile Kaynaklarının Kullanımına Dair Yönetmelik

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KAYNAKLARI İLE

KAYNAKLARIN KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile verilen yetkiler çerçevesinde Fonun kaynakları ile bu kaynakların kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5411 sayılı Kanunun 129 uncu maddesinin üçüncü  fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Başkan: Fon Kurulu Başkanını,

             b) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

             c) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

             ç) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık  Kanununu,

             d) Kurul: Fon Kurulunu

             ifade eder.

             (2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar; Kanunun 3 üncü maddesindeki anlamları ile kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Fonun Kaynakları ve Yönetimi

             Fonun kaynakları

             MADDE 4 – (1) Fonun kaynakları;

             a) Kanunun 63 üncü maddesine göre kredi kuruluşlarının nezdlerindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının sigortaya tabi kısmı üzerinden ödemek zorunda olduğu primlerden,

             b) Kanunun 62 nci maddesine göre zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan,

             c) Kuruluş izni verilen bankaların kurucularının, faaliyete geçiş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarında Fona yatıracakları sisteme giriş payından,

             ç) Kanunun 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, BDDK tarafından verilen pay edinim ve pay devir izinlerinde, devralan tarafından, devralınan hisselerin nominal değerinin yüzde biri oranında devir payı olarak Fona yatırılacak tutarlardan,

             d) Kanunun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezalarının yüzde ellisi ile verilecek idarî para cezalarının yüzde doksanından,

             e) Kanunun 20 nci maddesi gereğince gerçekleşen tasfiye süreci sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna tevdi edilip, takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süre ile her yıl başında usulüne göre ilan edilmek suretiyle saklanan ayni ve nakdi her türlü mevduat, katılım fonu ile emanet ve alacaklardan, son ilan tarihinden itibaren altı ay içinde aranmadığı için Fona irat kaydedilen miktarlardan,

             f) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince tahsil edilen zorunlu karşılık ve umumi disponobilite cezai faizlerinden,

             g) Kanunun 81 inci maddesi hükümleri  çerçevesinde, Kuruluş Birliklerince alınan özel ve genel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında Kuruluş Birliklerinin yönetim kurullarınca uygulanan idari para cezalarının yüzde doksanından,

             h) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden,

             oluşur.

             Borçlanma ve avans alma suretiyle elde edilecek kaynaklar

             MADDE 5 – (1) Kanunun 131 inci maddesi hükümlerine göre,

             a) Fon, Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla borçlanabileceği gibi ihtiyaç hasıl olduğunda Fona ikrazen verilmek üzere Hazine Müsteşarlığınca özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. Özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin faiz oranları ve geri ödeme şartları da dahil olmak üzere tâbi olacağı usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı ile Fon tarafından müştereken belirlenir.

             b) Fon, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu görüşü alınmak suretiyle Kurul kararı ile bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans alabilir.

             c) Olağanüstü hallerde, Fon gelirlerinin ihtiyacı karşılamaması durumunda Fonun talebi üzerine Merkez Bankasınca Fona avans verilebilir. Alınan avansın vadesi, tutarı, geri ödeme şekil ve şartları ile uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlar Fonun görüşü alınarak Merkez Bankasınca belirlenir.

             Fonun finansal varlıklarının yönetimi

             MADDE 6 – (1) Fon Kurul kararı ile aşağıda belirtilen hususlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalar, fon bankaları, finansal kuruluşlar ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi nezdinde hesap açtırabilir.

             a) Fon mevcudunun değerlendirilmesi,

             b) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalara ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

             c) Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde Fona verilen görevlerin yerine getirilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fon Kaynaklarının Kullanımı

             Sigortalı mevduat ve sigortalı katılım fonunun hak sahiplerine ödenmesi

             MADDE 7 – (1) Kanunun 71 inci maddesine göre faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi Fona intikal eden banka nezdinde bulunan ve Kanunun 63 üncü maddesine göre belirlenmiş sigortalı mevduat ve sigortalı katılım fonunun hak sahiplerine ödenmesi ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

             Faaliyet izni kaldırılan veya fona devredilen bankalara ilişkin kullanımlar

             MADDE 8 – (1) Fonun, faaliyet izni kaldırılan veya kendisine devredilen bankalara ilişkin  yetkili olduğu kaynak kullanımları aşağıda belirtilmiştir. Bunların kullanımları  Kurul kararı ile gerçekleştirilir.

             a) Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen veya hisselerinin çoğunluğu veya tamamı kendisine intikal eden bankalara Kanunun 107 nci madde kapsamında aktarım ve ödeme yapılması,

             b) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların hissedarlarına  Kanunun 108 inci maddesi kapsamında ödeme yapılması.

             (2) Hisselerinin çoğunluğu veya tamamı Fona intikal eden bankalara Kanunun 107 nci maddesine istinaden, mali bünyesini güçlendirmek ve likidite ihtiyacını gidermek üzere mevduat konulabilir.

             İştirak ve  şirketler ile ilgili kullanımlar

             MADDE 9 – (1) Fon,

             a) Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların iştirakleri ile her ne suretle olursa olsun Fon tarafından devralınan iştiraklerden, ekonomik değeri olan iştirakler ile ilgili olarak, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaksızın yapılacak sermaye artırımları da dahil olmak üzere, yeniden yapılandırma ve Fon alacağının tahsiline yönelik olarak söz konusu iştiraklerin mal, hak ve alacaklarının korunması ve değerlendirilmesi,

             b) Kanunun 134 üncü maddesi ve mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimi devralınan şirketlerden, ekonomik değeri olan şirketler ile ilgili olarak, 6762 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaksızın yapılacak olan ilgili mevzuatın öngördüğü zorunlu sermaye artırımları da dahil olmak üzere, yeniden yapılandırma ve Fon alacağının tahsiline yönelik olarak söz konusu şirketlerin mal, hak ve alacaklarının korunması ve değerlendirilmesi,

             amacıyla mali kaynak sağlamaya yetkilidir. Bu kullanımlar Kurul kararı ile gerçekleştirilir.

             (2) Fon,  Kanunun 143 üncü maddesine istinaden kurulacak varlık yönetim şirketlerine sermaye sağlamak suretiyle kurucu ortak veya hissedar olmaya yetkili olup, bununla ilgili kullanımlar Kurul kararı ile gerçekleştirilir. 

             Diğer kaynak kullanımları

             MADDE 10 – (1) Fon aşağıda belirtilen kaynak kullanımlarını gerçekleştirmeye yetkilidir:

             a) Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunun mer’i olduğu dönemde veya Kanunun 106 ncı maddesine göre iflasına karar verilerek iflas tasfiyelerine başlanan müflis bankaların tasfiye giderlerini karşılayacak kadar kaynağının bulunmaması halinde Fon tarafından yapılması zorunlu görülen tasfiye masrafları ile ilgili olarak, alacak kaydının kabulü şartıyla ödeme yapmak.

             b) Kanunun 134 üncü maddesinde sayılan şirketlerin yeterli kaynağının bulunmaması halinde, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimlerinin Fon tarafından devralınması ile ilgili masrafları, şirketlerin genel kurullarının yapılmasına ilişkin noter masrafları ile benzeri diğer ödemeleri gerçekleştirmek.

             c) Alacağın tahsili ile ilgili olarak hukuki takipler kapsamında ödeme yapmak.

             ç) Fonun sahip olduğu iştirak hisselerinin satışı nedeniyle, devreden satıcı sıfatıyla, hisse devir sözleşmesinden veya genel hükümlerden doğabilecek yükümlülükler nedeniyle ödeme yapmak.

             d) Mahkeme kararları nedeniyle yapılacak ödemeleri, icra dairelerinden ve vergi dairelerinden gelen ödeme emirlerini gerçekleştirmek.

             e) Hisselerinin çoğunluğu veya tamamı Fona intikal eden bankalar ile ilgili imzalanan Hisse Devir Sözleşmeleri kapsamında ödeme yapmak.

             f) Elden çıkarılacak menkul ve gayrimenkuller ile maddi olmayan duran varlıkların Fon aktifine alınması ve satışı esnasında ya da sonrasında oluşan masrafları karşılamak, bunların sağlıklı bir şekilde idamesinin sağlanması, değerlerinin muhafazası veya artırılması amacıyla ödeme yapmak.

             g) Diğer kurumlardan devir ve temlik alınan alacaklar kapsamında ödeme yapmak.

             h) Bu maddede belirtilen faaliyetlere ilişkin diğer ödemeleri yapmak.

             Yıllık gider bütçesi ile belirlenen ödeneklerin kullanımı

             MADDE 11 – (1) Fon, Kanunun 129 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, Kurul kararıyla yürürlüğe giren, stratejik plânları ve performans hedefleri ile kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlanan yıllık gider bütçesi kapsamında yapılacak masrafları gerçekleştirmeye yetkilidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

(02.09.2006)

GÜNDEM