GÜNCEL MEVZUAT
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğ'de ... - MuhasebeTR

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğ'de ...

20 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26588

 

Hazine Müsteşarlığından:

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2006/3 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/1)

 

             MADDE 1 – 8/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 sayılı Tebliğin 2 nci maddesi (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendinden sonra gelmek üzere (i) bendi ilave edilmiştir.

             "e) Saymanlık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Müsteşarlık İç Ödemeler Muhasebe Birimini,"

             "i) KOBİ yatırımları: KOBİ’lerin yapacakları asgari 200.000 Yeni Türk Lirası ile azami 2 milyon Yeni Türk Lirası tutarındaki yatırımları,"

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 5 – (1) Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için toplam sabit yatırım tutarının;

             a) KOBİ yatırımlarında asgari 200 bin Yeni Türk Lirası, azami 2 milyon Yeni Türk Lirası,

             b) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekteştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde asgari 200 bin Yeni Türk Lirası,

             c) Diğer yatırımlarda asgari 1 milyon Yeni Türk Lirası,

             olması gerekmektedir."

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(2) Ancak, ar-ge yatırımları, çevre yatırımları ve yabancı sermayeli şirketlerce gerçekleştirilecek yatırımlar hariç olmak üzere, yatırımcının tercihi halinde kapsamı Ek-3’de belirlenen imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 8 milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve TOBB a bağlı Ek-2 de belirtilen sanayi odalarının bulunduğu yerdeki yatırımlar için ilgili sanayi odasına da müracaat edilebilir."

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(3) Bankalarca ve finansal kiralama şirketlerince yapılacak işlemlere ilişkin esaslar Müsteşarlık ile Banka ve finansal kiralama şirketleri arasında imzalanan protokol ile belirlenir."

             MADDE 5 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkra olmak üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

             "(1) Bankalardan,

             a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar, KOBİ’lerin yapacağı yatırımlar, ar-ge ve çevre konularında yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile ilgili olarak, ilk 4 yıl için uygulanmak kaydıyla,

             b) Ar-ge konusunda yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için Müsteşarlıkça uygun görülen yatırım dönemini müteakip azami 1 yıllık sürede gerekli olan işletme malzemelerinin teminine yönelik olarak kullanılacak en az 6 ay vadeli işletme kredileri ile ilgili olarak, ilk 1 yıl için uygulanmak kaydıyla,

             her bir itfa planında belirtilen ödenecek faizin veya kar payının, Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı bütçeden karşılanabilir. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için de itfa planı yapılması kaydıyla, aynı şartlarda faiz desteği uygulanabilir."

             "(4) Döviz kredisi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz desteği uygulaması, vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak yapılır ve destek tutarı yukarıda belirtilen tutarları geçemez."

             MADDE 6 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 22 – (1) Teşvik belgesinde faiz desteği öngörülen yatırımcılar faiz desteğinden yararlanabilmek için Müsteşarlık ile protokol imzalayan bankalardan birine başvurabilirler. Bankaca yapılan değerlendirme sonucunda kredi kullandırılması uygun görülen projelere ilişkin faiz desteği müracaatları, yatırımcı adına protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde kurumca Müsteşarlığa yapılır. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar için finansal kiralama şirketi yatırımcı şirket adına Müsteşarlığa müracaat eder.

             (2) Aynı yatırım projesi için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla finansal kiralama şirketi ve/veya banka talepte bulunamaz.

             (3) Kullanılmış makine ve teçhizat, KOBİ kapsamına girmeyen müteharrik karakterli yatırımlar ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki kuruluşların (KİT’ler dahil) yatırımları için faiz desteği uygulanmaz.

             (4) Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya ana paralarının firma tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi halinde, bu durum ilgili bankalar veya finansal kiralama şirketi tarafından en kısa sürede Müsteşarlığa bildirilir ve takip eden dönemler için Müsteşarlıkça faiz desteği ödemesi yapılmaz. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin bilahare ilgili kurumca Müsteşarlığa bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin aksamasının tekrarı halinde faiz desteği ödemesine son verilir.

             (5) Teşvik belgesi kapsamı yatırımın başka bir yatırımcıya devir edilmesi ve bankaca da uygun görülmesi halinde, yeni yatırımcı için eski itfa planındaki şartlar (vade, faiz desteği miktarı vb) değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz desteği ödemesine devam edilir.

             (6) Banka, faiz desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamı yatırım için kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığının tesbiti halinde Müsteşarlıkça kullandırılan faiz desteği tutarına ilgili bankaca bu kapsamdaki krediye uygulanan faiz oranı uygulanmak suretiyle tespit edilecek meblağın 5 işgünü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere Saymanlık hesabına yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu meblağ Müsteşarlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek talimata istinaden ilgili bankanın anılan Banka nezdindeki karşılık hesabından virman yapılmak suretiyle tahsil edilir.

             (7) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırım harcamalarının teşvik belgesi kapsamı yatırım için kullanılmasından finansal kiralama şirketi sorumludur. Finansal kiralama işlemine konu yatırım harcamalarının teşvik belgesi kapsamı dışında kullanıldığının tesbiti halinde, itfa planında belirtilen toplam faiz desteği miktarının 5 işgünü içinde bütçeye gelir yazılmak üzere Saymanlık hesabına yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu meblağ 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır."

             MADDE 7 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(3) KOBİ desteklerinden yararlanan firmalar, desteklerden yararlanmaya başladıktan sonra birbirini takip eden 3 yıl boyunca KOBİ özelliklerini korumak zorunda olduklarından, Yönetmelikte yer alan tabloları yeminli mali müşavir onaylı olarak her yılın başından Mart ayı sonuna kadar teşvik belgesini düzenleyen mercie ve faiz desteği uygulamasını yapan bankaya iletmek zorundadırlar. Aksi takdirde işlemleri durdurulacağı gibi aksinin tesbiti halinde kısmen veya tamamen müeyyide uygulanabilir."

             MADDE 8 – Aynı Tebliğin "Ek-1 Bölüm-3: Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler" kısmına aşağıdaki bentler eklenmiştir:

             "17 – Kablo ve Uydu Yayıncılığı Yatırımlarında

             Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak lisans ve yayın izni olduğuna dair yazı.

             18 – Karasal Yayıncılık Yatırımlarında

             Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans başvurusunda bulunulduğuna dair yazı."

             MADDE 9 – Aynı Tebliğin Eki "Ek-11 Teşvik Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranan Şartlar ve Desteklenmeyen Yatırım Konuları (A) Teşvik Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranan Şartlar", "İmalat Sanayi Sektörü" başlığı altında yer alan üçüncü fıkrasının birinci bendi ve dördüncü fıkrası ile "Hizmetler Sektörü" başlığı altında yer alan beşinci, yedinci, sekizinci ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1- 50 milyon Avro karşılığı Yeni Türk Lirası sabit yatırım tutarını aşan komple yeni otomobil üretimi yatırımları,"

             "4- Demir-çelik yatırımları

             1/8/1996 tarih ve 22714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma" Eki ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenmez. Ancak, KOBİ niteliğinde olduğunu tevsik eden işletmelere (sıvı çelik üretimi ve sıcak haddelemeye yönelik yatırım projeleri hariç olmak üzere) yatırım projesinin uygun görülmesi halinde teşvik belgesi düzenlenebilir."

             "5- Havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı yatırımları

             Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığından araç temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitesi 100 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesi 30.000 kg. olan yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı teşvik belgesi kapsamına uçak ve helikopter dahil edilmez. Ancak, havadan yangın söndürme araçları teminine yönelik yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir."

             "7- Gemi İnşa ve İthali Yatırımları

             14/1/1982 tarih ve 2581 sayılı "Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun" kapsamında yer almak kaydıyla; gemi inşası, tadili, onarımı (yüzer havuzlar dahil) ile kısmi gemi inşası için teşvik belgesi düzenlenebileceği gibi, yurt dışından hazır olarak satın alınan gemiler ile yüzer havuzlar için de yeni olmaları kaydıyla teşvik belgesi düzenlenebilir."

             "8- Fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yatırımları

             Gösteri merkezleri hariç olmak üzere, alışveriş, iş ve/veya ticaret merkezi hüviyetinde olmayan ve müstakil olarak inşa edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Fuar ve sergi merkezlerinde; otopark hariç asgari kapalı alanın gelişmiş yörelerde 5000 m2, diğer yörelerde 2000 m2, kongre merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının; gelişmiş yörelerde 1000, diğer yörelerde 500 olması şartı aranır.

             Kültür yatırımları ise Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür Yatırımı Belgesine istinaden proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesine bağlanabilir."

             "11- Altyapı yatırımları

             Kamu kurum ve kuruluşlarının veya özel sektörün bizzat kendileri adına doğrudan yapacakları baraj, liman, tünel, yol, havaalanı, otogar, metro, hafif raylı sistemler, içme suyu, kanalizasyon, sulama, isale hattı, maden dekapajı ve benzeri altyapı yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Müteahhit veya taşeron sıfatıyla müracaatta bulunan yatırımcı talepleri dikkate alınmaz. Ancak; yap-işlet, yap-işlet-devret veya işletme hakkı devri modeliyle yapılacak olan yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir." 

             MADDE 10 – Aynı Tebliğin Eki "Ek-11 Teşvik Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranan Şartlar ve Desteklenmeyen Yatırım Konuları (B) Desteklenmeyecek Yatırım Konuları (4) Hizmetler Sektörü" başlığı altında yer alan (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "f) Lokantalar ve karayollarındaki dinlenme tesisi yatırımları"

             "g) Sınai üretim tesisleri ve altyapı yatırımlarının otomasyonu dışında yapılacak diğer otomasyon yatırımları"

             MADDE 11 – Aynı Tebliğin Eki "Ek-12 Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler Listesi" başlığı altında yer alan beşinci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onyedinci madde eklenmiştir.

             "5- Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname."

             MADDE 12 – Bu Tebliğ 1/6/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

(20.07.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM