GÜNCEL MEVZUAT
Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi (2007 / 59) - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi (2007 / 59)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.13.1.SGK.0.14.00.01 / 031- 516524                                                      

Konu   : Kesin Dönüşün Belgelenmesi                                                                        ANKARA

   ve Yoklama İşlemleri                                                                                            12/07/ 2007                                                                                                                     

 

GENELGE

( 2007/ 59 )

 

 

Bilindiği üzere, Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06/07/2007 tarih ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Yönetmelik Değişikliğinde;

 

1)      3201 sayılı Kanuna göre değerlendirilen sürelerin tahsiste dikkate alınabilmesi için;

 

a)      Yurda kesin dönülmüş olması,

 

b)      Tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamının ödenmiş olması,

 

c)      Borcun ödenmesinden sonra yazılı talepte bulunulması,

 

Şartları aynen korunmuş ve,

 

Yurda kesin dönüş; “aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmasının sona ermesi, çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneği ile ikamete bağlı sosyal yardım almaması” olarak tanımlanmış,

 

2) Tahsis talebinde bulunanlardan, beyan ve taahhüt belgesi ile birlikte çalıştığı işyerinden ayrıldığını ve işsizlik ve hastalık sosyal sigorta ödeneklerini almadığını gösterir güncel tarihli hizmet belgesinin, yurtdışında yalnızca ev kadını olarak bulunduğu süreleri borçlanmış olanların tahsis taleplerinde ise beyan ve taahhüt belgesinin alınacağı,

 

3) Borçlandıkları hizmetleri dikkate alınarak kendilerine aylık tahsisi yapılan kişiler ile ev kadınlarından her takvim yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık) 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunanların, yurtdışında çalışmadıklarını, işsizlik ile hastalık sosyal sigorta ödeneklerini almadıklarını gösterir güncel tarihli hizmet belgelerini her takvim yılı sonuna kadar sosyal güvenlik kuruluşlarına vermek zorunda oldukları,  6 aydan daha uzun süre ile yurtdışında bulundukları halde güncel tarihli hizmet belgelerini,  her takvim yılı sonuna kadar sosyal güvenlik kuruluşuna elden veya posta yoluyla gönderilmediği ya da sosyal güvenlik kuruluşlarınca oluşturulacak elektronik ortamda verilmediği tespit edilenlerin aylıklarının söz konusu belgenin intikaline kadar durdurulacağı,  ayrıca, yıl içinde aylık tahsisi yapılanların yoklama işlemlerinin takip eden yıldan başlatılacağı, aylık alma şartlarını yitirdikleri tespit edilenlere yersiz olarak yapılan ödemelerin ilgili hükümlere göre tahsil edileceği, sosyal güvenlik kuruluşlarının 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunup bulunmadıklarını her takvim yılını izleyen 3 ay içerisinde res’en denetleyeceği,  

 

4) Ayrıca, borçlanarak borcun bir kısmını veya tamamını ödeyen sigortalılardan veya ölümleri halinde hak sahiplerinden, aylık bağlanması için talepte bulunmayanlar ile aylık bağlanması talebinde bulunup da aylığa hak kazanamayanlar, bu borçlanmadan vazgeçtiklerini yazılı olarak sosyal güvenlik kuruluşlarına  bildirdikleri takdirde, bunların borçlanma işlemleri iptal edilerek ödedikleri borçlanma bedelinin ödeme tarihindeki Türk Lirası tutarlarının kendilerine, hak sahiplerine veya mirasçılarına ödeneceği,

      belirlenmiştir.

 

Buna göre;

 

1)  Aylık talebinde bulunanlardan; genelge ekinde yer alan ve “yurtdışındaki çalışmasının sona erdiğini, çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneği ile ikamete bağlı sosyal yardım almadığını, aylık bağlandıktan sonra her takvim yılı içerisinde 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunduğu takdirde güncel tarihli hizmet belgesini aylık aldığı devredilen sosyal güvenlik kuruluşuna vereceğini, yurt dışında çalışmaya başladığı veya çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödeneği olan işsizlik ve hastalık ödeneği ile ikamete bağlı sosyal yardım almaya başladığında durumu derhal aylık aldığı sosyal güvenlik kuruluşuna bildireceğini, yurtdışında ikamet ederek Türkiye’den aylık aldığında, bu aylığın yurtdışında aldığı sosyal yardımları, yükümlü olduğu vergileri ve bazı sigorta haklarını geriye dönük etkileyeceğine” ilişkin beyan ve taahhüt belgesi (EK 1) ile birlikte çalıştığı işyerinden ayrıldığını ve çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneği almadığını gösterir güncel tarihli hizmet belgesi, istenilecektir.

 

Yurtdışında yalnızca ev kadını olarak bulunduğu süreleri borçlanmış olanların tahsis taleplerinde ise genelge ekindeki beyan ve taahhüt belgesi (EK 2) alınacaktır. İlk tahsis talebinde güncel tarihli hizmet belgesi istenilmeyecektir.

 

Aylık taleplerinde beyan ve taahhüt belgelerinin tam olarak doldurulması ve aylık talebinde bulunanların anılan belgenin kendilerince imzalanmış ve bizzat müracaat etmiş olmaları aranacak, daha önce verilmemiş ise nüfus cüzdan fotokopisi, borçlanma bedelinin ödenmesine ilişkin döviz alım belgesi ve banka dekont asılları istenilecek, ayrıca sigortalı ve iştirakçilerin bilgilendirilmelerine ilişkin genelge ekindeki açıklamaların (EK 3) bir örneği sigortalı veya iştirakçilerin kendilerine verilecek, diğer örneği ise imzalanmasından sonra dosyasında muhafaza edilecek, sigortalı ve iştirakçiler bu konuda bilgilendirilecektir.

 

Beyan ve taahhüt belgesi (EK 1) ile birlikte alınacak hizmet belgesinin güncel tarihli olmasına dikkat edilecek ve yurtdışında hizmet akdine bağlı olarak çalışmış olanlar, bağlı bulunduğu sigorta merciinden, yurtdışında kendi nam ve hesabına çalışmış bulunanlar ise iş kolunun bağlı olduğu meslek kuruluşu veya derneğinden yada işyerinin bağlı bulunduğu belediye, vergi dairesi, iş bulma kurumları veya diğer resmi kurumlardan alacakları hizmet belgelerinde, “çalıştığı işyerinden ayrıldığı”, “işsizlik ve hastalık sigorta ödeneklerini almadığı”  ibarelerinin bulunması gerekecektir.

 

Aylık talebinde bulunanların, bu talepleri sırasında kendilerini yükümlülük altına alan bağlayıcı nitelikteki Beyan ve Taahhüt Belgesi ve buna bağlı olarak işleme konulan tahsis talep dilekçelerinin kendilerince imzalanmış olmasına dikkat edilecektir.

 

 

 

 

Bundan böyle genelge ekindeki beyan ve taahhüt belgeleri ile açıklamalara ilişkin örnek Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatlarınca çoğaltılarak kullanılacaktır.

 

 DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

(13.07.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM