GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tarife) (Seri No:9) - MuhasebeTR

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tarife) (Seri No:9)

16 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26554

 

Gümrük Müsteşarlığından:

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TARİFE) (SERİ NO: 9)

 

             MADDE 1 – 15/8/2000 tarihli 24141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nin (Tarife) (Seri No: 1) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde2 – Bu Tebliğ; bağlayıcı tarife bilgisinin amaçları, bağlayıcı tarife  bilgisi verilecek eşya, bağlayıcı tarife bilgisi başvurusu, bağlayıcı tarife bilgisinin verilmesi ve kullanılması ile bağlayıcı tarife bilgisinin hukuki etkisine ilişkin esasları kapsar.”

             MADDE2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 7 – BTB başvurusu Ek-1’de yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile hak sahibinin iş merkezi veya ikamet adresinin bulunduğu ildeki Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, bu yoksa ithalat veya ihracat işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü vasıtasıyla Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılır.”

             MADDE3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin 1 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki pragraflar eklenmiştir.

             “Gümrük Yönetmeliği (Ek-28)’de yer alan Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi’nde kayıtlı eşya için BTB başvurusu yapılamaz. Bu listede kayıtlı bir eşya için olduğunun sonradan anlaşılması halinde başvuru reddedilir.

             Marka, model adı, seri numarası ve ürün kodu gibi eşyanın ticari tanımlamasına yarayacak bilgilere haiz olmayan veya nihai şeklini almamış eşyaya dair başvurular ile demonte hale getirilip birden fazla BTB talebi şeklinde yapılan başvurular reddedilebilir.

             İlgililer, BTB verilmeyecek veya başvuru talebi reddedilen eşyaya ilişkin olarak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinden bilgi talebinde bulunabilirler.”

             MADDE4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi.”

             MADDE5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “g) Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici (evvelce bir gümrük beyanında kullanılmamış) belgeler (proforma fatura eşyanın alımı veya satımı üzerine bağlayıcı sözleşme v.b)”

             GEÇİCİMADDE1 – Bu Tebliğin yayımından önce Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine yapılmış olan müracaatlara bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

             MADDE6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

(16.06.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM