GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi, 2007/48 (5084 Sayılı Kanunda 5568 ve 5615 Sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler) - MuhasebeTR

SGK Genelgesi, 2007/48 (5084 Sayılı Kanunda 5568 ve 5615 Sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı(Devredilen)

Sayı    :

B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031 - 450501                                               ANKARA                              

Konu  :

5084 sayılı Kanunda 5568 ve 5615                                                           15/6/2007

sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler

 

 

 

 

G E N E L G E

 

2007- 48

 

 

            I- GENEL AÇIKLAMALAR :                   

 

            Bilindiği gibi, 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile anılan Kanunda 5350 sayılı Kanunla ilgili olarak yapılan değişiklikler uyarınca yapılacak işlemler, 13.04.2004 tarihli, 16-314 Ek sayılı, 27.05.2005 tarihli, 16-344 Ek sayılı ve 26.06.2006 tarihli, 16-375 Ek sayılı Genelgelerimiz ile açıklanmıştır.

            Bu defa, 30.12.2006 tarihli, 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5568 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 5228 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ile değişik (h) bendi  yeniden düzenlenmiştir.

            5568 sayılı Kanun ile yapılan bu düzenlemeyle 5084 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin (h) bendi;

            “h) Bu Kanunun 3,4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31.12.2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31.12.2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31.12.2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır.”

            Şeklinde değiştirilmiştir.

            Diğer taraftan, 04.04.2007 tarihli, 26483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5615 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 24 üncü maddesinde;

           “29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

            A) 3 üncü ve 4 üncü maddelerinin birinci fıkralarının (a) bentlerinde geçen "otuz" ibareleri "on" olarak, (b) bentleri ise "1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgarî on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin," şeklinde,

          …………………………”

          değiştirilmiştir.

          D) 5084 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

          “GEÇİCİ MADDE 2  – Bu  Kanunun 3 üncü,  4 üncü ve 6 ncı  maddelerinde yer alan destek ve teşviklerden, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle, bu maddelerdeki şartları taşımaları kaydıyla Gökçeada ve Bozcaada’daki işletmeler de yararlanır."

           Hükümleri yer almaktadır.

 

            Buna göre, 5084 sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi ile yine 5084 sayılı Kanunun 5568 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (h) bendinin  uygulanması ile ilgili olarak Ünitelerimizce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

            II- 01.05.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN 5084 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİNDEN YARARLANMA ESASLARI :

            31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi işverenler, 5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde, fiilen on (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştırmaları koşuluyla, bu işyerinde çalıştırdıkları tüm sigortalılar için (topluluk sigortası ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlardan dolayı tahakkuk ettirilen primler hariç) 2007 Mayıs ayından itibaren 5084 sayılı Kanun uyarınca sigorta primi  işveren hissesi teşvikinden yararlanabileceklerdir.

Teşvikten yararlanan bir işyerinde, daha sonra bu işyerinden sigortalı çıkarılması nedeniyle, bir sonraki ayda fiilen çalışan sigortalı sayısında azalma olmasına bağlı olarak, anılan işyeri işvereni, fiilen çalışan sigortalı sayısının on sigortalının altına düşmesi nedeniyle bu  işyerinde sigortalı sayısı yeniden on sigortalıya ulaşmadıkça sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanamayacaktır.

            Teşvik kapsamında dikkate alınacak fiilen çalışan sigortalı sayısının tespitinde, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup, bu belgede prim ödeme gün sayısı bulunan (çalışan) sigortalılar  dikkate alınacaktır. Yasal süresi içinde birden fazla aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise, sigortalı sayısının tespitinde, bu belgelerde prim ödeme gün sayısı bulunan sigortalıların toplam sayısı dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekliler) sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacak, aday çırak, çırak ve öğrenciler ile  topluluk sigortasına tabi olanlar ise sigortalı sayısının tespitinde nazara alınmayacaktır.

            Öte yandan, aylık sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ve topluluk sigortası primlerinin işveren hissesi tutarları  teşvik kapsamına dahil edilmeyecektir.

Kanun kapsamındaki illerde işverenlerin birden fazla işyeri bulunması durumunda ise, asgari on sigortalı çalıştırma şartı, işyerlerinin her biri için ayrı ayrı aranacaktır.

            Öte yandan, 5615 sayılı Kanunla 5084 sayılı Kanunda yapılan değişiklik uyarınca 1.5.2007 tarihinden itibaren, 01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış olan işverenler için sigortalı sayısını % 20 artırma koşulu aranmadığından, 2007 Mayıs ayından itibaren 10 veya üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler, sigortalı sayısının %20 artırılıp artırılmadığı üzerinde durulmaksızın, çalıştırdıkları sigortalıların tamamından dolayı (topluluk sigortası ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlardan dolayı tahakkuk eden primler hariç)  işveren hissesi prim tutarı teşvikinden istifade edebileceklerdir.

            Örnek-1: Rize İlinde 17.05.2007 tarihinde faaliyete geçen ve kurumlar vergisi mükellefi olan (K) Anonim Şirketine ait işyerinde 7 sigortalı çalıştırılmaktadır. 01.06.2007 tarihinde yeni işe başlayan 3 sigortalı ile birlikte işyerinde çalışan sigortalı sayısı Haziran ayında 10 sigortalı olmuştur. Bu işyerinden dolayı işveren, 2007 Mayıs ayı için sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanamayacaktır. Anılan işveren, 2007 Haziran ayında ise, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı 10 sigortalısının tamamı için, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanabilecektir.

 

DEVAM ETMEK İÇİN TIKLAYIN

(15.06.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM