GÜNCEL MEVZUAT
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

 
16 Kasım 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28823

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 54 – Yapı, tesis ve onarım giderlerinin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 3)

ödeme belgesine bağlanır.

Ancak, mevzuatı uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleriyle ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde doğrudan yaptırılan işlerde;

- İlgili mevzuatın yetkili kıldığı makam onayı,

- Fatura,

- Protokol,

- Ödeme Takip Cetveli (Örnek: 3/A)

ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işler için avans olarak verilen tutarların mahsubunda; ödeme belgesine makam onayı, fatura ve protokolün idarece onaylı bir örneği bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ödeme Takip Cetveli (Örnek: 3/A) eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2005

26040 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/7/2009

27296

2-

3/4/2012

28253

 Eki için tıklayınız.

(16.11.2013)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
  2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
  3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM