GÜNCEL MEVZUAT
BKK: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar... - MuhasebeTR

BKK: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar...

01 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26539

 

Karar Sayısı : 2007/12142

 

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 4/5/2007 tarihli ve 2007/22 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

             MADDE 1 – 28/8/2006 tarihli ve 2006/10921 sayılı Kararnamenin eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "ç) Saymanlık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Müsteşarlık İç Ödemeler Muhasebe Birimini"

             MADDE 2 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(2) Yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için sabit yatırım tutarının;

             a) Müsteşarlıkça tebliğle belirlenecek KOBİ yatırımlarında asgari 200 bin Yeni Türk Lirası, azami 2 milyon Yeni Türk Lirası,

             b) Diğer yatırımlarda asgari 1 milyon Yeni Türk Lirası,

             olması gerekmektedir."

             MADDE 3 – Aynı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için; yatırımı gerçekleştirecek şirket temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri, şirket kuruluşunu ve şirketin nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi, Yatırım Bilgi Formu ve eki bilgi ve belgeler ile Saymanlık hesabına yatırılan meblağa ait makbuzla birlikte Müsteşarlığa müracaat edilir. Ancak, yabancı sermayeli şirketlerce yapılacak yatırımlar hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8 milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan tebliğle belirlenecek imalat ve tarımsal sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine istinaden yatırımın bulunduğu yerdeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı sanayi odalarına da müracaat edilebilir."

             MADDE 4 – Aynı Kararın 9 uncu maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Talep edilmesi halinde, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar, KOBİ yatırımları, ar-ge yatırımları ve çevre yatırımlarının gerçekleştirilmesi için bankalardan (katılım bankaları dahil) kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile ilgili olarak ödenecek faizin veya kar payının Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı, Müsteşarlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk 4 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanır. Finansal kiralama aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için de faiz ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği öngörülebilir."

             "(2) Ar-ge konusunda yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için, Müsteşarlıkça uygun görülen işletme malzemelerinin teminine yönelik olarak bankalardan kullanılacak en az 6 ay vadeli işletme kredileri ile ilgili olarak; Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde ödenecek faizin veya kar payının 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde ise 2 puanı azami ilk 1 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir."

             "(4) Kullanılmış makine ve teçhizat için faiz desteği öngörülemez. Aynı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı banka talepte bulunamaz ve finansal kiralama yapılamaz."

             "(6) Banka ve finansal kiralama şirketi, faiz desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamı harcamalar için kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde bankaca, Müsteşarlıkça kullandırılan faiz desteği tutarına ilgili bankaca bu kapsamdaki krediye uygulanan faiz oranı uygulanmak suretiyle tespit edilecek meblağın, finansal kiralama şirketlerince ise itfa planında belirtilen toplam faiz desteği miktarının 5 işgünü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere Saymanlık hesabına yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu meblağlar, Müsteşarlıkça;

             a) Bankalar için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek talimata istinaden ilgili bankanın anılan Banka nezdindeki karşılık hesabından virman yapılmak suretiyle,

             b) Finansal kiralama şirketleri için ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde,

             geri alınır."

             MADDE 5 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür

(01.06.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM