GÜNCEL MEVZUAT
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin (I-M Sayılı) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2013/12) - MuhasebeTR

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin (I-M Sayılı) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2013/12)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin (I-M Sayılı) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2013/12).

 
8 Ekim 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28789

GENELGE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR İLE

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 2008-32/34 SAYILI

TEBLİĞİNE İLİŞKİN (I-M SAYILI) TÜRKİYE CUMHURİYET

MERKEZ BANKASI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR

GENELGE

Sayı: 2013/12
MADDE 1 – Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin (I-M Sayılı) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinin 36 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Genelgenin 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Genelgenin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Genelgenin 39 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Zamanaşımı

Madde 39/A – 1/1/2015 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) vadesi dolan hesapların faiz ve anaparası, 10 yıl içinde hak sahipleri tarafından çekilmediği takdirde, Borçlar Kanununun genel hükümlerine göre zamanaşımına uğrar.”

MADDE 5 – Aynı Genelgeye aşağıdaki geçici 19 uncu madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 19 – 1/1/2014 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yeni Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabı açılmaz.

31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesi dolan ve hesap sahiplerince kapatılmayan Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarının vadeleri, vade bitim tarihinde yürürlükte olan faiz oranı uygulanmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere yenilenir.

1/1/2015 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) vadesi dolan hiçbir hesabın vadesi yenilenmez. Vadesi dolan hesaplar, tahakkuk ettirilen faiziyle birlikte vadesiz hesap olarak takip edilir. Bu hesapların faiz oranı % 0 (yüzde sıfır)’dır. Bu hüküm Genelgenin geçici 17 nci maddesinde belirtilen 1 yıl vadeli Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarına da uygulanır.”

MADDE 6 – Bu Genelge 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Genelge hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

 

(08.10.2013)

GÜNDEM