GÜNCEL MEVZUAT
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru - MuhasebeTR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

23 Mayıs 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26530

 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden :

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine göre, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ANKARA'da yapılacaktır.

 

2007/2.Dönem SINAV TARİHİ           : 15-24 EYLÜL 2007

Son Başvuru Tarihi                   : 20 TEMMUZ 2007

 

Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı 'na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav harcını yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

a - 3568 sayılı Kanun' un 4.maddesinde sayılan genel koşullara sahip olmak,

b - En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak,

c - Mesleğin vakar ve onuruna aykırı harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak, yahut da görevinin gerektirdiği sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak gereklidir.

 

16 Ocak 2005 günü Resmi Gazete'de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre katılacak olan adaylar;

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı,

 

1 - İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2 - Finansal Yönetim,

3 - Yönetim Muhasebesi,

4 - Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5 - Revizyon,

6 - Vergi Tekniği,

7 - Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8 - Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9 - Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı. Konularında yapılır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Söz konusu koşulları taşıyan adayların;

1 - Başvuru Formu,

2 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi,

3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

4- İkametgah ilmuhaberi,

5-Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu' ndan alınacak denkliği onaylı belgesi),

6 - 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

7 - Yeni başlayanlar hariç, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup olmadığına ilişkin belge,

8 - a-  Kanunun 9.maddesinde belirtilen, Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği yaptıkları süreyi kanıtlayıcı belge,

b- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar serbest veya bir işyerine bağlı olarak mesleki çalışmalarda bulunanların Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesinin bağlı oldukları Odalardan onaylı örneği ve çalışanlar listesine kayıtlı olduklarına ilişkin belge,

c - Mali Müşavirlik özlük dosyası (içinde SMMM olur tebligatı bulunacak)

9 - Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı için ise ders başına 65,00 YTL olmak üzere ilk defa sınava katılacaklardan toplam 650,00 YTL'nin Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) 'nin İş Bankası Ankara-Dikmen şubesi 487 269 veya Oyakbank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu, ile başvurmaları gerekmektedir.

 

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı' nda başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 puandan az not alınan konuları kapsar.

 

Bu ek sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya bu sınavlarda da başarılı olamayanlar bir daha meslek sınavına alınmazlar hükmü yer almaktadır.

 

Bu nedenle daha önce açılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılıp da başarılı olamayan meslek mensubu adayların, başvuru için 1 adet (4.5x6) boyutunda renkli fotoğraf, sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve başarısız olduğu sınav konularından sınava gireceğini belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

 

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

 

1- Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların önceki bölümde belirtilen başvuru formunun ön ve arka yüzlerini düzenli doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, 20 Temmuz 2007 günü çalışma saati bitimine kadar "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği- Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No:562 Dikmen/ ANKARA "adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir. .

2 - Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - Sınava katılması uygun görülenlere sınav giriş yerlerini belirtir yazı ile bilgi verilecektir.

4 - Sınav giriş belgeleri sınav salonunda dağıtılacaktır.

5 - Meslek mensubu adaylarından sınav sırasında sınav giriş belgesi ile fotoğrafiı bir kimlik belgesini gösteremeyenler sınava alınmazlar.

6 - Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmazlar.

7 - Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8 - Başvuru formları Odalardan veya Odalar Birliğinden sağlanabilir.

 

İlan Olunur.

 

(23.05.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM