GÜNCEL MEVZUAT
Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve ... - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve ...

22 Mayıs 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26529

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM BORCU OLAN İŞVERENLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre gecikmiş ve Kurum Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenlerin ve prim borçlarının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

             a) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

             b) Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünü,

             c) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

             ç) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Borçlu İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanması

             Asgari borç miktarını belirleme yetkisi

             MADDE 4 – (1) Yönetim Kurulunca, her yıl için prim borcu kamuoyuna açıklanacak işverenlerin belirlenmesine esas olmak üzere, Türkiye genelinde işverenlerin sahip oldukları tüm işyerleri dikkate alınarak asgari borç miktarı kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, asgari  borç miktarını kararlaştırırken, prim borcunun asıl kısmı ya da bununla birlikte asıl prim borcuna bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerin toplamından hangisinin esas alınacağını belirlemeye  yetkilidir.

             (2) İlgili mevzuat gereğince ödeme süresinin bitiminden itibaren altı aydan daha uzun süre geçmiş prim borcu bulunan işverenlerden, Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla borcu olanlar, yılda en az bir en çok iki defa topluca ilan edilir.                   

Borcun tespiti

             MADDE 5 – (1) Borçlu işverenlerin kamuoyuna açıklanacak prim borcu; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca ödenmesi gereken sigorta primini, emekli keseneklerini ve bunların karşılıklarını ifade eder.

             (2) Kamuoyuna açıklanacak borçlu işverenlerin Türkiye genelinde ödenmeyen prim aslının tespitinde; ödeme süresinin sona erdiği veya kesinleştiği tarihi takip eden aydan başlanarak üzerinden altı ay geçmesine rağmen ödenmeyen primlerin, borç asılları toplamı dikkate alınır. Ödeme vadesindeki gecikme altı aydan az olmamak kaydıyla en son hangi aya ait borç asıllarının dikkate alınacağı Başkan tarafından belirlenir.  

             (3) Yönetim Kurulunca, kamuoyuna açıklanacak işverenlerin prim borcunun belirlenmesinde asıl alacak ve bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerin toplamından oluşan borcun dikkate alınacağına karar verilmesi halinde, bu maddenin ikinci fıkrası gereğince bulunacak borç aslına, anılan borçların ödenmesi gereken sürenin bitiminden kamuoyuna açıklamanın yapılacağı aydan önceki üçüncü ayın sonuna kadar ilgili mevzuat gereğince hesaplanacak gecikme cezası veya gecikme zammı ile faiz toplamı dikkate alınır.

             (4) Re’sen tahakkuk ettirilen prim borçları, davaya konu olmamak kaydıyla, idari aşamada kesinleştiği tarihi takip eden aydan başlanarak üzerinden altı ay geçmesi ve ödenmemiş olması halinde kamuoyuna açıklanacak borç miktarının hesaplanmasında dikkate alınır.

             (5) Prim borcu dava  konusu edilmiş ise, söz konusu prim borcu ancak bu davanın kesin hükme bağlanmış olması halinde kamuoyuna açıklanacak borç miktarında dikkate alınır.

             Kamuoyuna açıklamada dikkate alınmayacak borçlar

             MADDE 6 – (1) Açıklanacak prim borcunun miktarının tespitinde aşağıdaki borçlar dikkate alınmaz.

             a) 21/7/1953  tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, açıklanan işlemi, kamuoyuna açıklamanın yapılacağı aydan önceki üçüncü takvim ayının sonuna kadar bozulmamış olan prim borçları.

             b) Açıklama tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan teminatlardan banka teminat mektubunun verilmesi suretiyle tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan ve açıklama tarihi itibarıyla talepleri henüz değerlendirme aşamasında bulunan işverenlerin, banka teminat mektubu ile teminat altına alınan prim borçları.

             c) Özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan ve kamuoyuna açıklamanın yapılacağı aydan önceki üçüncü takvim ayının sonuna kadar ödeme yükümlülükleri yerine getirilen prim borçları.

             ç)  Çeşitli kanunlarda yer alan sorumluluk hükümleri gereğince, işverenin işverenlik sıfatı dışında asıl  kurum borçlusu ile birlikte sorumlu olduğu borç tutarı.

             d) Takip ve tahsil müesseseleri üzerine işveren tarafından yaratılan ihtilaflar sonucu açıklamanın yapılacağı tarihten önce verilmiş olan ve bu tarihe kadar geçerliliğini koruyan icranın durdurulmasına ilişkin tedbir kararlarına konu  prim borçları.

             e) Ertelenen prim borçları.

             f) Kamuoyuna açıklamanın yapılacağı tarihten önceki onuncu iş gününün sonuna kadar tamamen ödenen veya banka teminat mektubu ile teminat altına alınan prim borçları.

             Listelerin hazırlanması

             MADDE 7 – (1) Borçlu işverenlerin prim borçlarının kamuoyuna açıklanması aşağıdaki bilgileri içeren bir liste ile yapılır. Kamuoyuna açıklanacak liste, borç durumu büyükten küçüğe sıralama yapılmak suretiyle hazırlanır ve her sayfasına müteselsil sıra numarası verilir.

             (2) Listede aşağıdaki hususlar yer alır:

             a) İşverenin adı, soyadı veya unvanı,

             b) İşverenin Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası,

             c) İşverenin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen açıklanacak borç tutarı.

             (3) Kamuoyuna açıklanacak borçlu işverenlere ilişkin listenin her sayfası ilgili Daire Başkanı ile listeyi tanzim eden personel tarafından imzalanır ve mühürlenir.

             Listenin kamuoyuna açıklanması

             MADDE 8 – (1) Kamuoyuna açıklanacak borçlu işverenler listesi, her yılın Mart- Haziran döneminde Kurumun internet sitesinde ve/veya il müdürlüklerinde bir hafta süre ile kamuoyuna açıklanır. Kamuoyuna açıklanan listede kayıtlı işverenler hakkında, listede yer alan bilgiler dışında başka açıklama yapılmaz.

             (2) Kamuoyuna açıklanan listeler, askıdan kaldırıldıktan sonra, Genel Müdürlük tarafından muhafaza edilir. Bu tarihten sonra listede yer alan işverenler hakkında listede yer alan bilgiler de dahil olmak üzere  herhangi bir açıklamada bulunulmaz.

             İtiraz ve düzeltme

             MADDE 9 – (1) İşverenler ilan edilen bilgilere, ilanın yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içerisinde Kuruma itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar Kurumca incelenir. Bu inceleme sonucunda itirazın haklı olduğunun tespiti halinde listelerde gerekli düzeltme yapılarak, borcun ilan edilme usulünde olduğu şekliyle kamuoyuna duyurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

(22.05.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM