GÜNCEL MEVZUAT
Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlar, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları ... - MuhasebeTR

Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlar, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları ...

22 Mayıs 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26529

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

EMEKLİ VE MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARLA, BUNLARIN KANUNEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUKLARI AİLE FERTLERİ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN MUAYANE İLE TEDAVİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 6/9/2003 tarihli ve 25221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri,  Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Talimat: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 – Muayene ve tedavinin yapılacağı sağlık kurum ve kuruluşları Kurumca belirlenir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 8 – Birinci ve ikinci basamak resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işler Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğindeki usul ve esaslara göre belirlenir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kaplıca ve içmece tedavisi için ödenecek bedeller ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 24 – Kan ve kan ürünlerine ödenecek bedeller ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "sağlık kurulu raporuyla" ibaresi "sağlık raporuyla" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 30 – Çeşitli ortez, tıbbi malzeme ve cihazlar için ödenecek bedeller ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "diploma numarası yazılacak kurum ve kuruluş yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir" ibaresi "diploma numarası yazılacaktır" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığında yer alan "Sağlık Kurulu Raporuna" ibaresi "Sağlık Raporuna" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "sağlık kurulu raporları süresiz olarak geçerlidir" ibaresi "sağlık raporlarının süresi Kurumca belirlenir" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde geçen "T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 31 inci maddesi, 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 38 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 41 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 42 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

(22.05.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM