GÜNCEL MEVZUAT
Tahsilat Genel Tebliği, Seri No:443 - MuhasebeTR

Tahsilat Genel Tebliği, Seri No:443

 

 

18 Mayıs 2007 CUMA
Resmi Gazete Sayı : 26526

 

 

Maliye Bakanlığından:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 443 

             Bilindiği gibi, 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun, "Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları" başlıklı 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası ile Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalayan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan ve 21/7/1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun1  hükümlerine göre takip edilen borçlarının teciline yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

             Diğer taraftan, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının onaylanması, kabulü ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkarılan "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik" 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

             Bu Tebliğde, 5569 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasının, "Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalayan KOBİ’lerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları" açısından uygulanmasına yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

 

             I - KANUN HÜKMÜ

             Söz konusu Kanun hükmü aşağıda yer almaktadır.

             "Finansal yeniden yapılandırma  çerçeve anlaşmaları

             MADDE 3- ...

             (3) Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalamış KOBİ’lerin, 31/10/2006 tarihine kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan; elektrik, doğalgaz, telefon veya su kullanımından kaynaklanan borçları ile Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri ile sosyal güvenlik kurumlarına olan ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya tâbi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçları, ilgililerin sözleşme tarihinden itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde, teminat aranmaksızın kanunî faiz oranı uygulanmak suretiyle yirmidört aya kadar tecil edilebilir. Bu kapsamdaki borçlar nedeniyle daha önce uygulanmış hacizler, yapılan ödemelere paralel olarak kaldırılır."

 

             II - YÖNETMELİK DÜZENLEMESİ

             5569 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasının uygulamasına yönelik olarak Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelikte yer alan düzenleme aşağıdaki şekildedir.

             "Borçların tecili

             MADDE 11- (1) Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalamış ve Kanunun   3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında borçları bulunan KOBİ’ler, sözleşme tarihinden itibaren iki ay içinde, sözleşmenin bir örneği ile birlikte borçlarının tecili için ilgili kurumlara başvurabilirler."

 

             III - UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

             A - KAPSAM

             1- Madde Hükmünden Yararlanabilecek Borçlular

             Kanunun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde KOBİ; iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço aktif toplamı yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler şeklinde tanımlanmıştır.

             Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (ı) bendinde de KOBİ’nin (banka ve mali kurumlar nezdinde);

             "Donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş kredi borçlarının ilk açılış tarihi ile 31/10/2006 tarihi arasındaki dönemde, iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço aktif toplamı yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeleri" ifade ettiği belirtilmiştir.

             5569 sayılı Kanunun Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları başlıklı 3 üncü maddesi incelendiğinde, bankalar ile diğer mali kurumların ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin alacaklarını bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırabilmeleri için genel şartları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenmiş Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalamalarının şart olarak belirlendiği görülmektedir.

             Nitekim aynı maddenin (2) numaralı fıkrasının son cümlesinde, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalamayanlar (bankalar ve diğer mali kurumlar) tarafından yapılacak sözleşme ve işlemler için bu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

             Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalamış KOBİ’lerin, maddede belirtilen diğer borçlarının tecil edilebileceği hükmüne yer verildiğinden, 5569 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası ile getirilen düzenlemelerden, yalnızca anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanmış olan finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini, borçlu oldukları bankalar ve/veya diğer mali kurumlarla imzalayan KOBİ’ler  yararlanabilecektir.

             Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine, anılan Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında borcu olmakla birlikte, bankalar ve/veya diğer mali kurumlara borçlarının olmaması ya da borçlu oldukları bankalar ve/veya diğer mali kurumların Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasını imzalamaması nedeniyle finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalayamayan KOBİ’lerin, madde ile getirilen tecil müessesesinden yararlanma imkanı bulunmamaktadır.

             Diğer taraftan, 5569 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası ile getirilen düzenlemelerden, yalnızca finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalayan KOBİ’ler yararlanabileceğinden, bu işletmelerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları ile ilgili olarak, haklarında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu2 ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle takibat yapılan mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin, sorumlu oldukları tutarlar için bu madde hükmünden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

             Ayrıca, finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalamış KOBİ’lerin, Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamındaki borçları dışında, KOBİ kapsamında olsun ya da olmasın üçüncü şahıslara olan kefaletlerinden, ortaklıklarından, kanuni temsilci sıfatlarından kaynaklanan borçları ile mirasçı sıfatından doğan borçları için Kanun hükmünden yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

             2- Alacağın Türü

             5569 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasında, KOBİ’lerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen borçlarının tecil edilebileceği belirtilmiştir.

             Madde hükmünde, alacağın türüne yönelik herhangi bir sınırlama getirilmediğinden, Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından bu kapsamda yapılacak tecillerde, amme alacaklarının türü açısından herhangi bir ayırım yapılmayacaktır.

             3- Alacağın Vadesi

             5569 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasında, "…31/10/2006 tarihine kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan…" ibaresi yer almaktadır.

             Buna göre, 31/10/2006 tarihine kadar (bu tarih hariç) vadesi geldiği halde, tecil başvuru tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan amme alacakları tecil edilebilecektir.

             Dolayısıyla, vadesi 31/10/2006 ve daha sonraki bir tarihe rastlayan amme alacaklarının anılan Kanun kapsamında tecili mümkün bulunmamaktadır.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

(18.05.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM