GÜNCEL MEVZUAT
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finans Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve ... - MuhasebeTR

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finans Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve ...

17 Mayıs 2007
             Resmî Gazete Sayı : 26525

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE

UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ İLE

KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLARIN BİÇİM

VE İÇERİĞİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tüm finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, tek tip bilanço ve gelir tablosunun doğrudan elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamak ve kamuya açıklanacak finansal tabloların biçim ve içeriklerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketler bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2006 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesi ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenmiştir.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında,

             a) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

             b) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

             c) Türkiye Muhasebe Standardı: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,

             ç) Şirket: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketleri

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi ve Tekdüzen Hesap Planı

             Faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi

             MADDE 5 – (1) Şirketler, faaliyetlerini 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sıra Nolu Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak muhasebeleştirir.

             (2) Şirketler, konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını,

             a) Ek-1’de yer alan biçim ve içerikte hazırlamak ve

             b) Genel kurulca onaylanmalarını müteakip yedi gün içerisinde bağımsız denetim raporu ile birlikte internet sitelerinde yayımlayarak beş yıl boyunca kullanıcıların ulaşımına açık tutmak

             zorundadır.

             (3) Konsolide finansal tablolar, ek-1’de yer alan biçim ve içerikteki finansal tabloların başlıkları "Konsolide" ibaresi eklenerek değiştirilmek ve gerekmesi halinde ilave satırlar eklenmek suretiyle düzenlenir.

             Tekdüzen hesap planı yapısı

             MADDE 6 – (1) Tekdüzen Hesap Planı, aşağıda belirtilen gruplardan oluşur;

             0    DÖNEN DEĞERLER

             1    ANA FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

             2    YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

             3    BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

             4    ÖZKAYNAKLAR

             5    ANA FAALİYET GELİRLERİ

             6    FİNANSMAN GİDERLERİ

             7    FAALİYET DIŞI GELİRLER

             8    FAALİYET GİDERLERİ VE DİĞER GİDERLER

             9     BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

             Türk parası ve yabancı para hesaplar

             MADDE 7 – (1) Her grup içerisinde yer alan hesaplar, Türk parası ve yabancı para olarak ikiye ayrılmıştır. Türk parası ve yabancı para işlemler için çalışan hesaplar, 012 Yoldaki Paralar – T.P., 013 Yoldaki Paralar – Y.P. örneğinde olduğu gibi, defteri kebir seviyesinde ayrılmıştır. Defteri kebir hesaplarından son hanesi çift numaralı olanlar Türk parası, tek numaralı olanlar ise yabancı para hesaplardır.

             (2) Yabancı para olarak belirtilen hesaplar, şirketlerin yabancı para işlemlerine ilişkin tutarların kaydedildiği hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para bakiyeler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değerleme farkları ilgili hesaplara intikal ettirilir. Yabancı para hesaplardan ve işlemlerden sağlanan yabancı para faiz, komisyon ve gelirler, işlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir ve ilgili yabancı para kâr/zarar hesaplarına kaydedilir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine Türk parası üzerinden tahsil edilse dahi, ilgili yabancı para kâr-zarar hesaplarına kaydedilir.

             Hesap numaralama sistemi

             MADDE 8 – (1) Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise yedi haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

             1  2  3  4  5 6

             A B  C D E F

             A                - Grup numarasını tanımlar,

             BC             - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

             DE             - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

             F                - Alt hesap numaralarını tanımlar.

             Değişiklik

             MADDE 9 – (1) Tekdüzen Hesap Planında;

             a) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca gerçekleştirilemeyen faaliyetlere ilişkin hesaplar ile kullanılmayan diğer hesaplar açılmayabilir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

(17.05.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM