GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1) - MuhasebeTR

Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1)

 26 Mart 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28599TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(FİKRİ VE SINAİ HAKLAR)

(SERİ NO: 1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçmesine ilişkin yapılacak başvuru işlemlerinin esaslarının tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 100 ila 111 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru formu: Gümrük Yönetmeliğinin 13 nolu ekinde yer alan Fikri ve Sınai Hakların İhlali ile İlgili Olarak Gümrük İdaresinin Harekete Geçmesine İlişkin Başvuru Formunu,

ifade eder.

Fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçmesine ilişkin yapılacak başvuru

MADDE 4 – (1) Fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin başvuru, Gümrük Yönetmeliğinin 103 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun şekilde ve Yönetmeliğin 13 nolu ekinde yer alan başvuru formundaki bilgiler çerçevesinde elektronik olarak Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yer alan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı kullanılarak yapılır.

(2) Söz konusu başvurunun yapılmasına ilişkin rehber Bakanlığın kurumsal internet sayfasında ilan edilir.

(3) Başvuru formunun 4 nolu bölümünde yapılan beyana uygun olarak başvuru sahibinin durumunu kanıtlayan bir belge ile 10 nolu bölümünde yer alan bilgilere uygun olarak hakkın Türkiye’de tescil edildiğini gösteren belge başvuruya eklenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 5 – (1) 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 70 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 9/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlık tarafından kabul edilmiş olan başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından kabul edilmiş olan başvurular verilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/4/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

(26.03.2013)

GÜNDEM