GÜNCEL MEVZUAT
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 351) - MuhasebeTR

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 351)

 9 Şubat 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28554

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 351)

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“i) Satış bedeli: Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanması şartıyla, hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisini, hak sahipliğinin devredilmesi halinde ise taşınmazın sadece dört yüz metre karesi için rayiç bedelin yüzde ellisi esas alınarak ve hak sahiplerinin hisselerine oranlanmak suretiyle hesaplanacak bedeli, taşınmazın bundan fazlası ile diğer taşınmazları için rayiç bedelin yüzde yetmişini,”

MADDE 2 – Aynı Genel Tebliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Genel Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 –

A. Başvuru bedeli

(1) 30/1/2013 tarihli ve 6412 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasına eklenen hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru sahiplerinden tahsil edilen başvuru bedelleri; peşin satışlarda satış bedelinden, taksitli satışlarda peşinat bedelinden ve kalan taksitlerden mahsup edilecektir. Ancak hak sahiplerinden varsa başvuru tarihi itibariyle son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden öncelikle düşülecektir. Kanunun anılan hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru bedeli yatırmadan yapılan başvurular ile bundan sonra yapılacak başvurular başvuru bedeli alınmaksızın geçerli kabul edilecektir. Daha önce tahsil edilen başvuru bedellerinin taşınmazın satış bedelinden fazla olması durumunda aradaki fark, ferağ işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren ilgilinin başvurusu üzerine otuz gün içinde iade edilecektir.

(2) Hak sahibi olmadığı belirlenen başvuru sahiplerine Kanundan yararlanamayacakları gerekçeleriyle birlikte örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-3/A) yer alan yazıyla bildirilecek ve bu yazıda; başvuru bedeli tahsil edilmiş ise aynen ve faizsiz olarak bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde iade edileceği bildirilecektir.

B. Tebligat

(1) Süresi içinde yapılan başvurular değerlendirilerek hak sahipliği tespit edilenlerin adreslerine İdarece satış işlemlerinin tamamlanma süresi de dikkate alınarak bir örneği ekte (EK-4/A) yer alan yazıyla;

a) Taşınmazın satış bedelini, peşin veya taksitle ödenmesi halinde ödeme koşullarını ve ödeme süresini,

b) Satış bedelinin itiraz veya dava konusu edilmesinin hak sahipliğini ve doğrudan satın alma hakkını düşüreceğini,

c) Satış bedelinin yatırılacağı yeri,

ç) İstenilen belgeleri (tapuda ferağ işlemleri için üç adet vesikalık fotoğraf, tüzel kişiler için taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri),

gösteren tebligat yapılacaktır.

C. Satış bedeli ve tahsili

(1) Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli; taşınmazın yüzölçümünün dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlası için rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanarak belirlenecektir. Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanacaktır. Bir taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi halinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması, taşınmazın sadece dört yüz metrekaresi için ve hak sahiplerinin taşınmazdaki hisselerine oranlanarak yapılacaktır.

(2) Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecektir. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde yirmi oranında indirim uygulanacak ve bu bedel İdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Taksitli satışlarda; satış bedeline yüzde on indirim uygulamasından yararlanmak istenilmesi halinde bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde satış bedelinin yüzde onu, yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Kalanı ise, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitle, dışında en fazla dört yılda sekiz eşit taksitle faizsiz olarak ödenecektir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenecek ve (EK-5)’de yer alan sözleşme düzenlenecektir.

(3) Taksitli satışlarda, tahsil edilen bedeller düşüldükten sonra kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve süresi son taksit tarihini altı ay geçecek şekilde banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde; taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilecektir.

(4) İdare tarafından yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan taşınmaz satış sözleşmeleri ile kanuni ipotek sözleşmelerinde resmi şekil şartı aranmayacaktır. İdarece; hak sahibinin satın aldığı taşınmaza ilişkin bilgiler ile T.C. kimlik numarası, nüfus bilgileri, fotoğrafı ve imzasını içerecek şekilde düzenlenen örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-6) yer alan belge düzenlenecek, örneği ekte (EK-7/A) yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilecektir. Devir ve kanuni ipotek tapu siciline resen tescil edilecektir.

(5) İpotek tesis edilerek devredilen taşınmazlar için (EK-6) da yer alan belge, kalan taksit tutarını da gösterecek şekilde düzenlenecektir. Bu taşınmazların üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcıların sorumlu olacağına yönelik tapu kütüğünde gerekli belirtmenin konulması örneği ekte (EK-7/B) yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilecektir.

(6) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, hak sahibi tarafından ilgili kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilecek ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılacaktır. İdarece, (EK-6) da yer alan belge düzenlenerek tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu, örneği bu Genel Tebliğin ekinde (EK-7/C) yer alan yazıyla bildirilecektir. Ferağ ve ipotek tesisi işlemi yapıldıktan sonra emanet hesabında tutulan bedel bütçe hesabına aktarılacaktır.

(7) Mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda, iki taksidin ödenmemesi halinde onbeş gün içinde hak sahibine yapılacak tebligatta; iki taksidin süresi içinde ödenmediği ve bu taksit bedellerinin sözleşme süresinin sonuna kadar ödenebileceği ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilecektir. İdarenin bu tebligatına rağmen ilgilisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşme feshedilecek ve onbeş gün içinde ilgilisine yapılacak tebligat ile; adına açılmış hesap numarasını İdareye bildirmesini müteakip en geç otuz gün içinde tahsil edilen bedelin aynen ve faizsiz olarak iade edileceği bildirilecektir.

(8) Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı süresi içinde ödemeyenler ile hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşecektir. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

Örnek-1: Denizli İli sınırları içerisinde bulunan 102 ada 10 parsel numaralı 20.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın hak sahibi olan (B), bu taşınmazın 1.000 m2’lik kısmını (C)’ye, 2.000 m2’lik kısmını (D)’ye devretmiştir. (B), (C) ve (D) adlı kişilerin hak sahibi olduğu başka taşınmaz bulunmamaktadır. Buna göre, taşınmazın satış bedeli; 400 m2’lik kısmı için rayiç bedelin % 50’si, kalan 19.600 m2 için rayiç bedelin % 70’i üzerinden hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan satış bedeli; hisseleri oranında % 5’i (C)’den, % 10’u (D)’den ve kalan % 85’i de (B)’den tahsil edilecektir. Diğer bir ifadeyle taşınmazın; (C) için 20 m2’lik kısmına, (D) için 40 m2’lik kısmına, (B) için ise kalan 340 m2’lik kısmına yüzde elli satış bedeli hesaplaması yapılacaktır.

Örnek-2: (E) adlı kişinin Balıkesir İli sınırları içerisinde hak sahibi olduğu dört adet taşınmaz bulunmaktadır. (E), iki taşınmazdaki hak sahipliğinin tamamını (F) ve (G) adlı kişilere devretmiştir. Hak sahibi olduğu başka taşınmazları bulunan (F) ve (G) adlı kişiler, yüzde elli satış bedeli indirimini bu taşınmazları için tercih etmiştir. Buna göre, (E) adlı kişinin 400 m2’ye ilişkin yüzde elli satış bedeli hesaplaması tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanacaktır. (F) ve (G) adlı kişiler tercih haklarını kendi taşınmazlarında kullandıklarından, devraldığı taşınmazlarda yüzde elli satış bedeli hesaplamasından yararlanamayacaklardır.

Örnek-3: Sinop İli sınırları içerisinde bulunan 2.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın tapu kütüğüne göre (H), (I), (İ) ve (J) isimli kişilerin her biri 500’er m2’lik kısımlarında hak sahibidirler. Bu kişilerin başka taşınmazı da bulunmamaktadır. Bu hak sahiplerinden (H) hakkını (J)’ye, (I) da hakkını (K)’ya devretmiştir. (K)’nın da hak sahibi olduğu başka bir taşınmaz bulunmaktadır.

Buna göre, 400 m2’ye ilişkin yüzde elli satış bedeli hesaplaması; (İ)’nin bu taşınmazda hak sahibi olduğu 400 m2’lik kısım için, (J)’nin hak sahibi ve akdi halef olduğu her iki kısımdan biri için, (K)’nın akdi halef olduğu kısım ile kendi hak sahibi olduğu taşınmazdan tercih edeceği biri için uygulanacaktır.

Örnek-4: Antalya İli, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve imar planında 200 m2’si kamu hizmet alanına ayrılan 102 ada 10 parsel numaralı 1.200 m2 yüzölçümlü, rayiç m2 bedeli 10. – TL olan taşınmaza yönelik olarak hak sahibi (A) tarafından 2.000.-TL başvuru bedeli yatırılarak süresi içinde satın alma talebinde bulunulmuştur. İdarece yapılan inceleme sonucunda taşınmazın hak sahibi (A) tarafından 1985 yılından beri kullanıldığı, kendisinden son beş yıl için ecrimisil bedeli olarak 200.-TL tahsil edildiği ve başka bir taşınmazda hak sahibi olmadığı anlaşılmıştır.

Buna göre;

 

 

1

Taşınmazın 200 m2’lik kısmı imar planında kamu hizmet alanında kaldığından ve imar uygulaması sonucunda bedelsiz Hazineye intikal edeceğine ilişkin hak sahibinden taahhütname alınarak tapu kütüğüne belirtme konulacağından, bu kısım hesaplamalarda dikkate alınmayacak ve taşınmazın satış bedelinin hesaplanması (1.200 m2-200 m2) 1.000 m2 üzerinden yapılacaktır.

2

Taşınmazın ilk 400 m2’lik kısmı için;

Satış Bedeli = Rayiç Bedel x % 50 olduğundan, bu kısmın satış bedeli;

10 x % 50 = 5 TL/m2 üzerinden hesaplanır.

= 400 m2 x 5 TL= 2.000.-TL

3

Kalan 600 m2’lik kısmı için;

Satış Bedeli = Rayiç Bedel x % 70 olduğundan, bu kısmın satış bedeli;

10 x % 70 = 7 TL/m2 üzerinden hesaplanır.

= 600 m2 x 7 TL = 4.200.-TL

4

Taşınmazın satış bedeli bulunur.

= 2.000.-TL + 4.200.-TL = 6.200.-TL

 

                a) Satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda

1

Taşınmazın satış bedeline % 20 indirim uygulanır.

=6.200.-TL - (6.200.-TL x % 20) = 4.960.-TL

2

Birinci aşamada bulunan bedel üzerinden öncelikle son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli, daha sonra kalan bedel üzerinden başvuru bedeli mahsup edilir ve kalan bedel peşin olarak tahsil edilir.

=4.960.-TL - 200.-TL = 4.760.-TL

  (ecrimisil bedeli mahsubu)

 

=4.760.-TL - 2.000.-TL = 2.760.-TL

  (başvuru bedeli mahsubu)

 

=2.760.-TL (tahsil edilecek bedel)

 

b) Satış bedelinin en az yarısının peşin ödenmesi durumunda

1

Taşınmazın satış bedeline % 10 indirim uygulanır.

=6.200.-TL - (6.200.-TL x % 10) = 5.580.-TL

2

Birinci aşamada bulunan bedel üzerinden son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli mahsup edilir.

 

=5.580.-TL - 200.-TL = 5.380.-TL

 

3

İkinci aşamada bulunan bedelin en az yarısının peşin olarak tahsil edilmesi gerektiğinden, ikiye bölme işlemi yapılarak ödenmesi gereken en az peşinat bedeli ile peşinattan geriye kalan taksitlendirilecek bedel bulunur.

=5.380.-TL / 2 = 2.690.-TL

 

=2.690.-TL (Peşinat bedeli)

=2.690.-TL (Taksitlendirilecek bedel)

4

Peşinat olarak ödenecek bedelden başvuru bedeli olarak ödenen bedel mahsup edilir. Kalan kısım peşin olarak tahsil edilir.

2.690.-TL -2.000.-TL = 690.-TL

(Peşinat olarak tahsil edilecek bedel)

 

5

Taksitlendirilecek bedel kanuni taksit sayısına bölünür ve taksitler hesaplanmış olur.

2.690.-TL / 6 = 448,3-TL

(Taşınmaz belediye ve mücavir alan sınırları içinde olduğu için 6 taksit üzerinden hesaplama yapılmıştır.)

 

c) Taksitli satışlarda

1

Taşınmazın satış bedeli üzerinden son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli mahsup edilir.

 

=6.200 - 200 = 6.000.-TL

 

 

2

Birinci aşamada bulunan bedel % 10 peşinat bedeli ve taksitlendirilecek bedel hesaplanır.

 

6.000.-TL x % 10 = 600.-TL

(Peşinat bedeli)

 

= 6.000.-TL - 600.-TL = 5.400.-TL

(Taksitlendirilecek bedel)

 

3

Başvuru bedeli peşinata mahsup edilir. Başvuru bedelinin peşinattan fazla olması durumunda kalan kısım belirlenir.

2.000.-TL - 600.-TL = 1.400.-TL

(Başvuru bedelinin peşinat bedelinden fazla olan 1.400.-TL’lik kısmı taksitlerden düşülecektir.)

4

İkinci aşamada elde edilen taksitlendirilecek bedel kanuni taksit sayısına bölünür ve taksit bedelleri hesaplanmış olur.

5.400.-TL / 6 = 900.-TL

(Taşınmaz belediye ve mücavir alan sınırları içinde olduğu için 6 taksit üzerinden hesaplama yapılmıştır.)

5

Başvuru bedelinin peşinat bedelinden fazla olan 1.400.-TL’lik kısmı taksit dönemlerinde tahsil edilecek taksit tutarlarından mahsup edilir.

(I. taksit bedeli olan 900.-TL tahsil edilmeyecektir.

II. taksit bedeli olarak, başvuru bedelinin mahsuplaşmasından kalan 500.-TL taksit bedelinden çıkarılacağından (900.-TL - 500.-TL) 400.-TL tahsil edilecektir.

III. taksit dönemi ile takip eden taksit dönemlerinde 900.-TL tahsil edilecektir.)

 

 

 

MADDE 4 – Aynı Genel Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Örnek-6” ibaresi başlığı “Örnek-1” ve “Örnek-7” ibaresi “Örnek-2” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Genel Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Genel Tebliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Örnek-8” ibaresi “Örnek-1” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Genel Tebliğin 17 nci maddesinde yer alan “Örnek-9” ibaresi “Örnek-1”, “Örnek-10” ibaresi “Örnek-2”, “Örnek-11” ibaresi “Örnek-3” ve “Örnek-12” ibaresi “Örnek-4” olarak değiştirilmiş; aynı maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan “-Bu kapsamdaki hak sahiplerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.” cümlesi ile on beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Başvuru bedeli, kanuni mirasçıların tek kullanıcı oldukları varsayılarak alınacaktır. Mirasçılardan birinin başvuru bedelini yatırmış olması yeterli kabul edilecektir.” cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(18) Kanunun 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasına göre doğrudan satın alma hakkının akdi halefe devredilmesine ilişkin bilgiler üçer aylık dönemler halinde taşınmazın bulunduğu yer Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilecektir.”

MADDE 8 – Aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan EK-2/B’nin “EKLER” başlıklı bölümünde bulunan “1-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve diğer numaralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan EK-3/A’nın ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu taşınmazı satın almak için ödemiş olduğunuz başvuru bedeli adınıza açılmış bir hesap numarasını İdaremize bildirmeniz halinde iade edilecektir.”

MADDE 10 – Aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan EK-3/B’nin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatırmış olduğunuz başvuru bedeli adınıza açılmış bir hesap numarasını İdaremize bildirmeniz halinde iade edilecektir.”

MADDE 11 – Aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan EK-4/A’nın sonunda bulunan “1-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve diğer numaralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan EK-4/C’nin sonunda bulunan “1-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve diğer numaralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan EK-5’in 5 inci bölümünün başlığı “5-TAPU İŞLEMLERİ VE DİĞER İŞLEMLER” olarak değiştirilmiş ve bu bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Taşınmazın satışa konu edilmemesi gereken bir taşınmaz olduğunun anlaşılması durumunda, taşınmaz geri alınacak ve/veya sözleşme feshedilecek, tahsil edilen bedel aynen ve faizsiz olarak iade edilecek ve idareden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulmayacaktır.”

MADDE 14 – Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

 

(09.02.2013)

GÜNDEM