GÜNCEL MEVZUAT
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
19 Ocak 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28533

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümü ile birlikte 29, 30, 31, 32, 33 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Temsilen yönetilen mülhak vakıflarda ayrıca tevliyet ücreti kesilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58 – (1) Medrese, sıbyan mektebi, darüşşifa, bimarhane, imaret, kütüphane gibi hayrat binalar, üzerindeki kültür varlığı çeşitli nedenlerle yıkılarak arsa haline gelmiş taşınmazlar ile arsa halindeki taşınmazlar ve üzerine yapılan binalar tahsis edilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla taşınmazın bir bölümü veya bütününde vakfın iktisadi işletmesi veya kamu kurumlarının sahibi ve ortağı olduğu iktisadi teşekküller tarafından amacın tahakkukuna matuf iktisadi faaliyet gösterilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Toplantıda alınan kararlar üyelerce imzalanarak, bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Vakıfların iktisadi işletmelerini denetlemek, tüm iştiraklerini mali tabloları üzerinden değerlendirmek, vakfın hissesinin %50’den fazla olanları ayrı bir Genel Müdürlük onayı ile incelemek.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı ile işletmelerin personeli hakkında her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak; Genel Müdürlüğün denetimine tabi vakıfların iktisadi işletmelerini denetlemek, tüm iştiraklerini mali tabloları üzerinden değerlendirmek, vakıfların yurtiçi, yurtdışı şube ve kuruluşları ile personeli hakkında teftiş ve inceleme yapmak ayrıca vakfın hissesinin %50’den fazla olanları ayrı bir Genel Müdürlük onayı ile incelemek,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin beş ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/9/2008

27010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/8/2010

28254

2-

11/8/2011

28022

3-

30/11/2011

28128

 

 

 

 

(19.01.2013)

GÜNDEM