GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

             MADDE 1 – 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 136 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) bendinde geçen "mali yapının sağlamlığının" ifadesi çıkarılmıştır.

             "b) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin beyanname toplam sayısının %1’ini aşan ve aynı zamanda 5’den fazla sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ceza tutarını aşan miktarda bu Kanunun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,

             c) Bir önceki ve başvuru yılı içinde takvim yılı itibariyle Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ceza tutarının 25 katını aşan birden fazla sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle Gümrük Kanununun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,

             e) Başvuru tarihinde asgari ödenmiş sermaye tutarları;

             (1) A Sınıfı Onaylanmış Kişi için 5 Milyon YTL,

             (2) B Sınıfı Onaylanmış Kişi için 2,5 Milyon YTL,

             (3) C Sınıfı Onaylanmış Kişi için 500 Bin YTL,

             olması,"

             GEÇİCİ MADDE – Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce; adlarına Onaylanmış Kişi Statü Belgesi düzenlenmiş olanlar için belge geçerlilik süresi sonuna kadar Gümrük Yönetmeliğinin 136 ncı maddesinin beşinci fıkrasının uygulanmasında ve yine bu tarihten önce Onaylanmış Kişi Statü Belgesi müracaatında bulunanların belge müracaatlarının değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değiştirilmeden önceki Gümrük Yönetmeliğinin 136 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan asgari ödenmiş sermaye tutarları esas alınır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

(01.09.2006)

GÜNDEM