GÜNCEL MEVZUAT
2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ - MuhasebeTR

2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

 
12 Aralık 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28495

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

2013 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN

BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 4/10/2012 tarihli ve 2012/3840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2013 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, EK 1’de yer alan 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen, EK 1’de yer alan ve ikinci fıkra kapsamı dışındaki diğer işletmeler bu Tebliğin sadece 15, 16 ve 17 nci maddelerine tabi olup 17 /6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde yer alan hususlar çerçevesinde hareket ederler.

(4) Bu Tebliğ, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2013 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,

b) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsler ile bu teşebbüslerin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere bağlı ortaklıkları,

c) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,

ç) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (b) ve (e) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

d) Karar: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2013 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararı,

e) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci teşebbüsleri,

f) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

g) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

ğ) Program: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2013 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar’ın ekinde yer alan tablodaki mali büyüklükler ile Müsteşarlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak teşebbüslere gönderilen 2013 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Hizmet Alımları

Açıktan ve naklen atama

MADDE 3 – (1) Kararın 4 üncü maddesi uyarınca, 2012 yılında ayrılan eleman sayısı belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 11/10/2011 tarihli ve 2011/2305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2012 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2012 yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada dikkate alınmaz. Nakle tabi personelden yapılan atamalarda teşebbüsler Müsteşarlığa bilgi verirler.

(2) 2013 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılması programlanan teşebbüslerin (TCDD, TİGEM, TTK, MKEK, EBK, ÇAYKUR ve TEMSAN) ve bunların bağlı ortaklıklarının (TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ) Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personel atama işlemleri Müsteşarlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK 2’de yer alan Tablo 500: Personel Talep Formunu doldurarak taleplerini gerekçeleriyle Müsteşarlığa iletir ve gerekli izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül ettirirler. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki atama izinleri, Müsteşarlıktan yılda en çok iki kez talep edilebilir.

(3) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli personel atamalarından ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar Kararın 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

(4) Teşebbüs dışı geçici görevlendirmeler dahil istihdama ilişkin Kararda belirtilen konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim kurulları yetkilidir ve bu konuda yetki devri yapılamaz. Teşebbüs yönetim kurulları bu konu ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararı kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemezler.

İlave atamalar

MADDE 4 – (1) Kararın 5 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında ilave personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK 2’de yer alan Tablo 500: Personel Talep Formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye bildirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Müsteşarlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa gönderilebilir.

(2) Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Kalkınma Bakanlığı Kurullar Sekretaryasına iletilecek talep yazısının bir örneği ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir ve yazı asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan tesis veya işletme birimi hakkında bilgiler.

b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı tarih.

c) İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

Zorunlu istihdam

MADDE 5 – (1) Teşebbüsler Kararın 6 ncı maddesi kapsamında yapılan atamalara ilişkin gerekçesi ile birlikte Müsteşarlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.

Geçici işçiler

MADDE 6 – (1) Teşebbüsler, 1/1/2013 tarihinden itibaren 2013 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, bir önceki yılı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak ve EK 3’te yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Müsteşarlığın veya ÖİB’nin uygun görüşü ile DPB’ye vize ettirir. Geçici İşçi Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz.

(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği DPB’ce ilgili teşebbüse, Sayıştay Başkanlığına, Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ilgili personele ödeme yapılamaz.

(3) Teşebbüsler, hiçbir şekilde ilave geçici işçi talebinde bulunamazlar.

Fazla çalışma

MADDE 7 – (1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.

(2) Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirilir.

(3) Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma izninin Müsteşarlık veya ÖİB tarafından belirlenmesi için teşebbüslerin EK 4’te yer alan Tablo 502: İlave Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle başvurmaları gerekmektedir.

(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni tavana ilişkin olup, teşebbüsler fazla çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Pozisyon iptali

MADDE 8 – (1) Kararın 10 uncu maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2013 tarihine kadar yapılır.

İhale yoluyla hizmet alımı

MADDE 9 – (1) İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar Kamu İhale Kurumuna iletilir. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Müsteşarlık yetkilidir.

(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilirler. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2013-2015 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2013 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Kararın 23 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Müsteşarlıkça bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2014 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2013 yılı için Müsteşarlıkça bildirilen tavanın her yıl için %5’er artırılması yoluyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını Kararın 13 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda Teşebbüs yönetim kurulları %25 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır;

a) 2013 yılı hizmet alımı tavanı Müsteşarlıkça bildirilecek tutardır.

b) 2014 yılı hizmet alımı tavanı = 2013 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05

c) 2015 yılı hizmet alımı tavanı = 2014 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05

ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2013 yılı hizmet alımı tavanı = Müsteşarlıkça bildirilen tavan x 1,25

d) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2014 yılı hizmet alımı tavanı = 2013 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05 x 1,25

e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2015 yılı hizmet alımı tavanı = 2014 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05 x 1,25

İlave hizmet alımları

MADDE 10 – (1) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %25’e kadar artırılması halinde, konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü içinde Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.

(2) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı taleplerine ilişkin başvurularda, EK 5’te yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alım Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:

a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel bilgiler ile ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye girmesi durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı tarih.

c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili tablolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.

e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme süresince oluşacak toplam maliyeti.

f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.

g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama ücretleri.

(3) İlgili Bakanlık, ikinci fıkra kapsamında Teşebbüsçe yapılan başvuruların kendilerine ulaşmasını müteakip Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığından görüş talebinde bulunur. Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının bu kapsamda değerlendirmelerini yapmak için ihtiyaç duyacakları her türlü ilave bilgi, teşebbüs tarafından ivedilikle hazırlanarak adı geçen kurumlara sunulur.

Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi

MADDE 11 – (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin olarak, her bir ihale bazında;

a) Hizmet alımının niteliği (araç kiralama, temizlik ve benzeri) ve gerekçesi,

b) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme süresince oluşacak toplam maliyeti,

c) İhalenin kaç yıllık olduğu ve sözleşmenin geçerli olduğu başlangıç/bitiş tarihleri,

ç) İhale kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama ücretleri,

d) Bu alanda hangi tarihten bu yana hizmet alımı yapıldığı,

e) Hizmet alımına, mevcut ihalenin bitişinden sonra da ihtiyaç duyulup duyulmayacağı, duyulacaksa hizmetin dışarıdan alınmasına hangi tarihe kadar devam edileceği

hakkında detaylı bilgiler içeren yıllık bir rapor hazırlayarak EK 6’da yer alan Tablo 509: Hizmet Alımları Bilgi Formu ile birlikte Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına, DPB’ye, Sayıştay Başkanlığına ve ilgisine göre ÖİB’ye Mart ayı sonuna kadar gönderirler.

Teşebbüsler arası devirler

MADDE 12 – (1) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya varılamaması halinde dağılım Müsteşarlıkça belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Ticari banka kredileri

MADDE 13 – (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının doğması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve maliyet azaltıcı önlemlere başvurur, etkin alacak takibi ve stok yönetimi için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, Program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine başvurabilirler.

(2) Ticari banka kredisi kullanımına ilişkin tüm sorumluluk teşebbüs yönetim kurullarına aittir.

(3) Teşebbüsler yurt içi ticari bankalardan TL veya döviz kredisi kullanırken, söz konusu kredinin kendilerine bildirilen yatırım ve finansman programı ile uyumlu olmasına dikkat ederler.

(4) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde beş iş günü içinde kredi kullanılan bankanın adı, kullanılan kredinin tutarı, vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları ve stok banka kredisi tutarına ilişkin bilgileri ile EK 7’de yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanımı Bilgi Formu teşebbüslerce Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı

MADDE 14 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde Hazineye aktarılması gereken temettü tutarlarını, EK 8’de yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak, 2012 yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip iki hafta içerisinde Müsteşarlığa bildirirler.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından 2012 yılı kâr beklentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen tutarda, bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yaparlar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan dağıtılabilir kâr tutarını Müsteşarlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye hesaplarında yer alan geçmiş yıl kârları hesabında tutarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali İzleme ve Şeffaflık

İzleme

MADDE 15 – (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları malî tablolar ile Müsteşarlıkça hazırlanan diğer malî ve malî olmayan tabloları 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde belirtilen takvime uygun olarak Müsteşarlığa gönderirler.

Kamu işletmelerinin verilerinin izlenmesi

MADDE 16 – (1) Kamu işletmeleri, Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak https://hmsftp.hazine.gov.tr/irj/portal adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları doldurur ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 itibarıyla ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olurlar.

(2) Gönderilen tablolarda yer alan diğer kaleminin yüksek olması veya önceki dönem verilerine göre önemli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni detaylı bir biçimde açıklanır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu işletmesi tarafından tablo veya bilgi Müsteşarlığa iletilmemiş sayılır.

(3) Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu internet adresi üzerinden doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı göndermezler.

(4) Kamu işletmelerinin internet üzerinden gönderdikleri tabloların en az Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde uygun görülmesi gerekmektedir. İnternet üzerinden gönderilen bu tablolar resmi evrak muamelesi görür ve dönemsel olarak Müsteşarlıkça tabloların kamu işletmesi kayıtları ile tutarlı olup olmadığı denetlenebilir.

(5) Sermaye durumlarının takip edilebilmesini ve devlet hesaplarıyla uyumlu olmasının sağlanmasını teminen, sermaye hareketlerinde herhangi bir değişiklik olan kamu işletmeleri, ilgili değişimin muhasebe kayıtlarına aktarılmasını takip eden on beş gün içinde, EK 9’da yer alan Tablo 506: Sermaye Değişim Tablosunu Müsteşarlığa veya ÖİB’ye gönderirler.

(6) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK 10’da yer alan Tablo 507: Atıl Gayrimenkul Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2013 tarihine kadar Müsteşarlık, Kalkınma Bakanlığı ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderir.

Kapasite geliştirme

MADDE 17 – (1) Kamu işletmeleri aylık bazda sağlıklı ve düzenli mali tablolar (bilanço ve gelir tablosu gibi) üretebilmek ve söz konusu tabloları, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde belirtilen takvime uygun olarak Müsteşarlığa iletebilmek için muhasebe altyapısının oluşturulmasına yönelik hazırlıkları 30/6/2013 tarihine kadar tamamlar. Kamu işletmeleri ayrıca mali ve mali olmayan diğer konsolide verilerini sağlıklı ve aylık bazda üretecek bir bilgi işlem altyapısı kurmak zorundadırlar.

(2) Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında geliştirilen Kurumsal Kaynak Planlama projeleri tasarruf tedbirleri dışında değerlendirilir.

Kurumsal verilerin yayımlanması

MADDE 18 – (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 2012 yılı Faaliyet Raporlarını 31/5/2013 tarihine kadar kendi internet sitelerinde yayımlar ve basılı bir örneğini TBMM KİT Komisyonu, ilgili Bakanlık, Müsteşarlık, Kalkınma Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderir. Eğer bu tarihe kadar Sayıştay denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan Raporda bu husus belirtilir. Söz konusu Faaliyet Raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla, 2012 Yılı Sektör Raporunu hazırlar. Bu raporlar, 31/5/2013 tarihine kadar kendi internet sitelerinde yayımlanır ve basılı bir örneği ilgili Bakanlık, Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Söz konusu sektör raporları asgari aşağıdaki konuları içerir:

a) Dünyada sektörün görünümü,

b) Türkiye’de sektörün görünümü,

c) Teşebbüsün sektör içindeki yeri,

ç) Teşebbüsün yerli ve uluslararası rakipleriyle veya benzer faaliyet gösteren kuruluşlarla karşılaştırmaları.

Yurt dışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar

MADDE 19 – (1) Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki mevzuatla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları belirten bir notla birlikte ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre) veya Türkiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2011 ve 2012 yıllarına ait;

a) Bilançolarını,

b) Gelir tablolarını,

c) Nakit Akış tablolarını,

ç) Özsermaye değişim tablolarını,

d) Kâr dağıtım tablolarını

31/5/2013 tarihine kadar Müsteşarlığa iletir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri

MADDE 20 – (1) Teşebbüsler, geliştirdikleri veya geliştirecekleri Ar-Ge ve inovasyon projelerine ilişkin bilgileri bir rapor halinde 31/7/2013 tarihine kadar Müsteşarlık, Kalkınma Bakanlığı ve ilgisine göre ÖİB’ye sunarlar.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 


Eklerini görmek için tıklayınız.

(12.12.2012)

GÜNDEM