GÜNCEL MEVZUAT
ÖNEMLİ-Kamu Gözetimi Kurumu: Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru - MuhasebeTR

ÖNEMLİ-Kamu Gözetimi Kurumu: Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru

ÖNEMLİ-Kamu Gözetimi Kurumu: Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru.

17 Kasım 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28470

 

 

KURUL KARARI

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: B.07.6.KGK.0.01.00-050.01.04 - [01/7]

Toplantı Tarihi: 14/11/2012

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88 inci, Geçici 1 inci ve Geçici 6 ncı maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca;

1) 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacakların ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasına,

2) Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına,

karar verilmiştir.

 

(15.11.2012)

GÜNDEM