GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 3) - MuhasebeTR

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 3)

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 3).

 1 Eylül 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28398

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)
(SERİ NO:2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)

(SERİ NO: 3)

MADDE 1 – 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e), (f), (l) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Gümrük Müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Bakanlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen kişiyi,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,”

“e) Program: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve internet ortamında erişimi elektronik olarak sağlanan "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programı"nı,

f) Rehber: Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü usul ve esasın belirlendiği Genel Müdürlükçe yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği rehberini,”

“l) Yetki Belgesi: Adına düzenlendiği gümrük müşavirinin bu Tebliğ kapsamında tespit ve raporlama işlemlerini yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

m) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini,”

“o) Yetki numarası: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit ve raporlama işlemlerini yaparken kullandığı, bağımsız çalışması durumunda B ile tüzel kişi ortağı olması durumunda ise T ile başlayan numarayı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Adına yetki belgesi düzenlenen gümrük müşavirinin BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) kullanıcı kodlarına bloke konulur. Yetki sahibine merkezi BİLGE programı üzerinde işlem yapabilmesi için profil oluşturulur. Yetki belgesi, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya ortağı veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekili tarafından tutanak karşılığında teslim alınır. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, internet üzerinden kendi erişim kodunu oluşturur.”

“(5) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin adı soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adreslerine ilişkin bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bilgilerin program aracılığıyla güncellenmesi için Genel Müdürlüğe bildirimde bulunur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (c) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetki belgesinin yenilenmesi”

“c) Ortağı olduğu tüzel kişiye ait vergi numarası veya ticaret unvanı bilgilerinde değişiklik olması.”

“(3) Yenilenen yetki belgesi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri veya ortağı veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekili tarafından tutanak karşılığında teslim alınır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetki belgesinin değiştirilebilmesi için 6 ncı maddenin birinci fıkrasında istenilen belgelere ek olarak duruma göre tüzel kişi ortaklığına girdiğini, ortaklıktan ayrıldığını veya ortaklıktan ayrıldığı ve yeni bir ortaklığa girdiğini gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı/noter onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge aslı/noter onaylı örneği ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.

(3) Değiştirilen yetki belgesi ile yeni yetki numarası Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri veya ortağı veya noter onaylı vekâletnameyi haiz vekili tarafından tutanak karşılığında teslim alınır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer alan bentler eklenmiştir.

“g) Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri,

1) ZD1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ve 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 17 nci maddesi gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespitini kapsar.

ğ) Beyannamenin belirli alanlarında yapılacak düzeltmeye ilişkin tespit işlemleri,

1) BD1, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesini kapsar.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“a) AN6, AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, antreponun her açılış kapanışı ile açık bulunduğu sürelerde eşyanın gümrük gözetimi altında bulundurulmasına yönelik gerekli tedbiri alır. Buna ilaveten, gümrük gözetimini zaafiyete uğratacak hususların tespiti halinde durumu her koşulda gümrük idaresine ve gerektiğinde antrepo işleticisine gecikmeksizin bildirir.”

“d) AN7 tespit işleminin dönemsel olarak yaptırılmadığı tespit edilen gümrük antreposunun, bu antrepoyu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğü tarafından, müdür yardımcısı başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir heyet marifetiyle tarama suretiyle sayımı yapılır ve dönemsel olarak stok kayıtlarına uygunluğu tespit edilir.

e) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile geçerli AN6, AN7 ve AN8 tespit sözleşmesi yapılmayan antrepolara; akaryakıt antrepoları, yolcu giriş ve çıkış kapılarındaki gümrüksüz satış mağazaları ve gümrük idarelerince işletilen antrepolar hariç olmak üzere eşya girişine izin verilmez.”

“i) Genel antrepolarda AN8 ve AN9 tespit işlemleri, özel antrepolarda ise AN6 ve AN9 tespit işlemlerinin aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunludur. Bunların dışında kalan tespit işlemleri için yükümlü aynı veya bir başka müşavir ile sözleşme yapabilir. Bu sözleşmenin tespit işlemi bitmeden yükümlü tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde durum derhal gerekçesi ile birlikte ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemi ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir. Başka bir gümrük müşaviri tarafından yapılan tespit işleminin doğruluğu için ilgili gümrük müdürlüğünce gerekli tedbir alınır.”

“j) 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine göre açılmasına izin verilen depolar, diplomatik satış mağazaları, uçakta satış mağazaları ve gemilere eşya satış mağazaları için bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümleri uyarınca yolcu giriş ve çıkış kapılarında açılışına izin verilen mağazalar için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen tespit işlemleri bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde; (6), (7), (8) ve (9) numaralı alt bentlerinde belirtilen tespit işlemleri ise gümrük müdürlüğünce yapılır.”

“(5) Sonradan kontrole tabi ihraç eşyasına ilişkin toplam fatura bedelinin 10.000 TL’yi aşmaması durumunda, SK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de SK1 tespit işlemi yapılabilir.

(6) İthalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalata konu eşya ile gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamı eşyaya ilişkin toplam fatura bedelinin 10.000 TL’yi aşmaması durumunda GC1, GC2 ve GK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de GC1, GC2 ve GK1 tespit işlemi yapılabilir.

(7) ZD1 tespit işlemine ait tespit raporları, Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1), bu Tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanır.

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, görevlerinin ifası ile ilgili olarak, aralarındaki evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımlarının iş ve işlemlerini gerçekleştiremezler.

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olarak çalışmaya başlamadan önce antrepo işleticisi ile ortaklık ilişkisi içinde olanlar, bu ortaklık ilişkisinin bitirilmesinden itibaren iki yıl geçmedikçe aynı antreponun tespit işlemlerini yapamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tespit sözleşmesi, Ek-5’te yer alan örneğe uygun olarak program üzerinden düzenlenir. Sözleşmenin hazırlanmasında rehberde geçen usul ve esaslar ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin tespit işlemleri yeni sözleşme yapılıncaya kadar mevcut yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya vekili tarafından yürütülür. Bu süre otuz günü aşamaz. Yeni sözleşmeye taraf olacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, fiili durumu eski yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile birlikte ortak bir tutanağa bağlamak suretiyle işe başlar. Yeni sözleşme yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespiti halinde gerekçesi ile birlikte derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunur.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 11 inci maddede belirtilen tespit işlemleri için bu Tebliğde ve rehberde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak rapor düzenlenir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanan tespit raporlarına ilişkin genel bilgileri içeren rapor özeti, tespit raporunun ibrazından önce program üzerinden Bakanlığa gönderilir. Gümrüğüne sunulması gereken tespit raporunun en geç ilgili rapor özetinin verildiği tarihi takip eden yedi iş günü içerisinde gönderilmesi esastır. Bilgileri gönderilen her bir tespit raporu özeti (Ek-6) için program tarafından bir referans numarası verilir. Bu referans numarası tespit raporunun kapağında belirtilir.”

“b) AN6-AN8 tespit işlemlerine ilişkin rapor özetleri, program vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün veya takip eden gün gönderilir. AN6-AN8 tespit raporları aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk yedi işgünü içerisinde bir örneği gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne bir örneği yükümlüye sunulur.

c) SK 1 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, kontrol talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip en fazla beş ay içerisinde düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne sunulur. INF4 tespit kodu kapsamındaki işlemlerde bu süre üç aydır.

ç) (c) bendinde belirtilen işlemlerin aynı bentte belirtilen süreler zarfında tamamlanarak gerekli raporun ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilememesi halinde, durum ilgili gümrük müdürlüğünce varsa yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve tespit raporu düzenleten kişinin gerekçeli görüşü ile birlikte derhal AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bildirilir. Anılan Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine duruma göre ya olumsuz yönde yanıt verilir ya da gerekli tespit raporunun düzenletilerek ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı için en fazla bir aya kadar ek süre tanınır. Tespit raporunun verilen ek süre zarfında da ilgili gümrük müdürlüğüne sunulamaması halinde, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine olumsuz yönde yanıt verilerek dosya kapatılır. Bu aşamadan sonra verilen raporlar ve yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.”

“e) Eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığının tespiti işlemi ile ilgili olarak aynı gün yapılan tespitlere ilişkin ay sonunda düzenlenecek raporun bir örneği, tespit işlemi yapıldığı ayı takip eden ayın ilk yedi işgünü içinde beyanname veya beyannamelerin işlem gördüğü gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye sunulur.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İbraz edilen tespit raporu ile ilgili rapor özetinde yer alan bilgiler arasında hata veya uyumsuzluk olması durumunda gerekçesi belirtilmek suretiyle söz konusu rapor ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşavirine hata ve uyumsuzluğun düzeltilmesi amacıyla en fazla iki defa iade edilir. Durumun devamı halinde 21 inci maddenin yedinci fıkrası hükmü çerçevesinde değerlendirme yapılarak cari işlemlerin devamlılığı sağlanır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin beşinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tespit işlemi kapsamında düzenlenen tutanaklar, yapılan yazışmalar, kendisiyle tespit sözleşmesi yapılan gerçek/tüzel kişi tarafından ibraz edilen belgeler ve hazırlanan tespit raporu bahsi geçen tespit dosyasında muhafaza edilir.”

“(9) 11 inci maddedeki tespit işlemlerinin yerine getirilmesinde gerekli bilgi ve belgeleri sunmaktan kaçınan yükümlüler ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından derhal Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firması adına AN6, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinde sayım tutanağını imzalayabilir,”

“(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışacak stajyerlerin ikinci fıkrada belirtilen işlemleri yerine getirebilmesi için en az üç ay staj yapmış veya Bakanlıkça uygun görülen ve Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilen altı haftalık eğitim programını tamamlamış olması gerekir. Söz konusu kişilerin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları süreler, Gümrük Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) a) Dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ya da tespit işlemini yaptıran yükümlüler ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde bulunmamak. Aşağıda bu nevi iş ilişkisinin bulunduğunun kabul edileceği durumlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yer verilmektedir:

1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü ile kira akdi olmaksızın aynı adreste faaliyet göstermesi.

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri veya ortakları ile ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi.

3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit işlemini yaptıran yükümlü veya yükümlünün ortaklarıyla ortaklık ilişkisine girmiş olduğunun belirlenmesi.

4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketinin ortaklarından herhangi birinin tespit işlemini yaptığı kişiler ile ortaklık ya da çalışan statüde ilişki içinde bulunması.

5) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemini yaptıran yükümlü arasında tespit işlemleri dışında karşılıklı hizmet faturası alışverişi yapılması veya iade fatura tanzim edilmesi, tespit işlemleri ile ilgisi bulunmayan karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması.

6) Tespit sözleşmesi gereği tespit yaptıran tarafından karşılanması gereken büro, ısınma, iletişim, elektrik gibi tespitle ilgili giderler için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından ödeme yapılması.

7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit işlemini yaptığı yükümlülere tespit işlemleri veya danışmanlık hizmeti dışında herhangi bir hizmet verilmesi, belge temin, takip ve kapatma gibi işlemler yapılması.

8) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşavirine hizmet verilmesi, bu kişiler arasında hizmet faturası alışverişi yapılması, karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması.

b) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından, tespit işlemini yaptıran yükümlülere verilen danışmanlık hizmeti (a) bendi kapsamında değerlendirilmez. Halka açık şirketlerdeki ortaklıklarda (a) bendinin (2), (3), (4) alt bentlerinin uygulanabilmesi için söz konusu kişilerin şirketin yönetim veya denetim kurulunda görev alması ve/veya en az % 10 hisseye sahip olması gerekir.”

“(12) Antrepolarda bir gün içerisinde sonlandırılan TIR karnesinin Volet-2 yapraklarının asılları ve eklerinin 31/12/2010 tarihli ve 27802 5 inci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin ekinde yer alan bordroya tescil numarasına göre kaydederek en geç yedi gün içerisinde antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine göndermek.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) 21 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket edilmesi halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır. Bu tür gereksiz iş yüküne neden olacak sistemsel ve şekilsel hataların, bir aylık dönem içerisinde üçten fazla olması halinde Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır.

(3) Altı aylık dönem içerisinde aynı tespit koduna ilişkin olarak 21 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranılması halinde bu durumun YGM sisteminin ve gümrük idarelerinin işlemlerinin sağlıklı işleyişine zarar verecek sıklıkta olduğunun ilgili idare amiri tarafından tutanağa bağlanması ile aynı maddenin onbirinci fıkrasına aykırı davranılması hallerinde, ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşavirine altı ay süre ile aynı tespit kodundan sözleşme yapmama cezası verilir.”

“(4) 13 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırı davranılması halinde, bu aykırılık düzeltilinceye kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sistem üzerinde işlem yapması engellenir. Bu fıkra hükmünün yerine getirilmesi, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında ayrıca Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılmasına engel teşkil etmez.

(5) 21 inci maddenin onikinci fıkrasına uyulmaması halinde, her bir bordro için Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(6) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan kişiler tarafından yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma, sevk işlemleri ile teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemlerinin gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yürürlükten kaldırılan hükümler”

“(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)’nin 36 ncı maddesi ve 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 13 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırılık teşkil eden sözleşmeleri bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, mezkûr fıkraların yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde söz konusu sözleşmeleri iptal etmeleri gerekir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Ek-4’e uygun olarak düzenlenmiş bulunan yetki belgeleri, geçerliliğini korumaya devam eder. Ancak talep edilmesi halinde yetki belgeleri yenilenebilir.

(3) Vekâlet bildirgelerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen Ek-3’e uygun olarak yenileyenlerin, taahhütnamelerini de bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen Ek-2’ye uygun hale getirmeleri gerekir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 2, 3, 4, ve 6 numaralı ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

“EK - 2
TAHHÜTNAME
……/……/….... tarihli ……….. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ kapsamında faaliyet göstermek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından yetkilendirildiğim takdirde, dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmeyeceğimi ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmadığımı/olmayacağımı; anılan Tebliğ kapsamında tespit işlemlerini yapacağım gerçek ve tüzel kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve/veya çalışan statüsünde ilişkide bulunmayacağımı; tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmadığının saptanması halinde tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumu; tespit işlemlerinin yapılması sürecinde elde olunan ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgelerin üçüncü kişilere verilmemesi ve yayınlanmaması konusunda her türlü önlemi alacağımı; vekalet beyannamesi ile yetki verdiğim vekilim tarafından gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu olduğumu beyan ve taahhüt ederim.

 

Taahhüt Eden

Adı-Soyadı

Tarih/ İmza

 

TAAHHÜT EDENİN                       

Adı ve Soyadı       :             

T.C. Kimlik No     :             

Faaliyet Adresi      :             

 

İkametgah Adresi  :

EK - 3

 

 

VEKALET BİLDİRGESİ

 

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak mesleki faaliyetimi yerine getiremeyeceğim ölüm, yetki belgesi iptali, meslekten çıkarılma ve benzeri durumlarda ya da izin, hastalık ve benzeri durumlar nedeniyle mesleki faaliyetime ara vermem gerektiğinde tespit işlemlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşmamak üzere vekaleten Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ……………………………………………. adıma tespit işlemleri ile AN9 tespit sözleşmelerini yapmaya yetkilidir.

 

 

Tarih

Ad-Soyad

İmza

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri …………………………….’nin mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği ölüm, yetki belgesi iptali, meslekten çıkarılma ve benzeri durumlarda ya da izin, hastalık ve benzeri durumlar nedeniyle mesleki faaliyetine ara vermesi gerektiğinde tespit işlemlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşmamak üzere adı geçen kişiye ait tespit işlemleri ile AN9 tespit sözleşmelerini vekaleten yapmayı taahhüt ederim.

 

Tarih

Ad-Soyad

İmza

 

EK 4- Yetki Belgesi

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Seri

 

YETKİ BELGESİ

Belge Düzenlenme Tarihi      :

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN              

Adı Soyadı            :

TC Kimlik No       :

 Yetki No              :

 

TÜZEL KİŞİNİN

Ticaret Unvanı       :

Vergi No               :

 

Yukarıda bilgileri yer alan Gümrük Müşaviri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 574 üncü maddesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek tespit işlemlerini yapmaya yetkilidir.

 

Bakan a. ”

 

EK 6- Tespit Raporu Özeti

GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT RAPORU ÖZETİ

RAPORA İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

SAYISI

:

TARİHİ

:

DÜZENLENDİĞİ YER

:

SAYFA SAYISI

:

EKLER

:

REFERANS NUMARASI

:

 

 

TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN

 

 

ADI SOYADI

:

VERGİ NO

:

YETKİ NUMARASI

:

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN ORTAĞI OLDUĞU TÜZEL KİŞİNİN

 

 

TİCARET UNVANI

:

VERGİ NUMARASI

:

 

 

TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRAN KİŞİNİN

 

 

ADI SOYADI /TİCARET UNVANI

:

VERGİ NO / TC KİMLİK NO

:

BAĞLI OLDUĞU TİCARET/SANAYİ ODASI

 

:

 

 

DAYANAK TESPİT SÖZLEŞMESİNİN

 

 

SAYISI

:

TARİHİ

:

KONUSU

:

 

 

DİĞER BİLGİLER:

 

 

SONUÇ:

….. kodlu tespit işlemine ilişkin olarak hazırlanan, aslı ve ilgili tüm belge ve bilgiler..../..../....../..../..../….. sayılı tespit dosyasında muhafaza edilen ...../....../...../..... sayılı Tespit Raporu’nda aşağıda özetlenen sonuca/sonuçlara ulaşılmıştır:

 

(01.09.2012)

GÜNDEM