GÜNCEL MEVZUAT
Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (BKK 2012/3474) - MuhasebeTR

Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (BKK 2012/3474)

Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (BKK 2012/3474).

 7 Ağustos 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28377

Karar Sayısı : 2012/3474
Ekli “Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Adalet Bakanlığının 8/5/2012 tarihli ve 3676 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

TEBLİGAT TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1 – 20/8/1959 tarih ve 4/12059 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tebligat Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(07.08.2012)

GÜNDEM