GÜNCEL MEVZUAT
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru - MuhasebeTR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26472

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezinden (TESMER) :

 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün  25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; ANKARA, İSTANBUL, İZMİR illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

 

Stajını tamamlayan  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Aday Meslek Mensupları (stajyer),  Serbest Muhasebeci ruhsatlı olanlar, Yasanın 6/b maddesine göre,  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  Sınavlarına başvuran adayların tamamı   7-8 Temmuz 2007 tarihlerinde  katılacaklardır.

 

2007/2.Dönem,  SINAV TARİHİ                      : 7-8  TEMMUZ 2007

*Dosya Başvuruları için Son Başvuru Tarihi     : 3 Nisan 2007

Dilekçe başvuruları için Son Başvuru Tarihi      : 15 Haziran 2007

 

Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav harcını yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

 

a- Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler Dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’ nca onaylanmış  Yabancı Öğretim Kurumları’ndan lisans düzeyinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak,

 

b- Staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak (Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kanunun 2/A maddesinde yazılı işleri işyerine bağlı olmaksızın veya kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu olarak çalışmış olanların bu çalışma süreleri ile kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri verenlerin bu hizmetlerde geçen süreleri staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında çalışmış süre olarak kabul edilir),

 

c- Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.

i

SINAV KONULARI

i

16 Ocak 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar. ö

 

1- Finansal Muhasebe,

2- Finansal Tablolar ve Analizi,

3- Maliyet Muhasebesi,

4- Muhasebe Denetimi,

5- Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

6- Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari  Yargılama Hukuku),

7- Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Söz konusu şartları taşıyan adayların;

1- Sınav dosyası,

2- Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli sicil belgesi,

3- Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C.Kimlik Numarası aranacaktır.

4- İkametgâh İlmuhaberi,

5- Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği ( Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

6- 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

7- Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup olmadığına ilişkin belge, Faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da Oda Sicil Belgesi, ruhsat fotokopisi,

8- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğunun TESMER Merkezi tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.

9- Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 55,00 YTL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 385,00 YTL’nin “Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi     487 255  veya Oyakbank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591  masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

 

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

 

Sınav Yönetmeliği’nin 21.maddesinde “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

 

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya bu sınavlarda başarılı olamayanlar 5 Mayıs 2000 tarih ve 24040  sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliğine göre 2 yıl sınavlara alınmazlar. 2 yılın sonunda yeni sınav dosyası açtırmak suretiyle bütün derslerden yeniden sınavlara alınırlar.

 

Daha önce açılan SMMM sınavına katılıp da başarılı olamayan Sınav hakları devam etmekte olan adaylar başvuru için, sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://sinav.tesmer.org.tr veya http://www.tesmer.org.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır.

 

Başvuru işlemi T.C kimlik numarasıyla yapılacağı için adayların T.C kimlik numaraları mutlaka sistemimizde kayıtlı olması gerekmektedir. Aday daha önce sınava katıldığı halde T.C kimlik numarası sistemimizde kayıtlı değilse;  nüfus cüzdanı fotokopisini Merkezimize fakslaması halinde gerekli düzeltme yapıldıktan sonra başvurusunu yapabilecektir.

 

Aday  sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır.  Bu nedenle adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol ederek  onaylamaları daha doğru olacaktır Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

 

1- Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan sınavına katılma isteğinde bulunacakların önceki bölümde belirtilen başvuru formunun ön ve arka yüzlerini düzenli doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir aday meslek mensupları (stajyer),Yasanın 6/b maddesi gereği yapılan başvurular,  Meslek Mensubu Serbest Muhasebeciler Sınav başvuruları belirtilen tarihlerde çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

 

2- Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3- Sınava katılması uygun görülenlere sınav giriş yerlerini belirtir yazı ile bilgi verilecektir.

4- Sınav giriş belgeleri sınav salonunda dağıtılacaktır.

5- Meslek mensubu adaylarından sınav sırasında sınav giriş belgesi ile fotoğraflı bir kimlik belgesini gösteremeyenler sınava alınmazlar.

6- Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmazlar.

7- Sınavına Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8- Başvuru formları Odalardan veya Odalar Birliğinden sağlanabilir.

 

İlan Olunur.

(24.03.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM