GÜNCEL MEVZUAT
Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.

 29 Mayıs 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28307

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler ile aynı Kanunun” ifadesi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin “2- Devir tarihinden sonra yeniden çalışmaya başlayanların tescili” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “3- Durum değişikliği hallerinde yapılacak işlemler” bölümü çerçeve başlığı ile birlikte madde metninden çıkarılmıştır.

“Devralınan kamu idarelerinde 15/1/2010 tarihinden sonra yeniden göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık aktivasyon işlemleri elektronik ortamda yapılanlar hariç sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin “3- Bakmakla yükümlü olunan kişiler” başlıklı bölümünün “c) Sigortalının kız çocuğu” alt başlıklı bölümüne ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğin;

a) 3 üncü maddesi 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere,

b) Diğer maddeleri,

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

(29.05.2012)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM