GÜNCEL MEVZUAT
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1) - MuhasebeTR

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

22 Mart 2012 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28241

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
 

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ

YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/1)


MADDE 1 – Bu Tebliğ, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/3/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM),” ibaresi “Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,”; “Birlik: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini,” ibaresi “Birlik: İhracatçı Birliklerini,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihten sonra;

a) Birliklerin, iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama (görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık giderleri vb.) projelerine ilişkin harcamaları, %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 250.000 ABD Doları,

b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerinin, ilgili oldukları üretim alanında yer alan ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

desteklenir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında desteklenen ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 500.000 ABD Doları desteklenir.

(3) Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, Birlik başına 250.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

(4) Her Birliğin aynı anda 1 (bir) projesi desteklenebilir. Projesi sona eren Birlikler yeni bir projeyle başvuru yapabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 10 uncu maddede düzenlenen desteklerden, kuruluş ve şirketler, 13 ve 14 üncü maddeler çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren dört yıl,”

“(2) Birlikler, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen desteklerden, proje bazında yararlandırılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kuruluş ve şirket ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğde yer alan; “Müsteşarlık”, “Dış Ticaret Müsteşarlığı”, “Müsteşarlığa” ve “Müsteşarlıkça” ibareleri; sırasıyla “Bakanlık”, “Ekonomi Bakanlığı”, “Bakanlığa” ve “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

(22.03.2012)

GÜNDEM