GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/52 - MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/52

                                                                              T.C.
                                                                   MALİYE BAKANLIĞI
                                                                Gelir İdaresi Başkanlığı


Sayı : B.07.1.GİB.0.06.28.010.07.03-4
Konu :
                                                        VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/52 

Konusu   :Suriye'de meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında
Tarihi       : 08.03.2012
Sayısı      : VUK-52/2012-2/Mücbir sebep-1
İlgili olduğu maddeler    : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 13, 15

1. Giriş

Suriye'de meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin bu keyfiyeti tevsik etmeleri şartıyla Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar işbu sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

2. Suriye'de meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması

Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde mücbir sebep hâlleri örnek verilmek suretiyle sayıldıktan sonra maddenin sonunda "gibi hâllerdir" hükmüne yer verilerek, benzeri durumların da bu kapsamda değerlendirilebilmesine imkân sağlanmış; 15 inci maddesinde 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği, bu takdirde tarh zamanaşımının işlemeyen süreler kadar uzayacağı bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesinin lazım olduğu, Maliye Bakanlığının mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle, bölge, il, ilçe, mahâl veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen kanun hükümlerine istinaden, Suriye'de meydana gelen olayların mücbir sebep olarak değerlendirilmesi ve bu olaylardan etkilenen mükelleflerin durumunun Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hâli olarak kabul edilmesi mümkündür.

Buna göre, bahsi geçen olaylardan etkilenen mükelleflerin durumlarını ispat veya tevsik eden bilgi ve vesikalarla etkilendikleri süreyi de belirtmek suretiyle gelir/kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Mükelleflerin müracaatlarının tetkik edilmesi neticesinde, olaylardan vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede etkilendiklerinin anlaşılması hâlinde, durumları mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinden faydalandırılacaktır.

Duyurulur.
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

 

(08.03.2012)

GÜNDEM