GÜNCEL MEVZUAT
Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ (Sıra No: 43) - MuhasebeTR

Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ (Sıra No: 43)

09 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26457

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

 

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI YORUMLARI

 HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NO: 43

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye Muhasebe Standartları Yorumlarının yürürlüğe konulmasıdır.

(2) Adı geçen Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) “TMS Yorum 10 – Devlet Yardımları – İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar” (Ek/1), “TMS Yorum 12 – Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler” (Ek/2), “TMS Yorum 13 – Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler – Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları” (Ek/3), “TMS Yorum 15 – Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler” (Ek/4), “TMS Yorum 21 – Gelir Vergileri – Yeniden Değerlenmiş Amortismana Tabi Olmayan Varlıkların Geri Kazanılması” (Ek/5), “TMS Yorum 25 – Gelir Vergileri – Bir İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki Değişiklikler” (Ek/6), “TMS Yorum 27 – Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi” (Ek/7), “TMS Yorum 29 – Açıklama – İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları” (Ek/8), “TMS Yorum 31 – Hasılat – Reklam Hizmetlerini İçeren Takas İşlemleri” (Ek/9), “TMS Yorum 32 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetleri” (Ek/10) Türkiye Muhasebe Standartları Yorumlarının kapsamı ekli TMS Yorumları metinlerinde yer almaktadır.

 

                Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 28/07/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1 inci maddesi ile 24/02/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

(a) TMS    : Türkiye Muhasebe Standartlarını,

(b) TFRS   : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

(c) Yorum : Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul onayı ile kamuoyuna duyurulan metni,

ifade eder.

 

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ, 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız

EK 1-TMS YORUM 10

EK 2-TMS YORUM 12

EK 3-TMS YORUM 13

EK 4-TMS YORUM 15

EK 5-TMS YORUM 21

EK 6-TMS YORUM 25

EK 7-TMS YORUM 27

EK 8-TMS YORUM 29

EK 9-TMS YORUM 31

EK 10-TMS YORUM 32

 

 

(09.03.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM