GÜNCEL MEVZUAT
Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9 Ocak 2012 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28168
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİM VE DAĞITIM

ŞİRKETLERİNİN LİSANSLARI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİNİN

İNCELENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 12/10/2011  tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

“a) Yurtiçinde veya yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak hisselerinin yarısından fazla kısmı borsada işlem gören şirketlerin inceleme, denetim, gözetim, kontrol ve benzeri faaliyetlerde bulunabileceklerini ve asgari 400.000 TL sermayeye sahip olduklarını gösteren ana sözleşmenin yayımlanmış olduğu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile yukarıda sayılanlar dışında kalan şirketlerin faaliyet sahasıyla ilgili “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) elektrik üretim veya dağıtım lisansı almış olan şirketlerin lisansları kapsamındaki faaliyetlerinin, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve elektrik piyasası ile ilgili mevzuat kapsamında EPDK adına incelemek ve denetlemek” ifadesinin yer aldığı ve asgari 400.000 TL olmak üzere şirketin sermayesinin ve varsa nama yazılı hisselerinin yarısından fazla kısmının denetim elemanı niteliğinde olan ortak/ortaklara ait olduğunu gösteren son ortaklık yapısı ile paylarını gösterir şekilde ana sözleşmenin yayınlanmış olduğu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,”

“(10) Denetim şirketi olmak üzere Kuruma yeterlilik almak için başvuran şirketlerin anonim şirket olmaları halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki hisselerinin tamamının nama yazılı olması şarttır.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“(l) Geçmişte görev yaptığı sermaye grubunun doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu şirketlerin denetiminde, ayrılış tarihinden itibaren iki yıl süreyle görev almamak.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Kurum ile “Denetim Hizmeti Alım Sözleşmesi” imzalayan denetim şirketi sözleşme süresince elektrik enerjisi sektöründe münhasıran inceleme, denetim, gözetim ve kontrol faaliyetlerinde bulunabilecektir.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Denetim şirketi, denetim elemanlarının ilgili mevzuatı sürekli olarak takip etmelerini ve bilgilerini güncelleştirmelerini sağlar. Kurum tarafından gerek görülmesi halinde denetim elemanlarının ilgili mevzuata ilişkin eğitim almaları hususunu denetim şirketine bildirir. Denetim şirketi, denetim elemanlarına Kurum tarafından bildirilen eğitimin verilmesinden sorumludur.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kuruma sunulan raporlar otuz işgünü içerisinde incelenir, eksiklikler ve/veya düzeltilmesi gereken hususlar var ise denetim şirketine bildirilir. Denetim şirketi on işgünü içerisinde Kurum tarafından bildirilen eksiklikleri giderip gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra raporu tekrar Kuruma sunar. Kuruma sunulan raporlar on beş iş günü içerisinde incelenerek uygun görülmesine müteakip denetlenen şirkete denetim hizmeti bedelini on iş günü içerisinde denetim şirketinin banka hesabına yatırması hususu bildirilir.”

MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2011

28082

 

 

 

(09.01.2012)

GÜNDEM