GÜNCEL MEVZUAT
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/1) - MuhasebeTR

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/1)

26 Aralık 2011 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28154
 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2012 YILINDA UYGULANACAK

OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2011/1)

MADDE 1 – (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2011 yılı için yeniden değerleme oranı olan %10.26 (on virgül yirmialtı) artış esas alınarak, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

 

4077 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla

Değişik 25 inci Maddesinin;

1/1/2011-31/12/2011

TL

1/1/2012-31/12/2012

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı:

122

134

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı:

245

270

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:

616

679

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları:

1.232

1.358

12.327

13.591

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları:

2.465

2.717

492

542

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı:

6.163

6.795

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları:

12.327

13.591

246.555

271.851

246.555

271.851

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları:

7.395

8.153

73.966

81.554

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı:

98.621

108.739

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

(26.12.2011)

GÜNDEM