GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 14) - MuhasebeTR

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 14)

5 Kasım 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28106
 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 14)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi’nin 43, 44, 45 ve 46 ncı Dönem Toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN Ürünleri Listesini (98, 99 ve 100 No’lu liste) kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi birinci fıkrasının (c) bendi ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 nci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

(a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

(b) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

(c) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

(d) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kurallarını,

(e) International Non-Proprietary Name (INN): "Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsim"i,

ifade eder.

Genel Açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararları’na uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 43. DÖNEM KARARLARI

 

NO.

 

ÜRÜN TANIMI

 

SINIFLANDIRMA

DİKKATE ALINAN AS KODLARI

 

SINIFLANDIRMA GEREKÇESİ

1

Soya protein izolat (75.05 %), peynir altı suyu proteini %80’lik konsantresi (24,5 %), vanilya aroması (0.25 %) ve silikon dioksit (0.20 %) içeren toz halde, net  240 gr lık paketlerde satışa sunulan müstahzar. Kuru madde ağırlığı itibariyle, ürünün toplam protein içeriği %85.9’dur (± 1.0 %).  Ürün diğer yiyecek ya da içeceklerle birlikte tüketilmek üzere üretilmiştir (5 gram, günde 1-4 defa). Ürün vanilya kokusu ve tadı özelliğine sahiptir.

2106.10

2106.10 ve

2106.90 

1 ve 6 No.lu Genel Yorum Kuralları

2

Belirli INN ürünleri

[Bu belgenin sonundaki 98 no’lu INN listesine bakınız.]

28, 29,30 ve  35. Fasıllar

 

 

 

3

Belirli INN ürünleri

[Bu belgenin sonundaki 99 no’lu INN listesine bakınız.]

29 ve 30. Fasıllar

 

 

 

4

Velimogene aliplasmid.

2934.99 Alt pozisyonu

 

 

5

Eldecalcitol

2936.29

 

 

6

Delimotecan. 

2939.99

 

 

7

Tanespimycin.

2941.90

 

 

8

Peginterferon alfa-2a. 

3002.10

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

9

Peginterferon alfa-2b.

3002.10

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

10

Linaclotide. 

3002.90

 

 

11

Cilt bakımında ve kozmetik müstahzarlarında kullanılan, yaklaşık olarak 0.15 ila 1 mm çapında, katı balmumu formunda, hidrojene edilmiş tekstürize jojoba (Simmondsia chinensis) tohumu yağından ovalama zerrecikleri

3404.90

15.18 ve 34.04

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

12

Katı halde hesaplanan ağırlığı itibariyle % 86 süt proteini (% 80 kazein ve  % 20 serum proteini), kül (% 7.4), su (% 5.1), laktoz kalıntısı (% 1) ve  yağ (% 0.5) içeren ve süt proteininden doğrudan zar ayrılması ile elde edilen süt proteini izolesi

3504.00 

 

04.04 ve 35.04  

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

13

20 litrelik kaplarda sunulan, suda çözünen, pH 4.5 olan, bitki ya da hayvan kökenli L-amino asitlerden (prolin, glisin, alanin ve arginin ) ve çinkodan (serbest amino asitler: %5  suda çözünür çinko: % 4.5) oluşan koyu kahverengi sıvı.

 Bu ürün, amino asitlerin ve çinkonun gerilim sırasındaki ortak uygulamasını belirten doğal kökenlerin biomolekülleriyle formüle edilmiştir ve bitkilerdeki  mikro beslenme boşluğunu engellemek ve düzeltmek için,  tarımsal alanda kullanılır.

3824.90

 

3105 ve 38.24

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

14

Azoximer bromür.

3911.90

 

 

15

Plastikten (polietilen ya da polipropilen) üretilmiş, farklı uzunluk, çap, renkte ve 5 ila 15 ml arasında değişen kapasiteye sahip;  bir ucu kapak kullanılarak kapanmayı sağlayacak şekilde, vida tipi kapanma için açık olan tüp biçiminde eşya. Eşyanın diğer ucu da açılmıştır ve ürün doldurulduktan sonra ısı birleşimi (termofüzyon) yoluyla kapatılmaktadır.

3923.90 

 

39.23 ve 39.26

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

16

Aşağıdaki iki bileşenden oluşan dereceli pipet (ilaç damlalığı):

(i) düşük yoğunlukta polimerden (polietilen) mamul, dereceli, tüp şeklinde damlalık ve

(ii) Sıvı ilaçları doz olarak elde etmeye yarayan, vulkanize edilmiş kauçuk emzik ( başlık olarak da adlandırılır)

 

4014.90

39.26 ve 40.14

1, 3 (c)  ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

17

Otomobiller için üretilmiş, sert kauçuktan ziyade vulkanize edilmiş kauçuktan mamul, değişik yüksekliklerde (azami 8 mm), değişik çaplarda (15-55 mm) ve çinko oksit, sülfür ve antioksidanlar gibi güçlendirici faktörlerle katkılanmış (dolgulanmış) kauçuk fren aksamları.

Bu katkı maddeleri, ürünü 120 °C deki glikolik sıvı frene karşı dirençli kılar ve -40 °C de fren olmadan katlanmasını sağlarlar. Görevleri, frenleme esnasında lastik frenleme sisteminde oluşabilecek sıvı kaçaklarını önlemektir.

4016.93

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 44. DÖNEM KARARLARI

NO.

 

ÜRÜN TANIMI

 

SINIFLANDIRMA

DİKKATE ALINAN AS KODLARI

SINIFLANDIRMA GEREKÇESİ

 

 

 

 

 

1

Belirli INN ürünleri

(100 no’lu INN listesine bakınız.)

29. ve 30. fasıllar

 

 

2

Birbirine yapıştırılmış iki kat şeffaf polyester filmden oluşan ürün. Alt tabakanın bir yüzü kendinden yapışkanlıdır ve bir kağıt parçasıyla desteklenmiştir.

Ürün, 25 kereye kadar koklama duyusuna hitap eden denemeler oluşturma amaçlı olarak, temel uçucu yağların ayrılıp tekrar kapatılabilen iki filmin arasına yerleştirildiği patentli bir teknolojiyle imal edilir.

Bu uçucu yağlar parfüm değildir ve asıl reklam konusu olan parfüm kokusunu taklit etme amaçlı kullanılır. Ürünün şekli, müşterinin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Tanıtım yazısı, kullanımı ile alakalı bir işaretle (Eau de Toilette, uyarıcı vücut losyonu,deodorant) birlikte ürün üzerine bastırılabilir. Söz konusu ürün, bir dergi sayfasına dahil edilebilir veya bir reklamın parçası olabilir.

 

3307.90

33.03, 33.07 ve 49.11

VI. Bölüm 2 No’lu notu ve 33. Fasıl 4 No’lu notu ile 1 ve 6 No’lu Genel Yorum Kuralları

3

Analog veya dijital video, ses veya kaynak bilgiden (Kablolu Televizyon Yayıncılığı gibi) gelen veri sinyallerini, Hareketli Görüntü Uzmanları Birliği tarafından geliştirilen hareketli görüntülerin jenerik kodları ve ilişkili ses bilgileri için ikinci uluslararası standart olan MPEG2 ile uyumlu sıkıştırma ve kodlama tekniklerini kullanarak, dijital sinyallere çeviren Dijital Kodlayıcı

8517.62

85.17 ve 85.25

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

4

Birçok girdi MPEG-2 (Hareketli Görüntü Uzmanları Birliği tarafından geliştirilen hareketli görüntülerin jenerik kodları ve ilişkili ses bilgileri için ikinci uluslararası standart) iletişim akışı sinyallerini iletimde etkinliği artırmak için çoğullama metodları kullanarak tek bir iletişim akışında birleştiren Dijital çoklayıcılar.  Cihaz, 24’e kadar MPEG-2 iletişim akışı sinyallerini alabilir ve birleştirebilir ve bu iletişim akışı sinyallerini DVB-ASI (Dijital Video Yayınlama – Asenkron Seri İletişim Arabirimi) standartlarıyla uyumlu MPEG-2 iletişim akışı sinyaline dönüştürebilir. Birden fazla görüntü, ses (çoklu kanal dahil) ve veri sinyalini aynı çoğullanmış çıktı sinyalinde birleştirebilir.

8517.62

85.17 ve 85.25

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

5

16’ya kadar DVB-ASI (Sayısal Video Yayınlama – Asenkron Seri İletişim Arabirimi) girdi sinyalini standartlarıyla uyumlu bir iletişim akışı çıktı sinyalinde birleştiren, gelen iletişim akışının bit hızlarını yeniden şekillendiren ve yerel yayıncılığın veri akışına girişini sağlayan yeniden çoklayıcı. Cihaz, CBR (Sabit Bit Oranı) akışlarını VBR (Değişken-Bit Oranı) sinyallerine çevirebilir ve dinamik bant genişliği ataması için gerçek zamanlı istatistiksel çoğullama gerçekleştirir. Sistem operatörü, gelen iletişim akışlarından istenilen programı seçebilir, bir veya daha fazla istenmeyen programı atabilir ve dinamik olarak program hatlarını değiştirebilir.

8517.62

85.17 ve 85.25

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

6

MPEG-2 (Hareketli Görüntü Uzmanları Birliği tarafından geliştirilen hareketli görüntülerin jenerik kodları ve ilişkili ses bilgileri için ikinci uluslararası standart) iletişim akışı sinyallerini standart kablosuz iletişim sinyaline (Dördün Faz Kaydırmalı   Anahtarlama (QPSK), 8 Faz Kaydırmalı Anahtarlama (8 PSK) veya 160 Dördün Genlik Anahtarlama (160 QAM)) çeviren Modülatör. Cihaz, 100 Hz’lik basamaklarla 50’den 90’a, 100’den 180’e veya 950’den 1750 MHz’e kadar frekans tetiklemeli IF (ara frekans) çıktısı sunar. Saniyede 1’den 238 Megabite kadar olan değişken veri hızları saniyede 1 bitlik basamaklarla kurulabilir.

8517.62

85.17 ve 85.25

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

7

MPEG-2 (Hareketli Görüntü Uzmanları Birliği tarafından geliştirilen hareketli görüntülerin jenerik kodları ve ilişkili ses bilgileri için ikinci uluslararası standart) iletişim akışı sinyallerini standart kablosuz iletişim sinyaline (Dördün Faz Kaydırmalı   Anahtarlama (QPSK), İkili Faz Kaydırmalı Anahtarlama (BPSK) çeviren (ayarlayan) modülatör. Cihaz, 100 Hz’lik basamaklarla 50’den 90’a veya 100’den 180’e kadar IF (ara frekans) çıktısı sunar. Saniyede 1’den 78.75 Megabite kadar olan değişken veri hızları saniyede 1 bitlik basamaklarla kurulabilir. Cihaz, ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standardı), DVB (Dijital Video Yayınlama) ve MPEG-2 standartlarıyla uyumludur.

8517.62

85.17 ve 85.25

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

MPEG-2 (Hareketli Görüntü Uzmanları Birliği tarafından geliştirilen hareketli görüntülerin jenerik kodları ve ilişkili ses bilgileri için ikinci uluslararası standart) iletişim akışı sinyallerini Dik Frekans Bölüşümlü Çoğullama Sistemi (OFDM) kullanarak standart sayısal karasal yayın sinyallerine çeviren modülatör.

8517.62

85.17 ve 85.25

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

 

 

 

9

UHF radyo frekansı bandında yayınlayan iki kablosuz mikrofon, bu iki mikrofonun bağımsız olarak her birinin çıktı seviyesini kontrol etmek için ayrı kontrol seviyeleri içeren UHF çift kanal kablosuz mikrofon alıcı ile paketlenmiş Kablosuz mikrofon seti. Paket, alıcıyı diğer ses ve görüntü ekipmanına (amplifikatör gibi) bağlayan bir ses kablosu içerir. Aksamlar yolculuk sırasında her bir aksamı korumak için ayrı bölmelerden oluşmuş yeniden kullanabilen bir muhafazanın içerisindedir.

8518.10

 

XVI.Bölüm 4 No’lu notu ile 1 ve 6 No’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

 

 

 

10

Silindir hacmi 11,051 cm3 6 silindir sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel) Damperli Kamyon (uzunluğu 7,775 mm, genişliği 2,555 mm, yüksekliği 3,060 mm).  33,5 ton ağırlığında, azami 97 km/h hızında ve 8 m dönüş yarıçapındadır.  Altı ileri vitesi, bir geri vitesi vardır.  Taşıt, yatay yük yatağı kamyon gövdesiyle donatılmış, inşaat alanlarında kazılmış veya diğer malzemeleri dökmek ve nakletmek için tasarlanmıştır.

8704.23

8704.10 ve 8704.23

1 ve 6 No’lu Genel Yorum Kuralları

11

Ön döner tekerlekleri, kabzası ve frenleri ile dört lastik tekerleğinde boru şeklinde alüminyum çerçeve bulunan yürümekte zorluk çeken kişilere yardım eden “yürüteç”, olarak bilinen yürümeye yardımcı cihaz. Yüksekliği ayarlanabilir ve kabzaların arasında oturacak bir yere, eşya koyma amaçlı bir tel sepete sahiptir. Oturulacak kısım, cihazı kullanan kişinin gerektiğinde kısa dinlenme molaları almasını sağlar. Yürüteci iterek kişinin ileriye hareket etmesine izin verir, böylece destek sağlar. Portatif tasarımı sayesinde ürün, taşınırken katlanabilir.

9021.10

76.16, 87.16 ve 90.21

90. Fasıl 6 No’lu notu ile 1 ve 6 No’lu Genel Yorum Kuralları

12

İki temel parçadan oluşan dış yüzeyi tekstilden ve iç yüzeyi birçok koruyucu plastik  malzemeden oluşan buz hokeyi idmanında giyilmek için özellikle spor aktivitesi sırasında kazalara karşı vücudu korumak için tasarlanmış, koruyucu spor ekipmanı (tamponlardan ve muhafazalardan yapılmış buz hokeyi pantolonları)

9506.99

Bölüm 11 ve 95.06.

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 45. DÖNEM KARARLARI

NO.

 

ÜRÜN TANIMI

 

SINIFLANDIRMA

DİKKATE ALINAN AS KODLARI

SINIFLANDIRMA GEREKÇESİ

 

 

 

 

 

1

Demineralize edilmiş peynir altı suyu tozu, kaymağı alınmış süt, sebze yağı karışımı, laktoz, galaktooligosakkarit şurubu, peynir altı suyu proteini konsantresi, balık yağı, vitaminler, mineraller ve gıda katkı maddelerini içeren, toz şeklinde  “Devam formülü”. 700 gr.lık paketlerde satışa sunulur. Ürün,  suyla karıştırıldıktan sonra, 6 aydan itibaren yeni doğanlar ve küçük çocuklar tarafından tüketilmek üzere üretilmiştir.

1901.10

1901.10 ve

1901.90

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

2

Kaymağı alınmış süt,  maltodekstrin, süt yağı, galakto-oligosakkarit tozu, sukroz, demineralize edilmiş peyniraltı suyu tozu, mısır yağı, peyniraltı suyu  proteini konsantresi, balık yağı, vitaminler, mineraller  ve gıda katkı maddelerini içeren, toz şeklinde “Devam Formülü”. 900 gr.lık paketlerde satışa sunulur. Ürün,  suyla karıştırıldıktan sonra, küçük çocuklar (1 ila 3 yaş) tarafından tüketilmek üzere üretilmiştir. Bununla birlikte, 6 aydan itibaren yenidoğanlar için de uygundur.

1901.10

1901.10 ve

1901.90

 

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

3

Ağırlık itibariyle 50% kerosen ve 50%  camelina  (Brassicaceae familyasından bir bitki) gibi sebze yağlarından elde edilen parafin (C9 – C15 doymuş hidrokarbon)  içeren ürün. Parafin deokside edilen sebze yağlarından,   hidrodejenasyon yöntemiyle elde edilmektedir. Bu karışım uçuk sarıdan açık kahverengiye kadar giden renkte bir sıvıdır. Bu ürün jet motorlar için yakıt olarak kullanılmaktadır. Söz konusu olan ürünün hacim itibariyle %90’nından azı 210°C’de ayrıştırılmaktadır (ASTM D 86 metodu).

2710.19

 

 

1( 27. Fasılda 2 nolu not) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

4

Sertralin

2921.49 

 

 

5

Ferrik-Karboksimaltoz

2940.00 

 

 

6

Alvespimycin.

2941.90 

 

 

7

Belirli INN ürünleri

[Bu belgenin sonundaki 98 no’lu INN listesine bakınız.]

29. fasıl

 

 

8

Belirli INN ürünleri

[Bu belgenin sonundaki 99 no’lu INN listesine bakınız.]

29. ve 30. fasıllar

 

 

9

Belirli INN ürünleri

[Bu belgenin sonundaki 100 no’lu INN listesine bakınız.]

29. ve 30. fasıllar

 

 

10

“Semuloparin sodyum” (INN List 99)‘a benzeyen bazı INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması. (Bu belgenin sonundaki isimlerinde“-parin” köküne sahip bazı INN ürünlerinin sınıflandırılmasının revizyonuna  bakınız.)

3001.90 

 

 

11

Opak, yapışkan ve koku yayan bir sıvı olarak, değişik renklerde 0.98 gr/cc ve 2-4 pH yoğunluğunda sunulan ürün. Ürün su (95 %), kuvaterner yüzey aktif ajan katyonik yumuşatıcı (amonyum trietanol dialkil ester metosülfat, akrilamit polimer ve amonyum aktilat) (4 %), koku (0.135 %), mineral yağ (0.3 %), polimer (0.1 %), trialkil amin fosfonik asit(adjuvan) (0.1 %), laktik asit (kuvvetlendirici) (0.06 %) ve renklendirici (0.005 %) içermektedir. Bu ürün perakende satış için, küçük şişelerde ( 75 ml den 5 Litreye ye kadar), ince tabakalı torbacıklarda ve ince tabakalı paketlerde, vs. sunulur. Ürün çamaşırlardaki statik yapışkanlığı önlemek ve çamaşırları daha yumuşak yaparak, onlara mükemmel bir his ve uzun süren tazelik vermek için kullanılmaktadır. Ürün otomatik çamaşır makinalarının deterjan gözüne son durulamada eklenmektedir.

3809.91 

 

34.02 ve 38.09  

1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

 

12

İki adet oyuncak halkası ve ağzı bağlanmış bir paket şekerleme içeren, yumurta biçiminde plastik nesne. Nesne yaklaşık olarak 55 mm uzunluğunda ve 40 mm çapındadır. Birbirine kenarlardan sıkıca oturan ve içinde iki adet dekoratif plastik oyuncak halkası ve küçük şekerlemeler içeren ağzı bağlanmış plastik poşeti taşıyacak bir form oluşturan, birbirinden ayrılabilen yarımlardan meydana gelmektedir. (Sınıflandırma görüşü revizyonu 9503.00/8)

9503.00   

 

 

1  no’lu Genel Yorum Kuralı (95. Fasıl 4 no’lu notu)

 

 

 

 

 

 

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 46. DÖNEM KARARLARI

NO.

 

ÜRÜN TANIMI

 

SINIFLANDIRMA

DİKKATE ALINAN AS KODLARI

SINIFLANDIRMA GEREKÇESİ

1

İki unlu mamul katkısı. Bu ürünlerin her biri sorbik asit veya çok ince tabaka bitkisel yağ ve monogliserit tarafından kaplanmış kalsiyum propiyonat içeren beyaz toz şeklinde sunulur ve “mikrokapsülleme” olarak da anılan işlem ile üretilir. Verilen bilgilere göre, bu işlem, pişirme öncesi kuru malzeme ile kolaylıkla karıştırılan serbest akıcı toz yaratmak için bitkisel yağın görünmez mikrofilm ile kimyasallara sürülmesi ile gerçekleşir. Kontrollü salıverme mekanizması, sorbik asit veya kalsiyum propiyonatın, mayalanmanın bitmesinin ardından, örneğin ekmek için, 60C’dereceyi aşan ısıda pişene kadar, kapsülünden bırakılmamasını sağlar. Söz konusu ürünler, örneğin maya, mantar, küf oluşumunu engellemek için hamburger ekmeği, sosisli ekmeği gibi ürünlerin uzun süre fırıncıların ambarlarında korunmasını sağlamak üzere kullanılır.

2106.90

21.06 ve 38.24

1 (Bölüm 38’in Not 1(b) ) ve 6 No’lu Genel Yorum Kuralları

2

İçeceklerin hazırlanmasında kullanılan doğal alkol bazlı, alkol oranı %14 olan, renksiz, köpüksüz sıvı şeklinde, ethanol kokusu ve tadında nötr alkolik baz. Ürün, bira yapmak için ezilmiş arpa ile su karışımının fermentasyonu ve akabinde temizlenmesi ve filtrelenmesinden sonra elde edilir.

2208.90

 

21.06, 22.06 ve 22.08

 

1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kuralları

3

İçeceklerin hazırlanmasında kullanılan doğal alkol bazlı, alkol oranı %12 olan, renksiz, ethanol kokusu ve tadında nötr alkolik baz. Ürün, meyve suyunun  fermentasyonu ve akabinde temizlenmesi  ve filtrelenmesinden sonra elde edilir.

2208.90

 

21.06, 22.06 ve 22.08

 

1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kuralları

4

İçeceklerin hazırlanmasında kullanılan doğal alkol bazlı, alkol oranı %21.9 olan, renksiz, sıvı şeklinde ethanol kokusu ve tadında nötr alkolik baz. Ürün, meyve şarabının alkolle  karıştırılması ve sonra temizlenmesi ve filtrelemesinden elde edilir.

2208.90

 

21.06.22.06 ve 22.08

 

1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kuralları

5

Muretelecan (85 no.lu INN listesi)

2939.99

29.39 ve 30.02

 

6

Cositecan (85 no.lu INN listesi)

2939.99

29.39 ve 30.02

 

7

Belirli INN ürünleri(bkz. bu metnin sonundaki INN Listesi 101)

Bölüm 29, 30 ve 35

 

 

8

Belirli INN ürünleri(bkz. bu metnin sonundaki INN Listesi 102)

Bölüm 28, 29 ve 30

 

 

9

3 tabaka suntadan oluşan, yuvarlak, (900 mm çapında ve 25 mm kalınlığında)  melamin emdirilmiş kâğıt ile alt ve üst kısımları kaplanmış,  laminant panel. Köşesi PVC (Polivinil Klorür) 2mm kalınlığında şerit ile kaplanmıştır. Madde, tanımlandığı gibi, bir mobilyanın parçası olarak nitelendirilebilecek görüntüde bir özelliğe sahip değildir.

4410.11

44.10 ve 94.03

1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kuralları

10

Mobil telefonlar gibi cihazlarla kablosuz iletişim sağlayabilen, mikrofon ve radyo sinyali alıcı ve verici cihaz ile aynı gövde içinde birleştirilmiş, kablosuz, başlıklı kulaklık.

Başlıklı-Kulaklık; iletişimi, kısa mesafeler üzerinden ses veya diğer verileri kablosuz olarak alıp vermek amaçlı Gelişmiş Veri Oranı (EDR) ile frekans atlamalı spektrum yayıcı teknoloji kullanarak, kısa mesafelerde veri değişimi için açık kablosuz teknoloji standardı kullanır.

 

Başlıklı Kulaklık seti, farklı büyüklüklerde alternatif kulak kancaları, 120/230 V şarj cihazı ve kullanıcı kılavuzu ile perakende satış için set olarak hazırlanmıştır.

 

8517.62

85.17 ve 85.18

1 (Bölüm 16  Not 3(b) ve 6 no.lu Genel Yorum Kuralları

11

Kontrol devresi ile aynı gövdeye yerleştirilmiş 22 inch( 55.88 cm) TFT LCD (ince film transistör sıvı kristal ekran) panel, DVI-(Dijital görsel arayüzlü ) ve VGA (Video Grafik Dizili) girdi bağlantılı ve LED (ışık yayıcı diyod) ayarlı, dokunmatik sensör kontrolünü kapsayan renkli monitör. Monitör, sadece veya esas itibariyle 84.71 tarife pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılmak için üretilmiştir.

8528.51

8528.51 ve 8528.59

1 ve 6 No’lu Genel Yorul Kuralları

12

Normal bir sigarayı anımsatan yuvarlak boru biçimli batarya ile çalışan, yaklaşık 150mm uzunluğunda ve 11 mm çapında alet (elektronik sigara). Alet aşağıdakilerden oluşmaktadır.

(i) Hava sensörü içeren Püskürtme parçası, pnömatik basınç düğmesi, buharlaştırıcı boşluk, buharlaştırmak için sıvı emdirilmiş metaryali içeren ağızlık ile değiştirilebilir kartuş

 

(ii) Işık yayıcı diyod,  hava basınç (pnömatik) düğmesi ve yeniden şarj edilebilir lityum bataryadan oluşan batarya parçası. Bir kullanıcı aletin içinden nefes aldığında, hava akımı, kartuşun içindeki sıvıyı buharlaştıran ve ısıtan püskürtücüyü harekete geçiren hava sensörünü çalıştırmaktadır. Bu kullanıcı tarafından soluk alındığında buhar üretir. Ürün güç kablosu, şarj edici ve 5 ayrı kartuş ile birlikte perakende satış için bir kutunun içinde sunulur.

8543.70

84.79, 85.43,

90.19 ve 96.14

1 , 3 (b) ve 6 no.lu Genel Yorum Kuralları

13

 (Ethernet, ATM-(eşzamansız transfer modülü), IPV6 (internet protokol versiyonu 6), VoIP(sesli internet protokolü), HSDPA (yüksek hızlı uydu yer bağı paket erişimi), CDMA (kod bölümlü çoklu erişim), gibi çoklu protokolleri içeren ağların işlevsel durumunu analiz eden; dizayn aşamasında etkilerini analiz etmek ve hataları tespit etmek için akış ve hata koşullarını simule eden ağ çözümleyicileri.

 

Ağın üzerinde her paketin analizini sağlar, pakete zaman damgası verisi ekler, ilgili olmayan paketleri filtreler, ilgili paketleri parçalayarak her biti kontrol eder ve sonra paketler veya paket serileri ile ilgili sapma, gecikme, bırakılan veya kayıp paketler veya bit ya da veri hataları gibi kullanıcı bilgileri sağlar.

 

Çözümleyici erişim hafıza (512 MB) ve Hot swapping line arayüz Modül  (LIM) içerir. Çözümleyici bir otomatik bilgi işlem makinasına bağlanabilir.

 

9030.40

90.30 ve 90.31

1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kuralları

14

(Ethernet, ATM-(eşzamansız transfer modülü), IPV6 (internet protokol versiyonu 6), VoIP(sesli internet protokolü), HSDPA (yüksek hızlı uydu yer bağı paket erişimi), CDMA (kod bölümlü çoklu erişim),gibi çoklu protokolleri içeren ağların işlevsel durumunu analiz eden; dizayn aşamasında etkilerini analiz etmek ve hataları tespit etmek için akış ve hata koşullarını simule eden ağ çözümleyicileri.

 

Çözümleyici, bir dahili otomatik bilgi işlem makinası, erişim hafızası (512 Mba kadar kapasiteli), sökülebilir bir harici bellek, (120 GB a kadar),  ve Hot swapping line arayüz Modül  (LIM) içerir. Çözümleyici bir otomatik bilgi işlem makinasına bağlanabilir.

 

 

9030.40

90.30 ve 90.31

1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kuralları

           

 

98 NOLU INN ÜRÜN LİSTESİ

INN

SINIFLANDIRMA

adipiplon  

agatolimod 

alacizumab pegol 

aleplasinin 

almorexant 

amolimogene bepiplasmid 

amsilarotene 

anacetrapib 

anrukinzumab 

baminercept 

bentamapimod

besifloxacin

betrixaban

briobacept

cabazitaxel

cariprazine

carmegliptin

cobiprostone

dacetuzumab

daporinad

darinaparsin

deforolimus

dexnebivolol

emricasan

eribaxaban

ezatiostat

fasobegron

favipiravir

fermagate

folitixorin

ibodutant

imeglimin

laromustine

levonebivolol

lucatumumab

milatuzumab

mirabegron

monepantel

nelivaptan

nesbuvir

odanacatib

omacetaxine mepesuccinate

otelixizumab

pegloticase

preladenant

quarfloxin

radiprodil

remogliflozin etabonate

retosiban

riociguat

rolofylline

tenatumomab

tertomotide

tigatuzumab

tiprolisant

velaglucerase alfa

veltuzumab 

viquidacin 

2933.59

2934.99

3002.10

2933.99

2933.49

2934.99

2931.00

2934.99

3002.10

3002.10

2934.20

2933.49

2933.39

3002.10

2932.99

2933.59

2933.79

2937.50

3002.10

2933.39

2930.90

2934.99

2932.99

2924.29

2933.79

2930.90

2922.50

2933.99

2842.90

2933.59

2934.99

2933.69

2935.00

2932.99

3002.10

3002.10

2934.10

2930.90

2935.00

2935.00

2930.90

2934.99

3002.10

3507.90

2934.99

2934.99

2934.99

2940.00

2934.99

2933.59

2939.59

3002.10

3002.20

3002.10

2933.39

3507.90

3002.10

2934.99

99 NOLU ÜRÜN LİSTESİ

INN

SINIFLANDIRMA

levomefolic acid 
aderbasib 
adoprazine 
afutuzumab 
alipogene tiparvovec 
apricoxib 
bafetinib 
befiradol 
bevasiranib 
catridecacog 
conatumumab 
custirsen 
danusertib 
demiditraz 
denenicokin 
derquantel 
disitertide
drinabant 
dulanermin 
edoxaban 
elagolix 
elesclomol 
entinostat 
eprotirome 
esreboxetine 
etaracizumab 
foravirumab 
ibipinabant 
inolitazone 
lancovutide 
lensiprazine 
levomilnacipran 
linagliptin 
lixisenatide 
macitentan 
melogliptin 
mimopezil 
mipomersen 
olesoxime 
ombrabulin
otenabant 
palifosfamide 
palovarotene 
radezolid 
rafivirumab 
retaspimycin 
saracatinib 
semagacestat 
semuloparin sodyum
talarozole 
talmapimod 
tanezumab 
tasimelteon 
tasisulam 
tecovirimat 
teneligliptin 
tosedostat 
troplasminogen alfa 
ustekinumab 
vadimezan 
velneperit
2936.29 
2933.59 
2934.99 
3002.10 
3002.90 
2935.00 
2933.59 
2933.39 
2934.99 
3002.10 
3002.10 
2934.99 
2933.59 
2933.29 
3002.10 
2934.99 
2933.99

2935.00

2933.29

2934.99

2937.90

2930.90

2933.39

2924.29

2934.99

3002.10

3002.10

2935.00

2934.10

2934.99

2934.99

2924.29

2933.59

2933.29

2933.59

2933.99

2933.79

2934.99

2928.00

2924.29

2933.59

2929.90

2933.19

2934.99

3002.10

2941.90

2934.99

2933.79

3001.90

2934.20

2933.59

3002.10

2937.90

2935.00

2928.00

2934.10

2928.00

3002.10

3002.10

2932.99

2937.90

     

 

100 NOLU ÜRÜN LİSTESİ

INN

SINIFLANDIRMA

adarotene

2918.29

amenamevir

2934.99

balapiravir

2934.99

blinatumomab

3002.10

canosimibe

2933.79

cixutumumab

3002.10

cutamesine

2933.59

dutogliptin

2933.99

elotuzumab

3002.10

farletuzumab

3002.10

figitumumab

3002.10

fosbretabulin

2919.90

fostamatinib

2934.99

indeglitazar

2935.00

laninamivir

2932.99

lesogaberan

2931.00

limiglidole

2933.99

necitumumab

3002.10

panobacumab

3002.10

ramucirumab

3002.10

robatumumab

3002.10

racotumomab

3002.10

selumetinib

2933.99

siltuximab

3002.10

solanezumab

3002.10

tilivapram

2933.39

toceranib

2933.79

tozasertib

2933.59

vedolizumab

3002.10

voreloxin

2934.10

zicronapine

2933.59

 

98  No’lu INN listeleri 
Tarife pozisyonu 

berubicin 

conestat alfa 

flopristin

linopristin

2941.90

2934.99

2941.90

2941.90

99  No’lu INN listeleri
Tarife pozisyonu
bederocin 
citatuzumab bogatox  
darotropium bromür 
larazotide 
sivifene 
taspoglutide 
tildipirosin

2934.99

3002.10

2939.99

2933.99

2928.00

2937.19

2941.90

100 No’lu INN listeleri
Tarife pozisyonu

afamelanotide 

fidaxomicin 

lotilibcin

macimorelin 

oportuzumab monatox 

taberminogene vadenovec 

-------------------

alisporivir

atigliflozin

beloranib

coleneuramide

davunetide

delafloxacin

dirucotide

ingenol mebutate

namitecan

pozanicline

regorafenib

riferminogene pecaplasmid

serlopitant

sobetirome

sofinicline

tarafenacin

telcagepant

 

 

2937.19 
2941.90 
2941.90 
2937.40 
3002.10

3002.90

-------------

2933.79

2940.00

2922.19

 2932.99

2933.99

 2933.49

2933.29

 2916.19

2939.99

2933.39

2933.39

 2934.99

2933.99

2918.99

2933.39

2933.39

2933.79

 

İsimlerinde“-parin” köküne sahip bazı  INN ürünlerinin sınıflandırılmasının revizyonu
Revize edilmiş Tarife pozisyonu
deligoparin sodyum (89) 
ivaraparin kalsiyum (85) 
bemiparin sodyum (75) 
minolteparin sodyum (73) 
certoparin sodyum (70) 
ardeparin sodyum (68) 
nadroparin kalsiyum (65) 
tinzaparin sodyum (65) 
parnaparin sodyum (64) 
reviparin sodyum (64) 
dalteparin sodyum (64) 
enoxaparin (52; liste 65 de “enoxaparin sodyum” olarak düzenlenmiştir.)
3001.90 
3001.90 
3001.90 
3001.90 
3001.90 
3001.90 
3001.90 
3001.90 
3001.90 
3001.90 
3001.90 
3001.90

3001.90

 

 

 

 

 

(05.11.2011)

GÜNDEM