GÜNCEL MEVZUAT
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:44) - MuhasebeTR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:44)

29 Eylül 2011
Resmi Gazete

Sayı: 28069

 

Maliye Bakanlığından:

 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 44)

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye göre düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin1 7 nci maddesi ile de yeminli mali müşavirler tarafından vergi mevzuatı açısından tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiş, anılan maddenin birinci fıkrasının “Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler Yönünden” başlıklı (G) bendinin (g) alt bendinde, diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemlerin tasdik kapsamında yer alabileceği öngörülmüştür.

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında ise, tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlığımızca çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği ve Yönetmelikte belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlığımızca tebliğ çıkartılmadıkça, yeminli mali müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları belirtilmiştir.

1 - Tasdikin Amacı ve Tasdik Sözleşmesi Düzenlenmesi

Bu Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; mükelleflerin, Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ve benzeri düzenlemeler kapsamında ihraç edilen mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi uygulamasından yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir.

Söz konusu istisnadan yararlanabilmeleri bakımından, yeminli mali müşavirler ile 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin2 ekine uygun olarak düzenlenecek “Tasdik Sözleşmesi”nin I inci bölümünde yer alan “Tasdik Konusu” başlıklı sütun, “21- İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu” şeklinde kodlanacaktır.

Diğer taraftan, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için yeminli mali müşavirlik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin, İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdiki konusunda, tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirler yetkili olacaktır. Tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler tam tasdik sözleşmelerinin bulunduğu yeminli mali müşavirle İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu sözleşmesi düzenleyeceklerdir. Tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükellefler ise diledikleri bir yeminli mali müşavirle İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu sözleşmesi düzenleyebileceklerdir.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinde miktara bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranmadan İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporuna istinaden iade işlemi yapılacaktır.

Tam tasdik sözleşmesi bulunmayan ya da süresinden sonra tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş olan mükelleflerin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna dayalı Özel Tüketim Vergisi iadelerinde, 37 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin3 ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında yapılan teslimlerden doğan Katma Değer Vergisi İadesi işlemleri için öngörülen limit güncelleştirilerek uygulanacaktır.

2 - Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler

İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu, bu Tebliğin (1) numaralı ekini oluşturan Rapor Kapağına ve (2) numaralı ekini oluşturan Rapor Dispozisyonuna uygun olarak hazırlanacaktır. Düzenlenecek raporda,

— İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde özel tüketim vergisinin gösterildiği fatura veya benzeri belgenin, ihraç edilen malların ithal edilmiş olması halinde ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesinin ve verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzunun,

— İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesinin,

— İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın,

1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde4 ve gerektiğinde bu konuda yayımlanacak müteakip tebliğ ve benzeri düzenlemelerde açıklanan usul ve esaslara uygun olduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki belgelerin asılları veya gümrük beyannamesi ile gümrük makbuzlarının ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından tasdikli örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi vergi dairesine ibraz edilecektir.

İhraç edilen mala ait Özel Tüketim Vergisinin mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük idaresine) ödendiği yeminli mali müşavirlerce araştırılarak tespit edilecek ve bu tespitlere tasdik raporlarında yer verilecektir.

Aynı mükellefle ilgili olarak aynı yılda, aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı vergi dairesine verilen müteakip tasdik raporlarının, “Genel Bilgi” bölümünde yer alan ve değişmeyen bilgilere raporda yer verilmesine veya değişmeyen belgelerin rapora eklenmesine gerek bulunmamakta olup, bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişiklik olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi verilecektir. Düzenlenen raporun ilgili yılın ilk raporu olması halinde, bilgi ve belgelerin tamamına raporda yer verilecektir.

3 - Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi

İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporunun vergi dairelerine teslim edilmesi ile ilgili hususlar 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde düzenlenmiş olup, raporların ibraz edileceği vergi daireleri, rapor ibraz süresi, bazı hallerde rapor ibrazı için ek süre verilmesi hususlarında anılan Genel Tebliğde yer verilen düzenlemeler ile gerekli görüldüğü takdirde bu konuda yayımlanacak müteakip Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde yer verilecek düzenlemeler geçerli olacaktır.

Söz konusu raporlar ilgili vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcılarından biri tarafından imzalanacaktır.

4 -Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu

Yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

Yeminli mali müşavirlerce söz konusu belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığı araştırılacak, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet kayıtlarına ilişkin hususlar ilgili vergi dairelerinden ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak tetkik edilecektir.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uygulamalarına ilişkin mevzuat uyarınca, imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yeminli mali müşavirler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Tebliğ olunur.

 

————————————

1 2.1.1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 16.12.1993 tarihli ve 21790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 3.3.2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 30.7.2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

EK:1

 

Rapor Sayısı :YMM..../....-....                                                                     ......................

 

Rapor Ekleri:                                                                                                       ..../..../....

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORU KAPAK ÖRNEĞİ

 

İncelemeyi Yapan

 

Yeminli Mali

Müşavirin

Adı Soyadı:          

Bağlı Olduğu Oda:

Mühür No:      

Büro Adresi:

Telefon Numarası:

 

 

Dayanak

Sözleşmesinin

Tarihi:

Sayısı:

 

 

Mükellefin

Adı Soyadı (Unvanı):

Adresi:

Vergi Dairesi:

T.C. Kimlik Numarası:

Vergi Kimlik Numarası:      (Tüzel Kişiler için)

Telefon Numarası:

E-Posta Adresi:

 

 

İnceleme Dönemi  :

Konusu:

SONUÇ:

 

 

 

EK: 2

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU

 

I. GENEL BİLGİ:

Bu bölümde aşağıdaki bilgileri içerecektir;

—Firmanın ticari unvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası,

—Firma sahibi veya ortaklarının ad ve soyadları ile işyeri ve ikametgah adresleri, bağlı oldukları vergi dairesi ve vergi kimlik numaraları,

(firmanın bulunduğu adreste birden fazla firma var ise bu firma ve ortakları için de aynı bilgilerin tespiti şarttır.)

—İletişim araçlarının (telefon, telex, fax, vb…) sayısı ve numaraları ile kanuni defterlere kayıtlı olup olmadığı,

—Firmanın iştigal konusu,

—Son bir yıl içinde kredi kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hangi banka şubelerinden ne miktar kredi aldığı,

—İşyerinin durumu, ihracattan önceki altı ay içinde ve altı ay sonunda işyerinde çalıştırdığı işçi sayısı,

—Varsa Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu Özeti,

—Bir önceki yıl üretim ve ihracat miktarları,

—Mevcut en son tarihli bilanço örneği,

—Muhasebeden sorumlu olanların adları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanını alıp almadıkları,

—Gerekli görülen diğer hususlar.

II.  USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir;

—Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

—Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

—Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

—Son iki yıla ilişkin vergi beyannamelerinin zamanında verilip verilmediği,

—Son iki yıla ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyan bilgileri,

—Gerekli görülen diğer hususlar.

III.  HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur;

—İadeye konu mal alış ve satış faturalarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı; bunların ilgili sevk irsaliyeleri, nakliye giderleri ile ilgili faturaları ve benzeri belgelerle karşılaştırılarak mal hareketlerin izlenmesi, bu belgelerde yer alan bilgilerin karşılaştırılarak tutarlarının doğruluğunun ve gerçekliğinin belirtilmesi,

—Özel tüketim vergisi ödenerek ithal edilen veya yurt içinden ÖTV mükellefinden satın alınan malların, ithalatçısı veya ihracatçısı tarafından, başka bir malın imalinde kullanılmaksızın veya herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın aynen ihraç edildiğinin tespit edilmesi,

—İhracat fatura bilgilerinin, gümrük çıkış beyannamelerinde yer alan bilgilerle mukayese edilmesi ve miktar ve fiyat yönünden uygunluk sağlanması,

—Belgelerin hukuki geçerliliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlanan ihracat sonucunda iade veya mahsup edilmesi gereken vergi tutarının hesaplanması ile ilgili tüm veriler ve hesaplamaların yapılması, ilgili dönem katma değer vergisi beyannamelerinde yer alan bilgilere uygunluğunun ortaya konması,

—İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların da irdelenmesi.

IV.  SONUÇ:

Yeminli Mali Müşaviri firmanın ilgili dönem hesaplarının özel tüketim vergisi iadesi yönünden incelenmesinde, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ve buna ilişkin beyannamelerin ilgili mevzuata uygunluğunu araştırdığını belirterek, iadesi gereken özel tüketim vergisi tutarının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Adı ve Soyadı

İmza-Mühür

 

(29.09.2011)

GÜNDEM