GÜNCEL MEVZUAT
Gelir Vergisi Sirküleri / 77 - MuhasebeTR

Gelir Vergisi Sirküleri / 77

28 Haziran 2011

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/77

Konusu

:Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında.

Tarihi

:27/06/2011

Sayısı

:GVK-77/2011-3//Yıllık Beyanname

İlgili olduğu maddeler

:Gelir Vergisi Kanunu Madde 9, 61, 65, 70, 85, 86 ve 94.

İlgili olduğu kazanç türleri

:Ticari kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı.

 1. Giriş

26.08.2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Aile hekimlerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan ödemelerden tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmesine karşı yargı yoluna başvurulması üzerine Danıştay Başkanlığı tarafından Tebliğin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir. Anılan kararın uygulanmasına ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kararın Uygulanması

275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Dördüncü Dairesinin 31.03.2011 tarihli ve Esas No. 2010/7413 sayılı kararına karşı Başkanlığımızca Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiştir.

Danıştay Başkanlığınca konuya ilişkin yeni bir karar verilinceye kadar, anılan Tebliğ uyarınca aile hekimleri tarafından Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılması gerekmemektedir.

Duyurulur.

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

(28.06.2011)

GÜNDEM