GÜNCEL MEVZUAT
İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Haziran 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27966
 

Maliye Bakanlığından:

İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki “İç denetçi sertifikasını” ibaresi “Kamu iç denetçi sertifikasını” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 5 İç denetim eğitimine tabi tutulacak iç denetçi adayları; Kurulca yapılacak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine ya da uygun başka bir kuruma yaptırılacak aday belirleme sınavıyla belirlenir.

             Sınavda alınan puanlar bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar geçerlidir.

             Sınava girecek personele idarelerince izin verilir.

             Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalardan birini almış olanlar, 6 ncı maddedeki şartları sağlamaları ve Kurula gerekli belgeleri göndermek şartıyla, aday belirleme sınavından muaf olup doğrudan iç denetçi eğitimine katılırlar.”

             MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (c) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) İç denetçi aday belirleme sınavı son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan almış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak,”

             “h) Kurulun belirlediği mesleki etik kurallara ve kamuda uygulanan genel etik kurallarına uygun özgeçmişe sahip olmak.”

             MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 8 İç denetçi aday belirleme sınavına katılmak isteyenler;

             a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

             b) Lisans veya üzeri diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi fotokopisi,

             c) İki adet vesikalık fotoğraf,

             d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi çıktısı veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı  dil sınav sonuç belgesi fotokopisi,

             e) Çalıştıkları kamu idaresinden alacakları hizmet belgesi,

             f) Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası alınmadığına dair taahhütnameyi,

             tamamlayarak ilan edilen tarihe kadar Kurula şahsen veya posta yoluyla başvururlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Kurul, elektronik ortamda başvuru koşullarını düzenleyebilir. Sınavı kazanan adaylar başvuru sırasında istenen belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini eğitime kaydolurken ibraz ederler.

             Aday belirleme sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formu ile başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Kamu İç Denetçi Sertifikası verilmiş olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

             MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 10 İç denetçi aday belirleme sınavı, Kurulun belirlediği tarihte, Ankara’da yapılır. Başvuru yoğunluğuna göre Kurul başka sınav merkezlerinin açılmasına karar verebilir.

             İç denetçi aday belirleme sınavı aşağıdaki konulardan oluşur;

             a) Genel yetenek ve genel kültür,

             b) Yabancı dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri),

             c) Genel muhasebe,

             d) Türkiye ekonomisi.”

             MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 13 İç denetçi adayları, Kurulca belirlenen müfredat ve programa göre, aşağıdaki konuları da kapsayacak şekilde, Maliye Bakanlığınca eğitime tabi tutulur.

             a) Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol;

             1) Kurumsal yönetim ve ilkeleri,

             2) Kurumsal risk yönetimi,

             3) İç kontrol modelleri,

             4) Uluslararası iç kontrol standartları,

             5) Kamu iç kontrol standartları,

             6) Dış denetim (Sayıştay denetimi).

             b) Denetim yöntemi ve uygulamaları;

             1) İç denetim standartları ve mesleki etik kuralları,

             2) İç denetim türleri ve teknikleri,

             3) İç denetim planlaması (risk esaslı denetim),

             4) Saha çalışması,

             5) Sonuçların raporlanması ve izleme,

             6) İstatistiki yöntemler,

             7) İletişim yönetimi ve becerileri,

             8) İç denetim vaka çalışması.

             c) Muhasebe;

             1) Devlet muhasebe standartları,

             2) Kamu muhasebesi,

             3) Mali tablolar analizi,

             4) Kamu muhasebe yönetmelikleri,

             d) Mevzuat;

             1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı,

             2) Bütçe mevzuatı,

             3) Kamu ihale mevzuatı,

             4) Kamu taşınmaz hukuku,

             5) Kamu harcama mevzuatı,

             6) Kamu personel mevzuatı,

             7) Anayasa ve idare hukuku,

             8) Avrupa Birliği mali mevzuatı.

             MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 15 Eğitim tamamlandıktan sonra iç denetçi adayları, Kurulun belirlediği yer ve tarihte sertifika sınavına tabi tutulur. Sertifika sınavı, programın tamamlanmasından itibaren 30 gün içinde yapılır. Sınava ilişkin ilan Kurulun internet sitesinden duyurulur. Eğitim programına mazeretsiz beş günden fazla süreyle katılmayanlar sertifika sınavına kabul edilmez.”

             MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “her bir sınavdan” ibaresi “her bir bölümden” ve “dört sınav ortalamasının” ibaresi “dört bölüm ortalamasının” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 1 Kanunun Geçici 5 inci maddesi hükmünce kamu idarelerine iç denetçi olarak atananlara, atandıkları tarihten itibaren üç yılda bir derecelendirilecek iç denetçi sertifikası verilir. Ancak ilk sertifika derecelendirmesi, iç denetim mesleğinde beş yıl geçtikten sonra yapılır.”

             MADDE 10 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(16.06.2011)

GÜNDEM