GÜNCEL MEVZUAT
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 2 Sıra Numaralı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) - MuhasebeTR

İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 2 Sıra Numaralı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)

21 Mayıs 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27940


Maliye Bakanlığından:
 

İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER

HAKKINDA 2 SIRA NUMARALI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 4)


30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğin “İç denetçilerin naklen atanmalarında uyulacak esas ve usuller” başlıklı 3 üncü bölümünün dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Buraya kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda 5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca bu maddenin;

(c) bendinde sayılanların tüm kamu idarelerinde,

(d) bendinde sayılanların; sadece kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında,

(e) bendinde sayılanlardan Maliye Bakanlığı denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanların, sadece özel bütçeli idareler ile mahallî idarelerde; Belediye Müfettişi ve Hesap İşleri Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanların ise, sadece mahallî idarelerde,

iç denetçi olarak atananların yukarıda kendi unvanları için sayılan idareler dışında diğer idarelere iç denetçi olarak naklen atanmaları mümkün bulunmamakta olup, naklen atanma ancak bunların, 8/10/2005 tarih ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde belirtilen aday belirleme sınavını geçmeleri, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca verilecek eğitimi tamamlamaları ve sertifika sınavında başarılı olmaları durumunda mümkün olabilecektir. Fakat en az 3 yıl fiilen iç denetçilik yapmış ve İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 6 ncı maddesiyle belirlenen yabancı dil şartını sağlayan iç denetçiler, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından İç Denetçi Adaylarına yönelik olarak yapılacak sertifika sınavlarına girerek başarılı olmaları halinde kendilerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki bütün idarelerin iç denetçi kadrolarına naklen atanmalarına imkan verecek nitelikte Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir. Sertifika sınavında başarısız olan iç denetçiler, yabancı dil şartını muhafaza etmeleri kaydıyla izleyen en fazla iki sınava daha katılabilirler.”

Tebliğ olunur.

 

(21.05.2011)

GÜNDEM