GÜNCEL MEVZUAT
2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/7) - MuhasebeTR

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/7)

20 Mayıs 2011 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27939
 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/7)

             MADDE 1 – Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 15/4/2011 tarihli ve 2011/9 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 11/8/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ı ile anılan Karara istinaden 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

             ç) Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.”

             MADDE 3 – Söz konusu Tebliğin 8’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Her bir birim kira giderleri desteğinden en fazla 4 (dört) yıl yararlandırılır. 4 (dört) yıllık süre destek verilen ilk aydan itibaren başlar.

             (3) Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.”

             MADDE 4 – Anılan Tebliğin 13’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             “(1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

             (2) Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla,  % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.”

             MADDE 5 – Söz konusu Tebliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.”

             MADDE 6 – Anılan Tebliğin 15’inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

             “ (5) Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu reklam giderleri, bu ülkelerden birinde yurt dışı birim bulunması ya da marka tesciline sahip olunması koşuluyla desteklenir.”

             MADDE 7 – Söz konusu Tebliğin 21’inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

 

 

(20.05.2011)

GÜNDEM